• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Буцлах температурт байгаа 100 г ус бүрэн ууршихад шаардагдах дулааны энергийг олно уу? /Усны ууршихын хувийн дулаан 2300 кЖ/кг /

 • A. 23 МЖ

 • B. 2300 МЖ

 • C. 230 Ж

 • D. 0.23 МЖ

Оноо: 1

4 л усыг халаахад 504 кЖ дулааны энерги зарцуулсан бол усны температур хэдэн Цельсээр нэмэгдсэн бэ? /Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/кгºC/

 • A. 10 ºC

 • B. 20 ºC

 • C. 30 ºC

 • D. 40 ºC

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа хичнээн мөсийг хайлуулахад 33000 Ж дулааны энерги хэрэгтэй вэ? /Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг /

 • A. 10 г

 • B. 100 г

 • C. 1 кг

 • D. 1 г

Оноо: 1

Буцлах температурт байгаа хэдэн литрусыг ууршуулахад 23 МЖ дулааны энерги хэрэглэх вэ? /Усны ууршихын хувийн дулаан 2300 кЖ/кг /

 • A. 1 л

 • B. 10 л

 • C. 100 л

 • D. 1000 л

Оноо: 1

-10 ℃ температуртай, 500 г мөсийг хайлах температур хүртэл нь халаахад шаардагдах дулааны энергийг тооцно уу? /Мөсний хувийн дулаан багтаамж 2100 Ж/кг℃ /

 • A. 166 кЖ

 • B. 10.5 кЖ

 • C. 105 кЖ

 • D. 1050 кЖ

Оноо: 1

2 кг масстай хөнгөн цагаан биеийг 60 ℃ -аас 80 ℃ температур хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энерги ямар байх вэ? /Хөнгөн цагааны хувийн дулаан багтаамж 880 Ж/кг℃/

 • A. 35.2 кЖ

 • B. 32.5 кЖ

 • C. 16.8 кЖ

 • D. 84 кЖ

Оноо: 2

1 см урт төмөр утсыг20 ℃ - аар халаахад урт нь ямар болох вэ? /Төмрийн шугаман тэлэлтийн коэффицент 0.012 мм/м℃/

 • A. 1.00024 см

 • B. 0.00024 см

 • C. 240 см

 • D. 24 см

Оноо: 2

100 см3эзлэхүүнтэй ган кубыг 30 ℃ -аас 130 ℃ хүртэл халаахад эзлэхүүн ямар болох вэ? / Гангийн шугаман тэлэлтийн коэффицент 15∙10-6град-1/

 • A. 0.29 см3

 • B. 0.87 см3

 • C. 100.15 см3

 • D. 100.51 см3

Оноо: 2

50 см3эзлэхүүнтэй хөнгөн цагаан бөмбөлөгийг 60 °С - аар халаахад зарцуулагдах дулааны энергийг олно уу? /Хөнгөн цагааны хувийн дулаан багтаамж 880 Ж/кг°С, хөнгөн цагааны нягт 2700 кг/м3/

 • A. 2.7 кЖ

 • B. 2700 Ж

 • C. 135 кЖ

 • D. 7 кЖ

Оноо: 2

Хайлах температурт байгаа 20 см3 эзлэхүүнтэй мөс бүрэн хайлахад зарцуулагдах дулааны энерги ямар байх вэ? /Мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг, мөсний нягт 900 кг/м3/

 • A. 6 кЖ

 • B. 66 Ж

 • C. 76  кЖ

 • D. 8.4 кЖ

Оноо: 2

Буцлах температурт байгаа 1 л бензинийг бүрэнууршихад шаардагдах дулааны энергийг тооцоолно уу. /Бензиний ууршихын хувийн дулаан 230 кЖ/кг, нягт нь 760 кг/м3/

 • A. 230 кЖ

 • B. 760 кЖ

 • C. 174.8 кЖ

 • D. 163.3 кЖ

Оноо: 1

-10 °С температуртай 400 г мөсийг бүрэн хайлуулахад шаардагдах дулааныг тооцно уу? /Мөсний хувийн дулаан багтаамж 2100 Ж/кг°С, мөсний хайлахын хувийн дулаан 330 кЖ/кг/

 • A. 140 кЖ

 • B. 8.4 кЖ

 • C. 132 кЖ

 • D. 14 кЖ

Оноо: 1

Ямар шалтгааны улмаас бодисын төлөв өөрчлөгддөг вэ?

 • A. Дотоод энергийн өөрчлөлтөөс

 • B. Цаг уур өөрчлөгдсөнөөс

 • C. Дулаанаас 

 • D. Байгалийн хүчин зүйлээс

Оноо: 1

Графикийн аль хэсэг нь шингэн царцах үзэгдэлдтохирох вэ?

 • A. 2

 • B. 1

 • C. 3

 • D. 1 ба 3

Оноо: 1

Цельсийн хуваарийн 100°С –аар ямар утгыг авдаг вэ?

 • A. Буцалж буй усны температур

 • B. Мөс хайлах температур

 • C. Ердийн даралтад орших буцалж буй усны температур

 • D. Хүний биеийн температур

Оноо: 1

Нуурын усны гадарга шөнөдөө хөлдөж хоносон бол ус хөлдөх үедээ дулааныг агаар мандлаасавсан уу, эсвэл өгсөн үү?

 • A. Агаараас авна

 • B. Авах ч үгүй, өгөх ч үгүй

 • C. Агаарт өгнө

 • D. Авсан өгсөн дулаан тэнцүү

Оноо: 1

Жигнэсэн буузыг гаргангуут сайтар сэвдэг нь физикийн ямар үзэгдэлтэй холбоотой вэ?

 • A. Конденсацлах үзэгдэл

 • B. Уурших үзэгдэл

 • C. Цацралаар дулаан дамжих

 • D. Сублимацлах үзэгдэл

Оноо: 1

Хайлах температурт байгаа 500 г хөнгөн цагааны бүрэн хайлтлаа авах дулааны энергийн хэмжээг олно уу? /хөнгөн цагааны хайлахын хувийн дулаан 390кЖ/кг /

 • A. 200 кЖ

 • B. 2000 кЖ

 • C. 20 кЖ

 • D. 2 кЖ

Оноо: 1

Ус 100 °С-аас өөр температурт буцлах уу?

 • A. Массаас хамаараад өөр өөр температурт буцална

 • B. Буцлахгүй, зөвхөн 100°С-д буцална

 • C. Агуулж буй савныхаа дулаан багтаамжаас хамаарна

 • D. Даралтаас хамаарч өөр өөр температурт буцална

Оноо: 1

Аль графикт усны буцлах температур агаарын даралтаас хамаарах хамаарлыг үзүүлсэн бэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Нийт: 16693