• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

0 °С температурт 50 см3 эзлэхүүнтэй байсан мөнгө 100 °С температурт ямар эзлэхүүнтэй болох вэ? /Мөнгөний шугаман тэлэлтийн коэффицент α= 20·10-6°С-1, эзлэхүүн тэлэлт β=3α/

 • A. 50.3 см3

 • B. 50 см3

 • C. 20.03 см3

 • D. 53 см3

Оноо: 1

Савааны уртын өөрчлөлт ба температурын өөрчлөлтийн хамаарлыг аль графикт зөв дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

373 К температур цельсийн хэдэн градустай тэнцэх вэ?

 • A. 646 °С

 • B. 100 °С

 • C. 37 °С

 • D. 0 °С

Оноо: 1

122 °F температурыг цельсийн хуваариар илэрхийлнэ үү?

 • A. 32 °С

 • B. 0 °С

 • C. 100 °С

 • D. 50 °С

Оноо: 1

Биеийн температурыг 10 °С - аар нэмэгдүүлэхэдхэдэн кельвинээр нэмэгдсэнбэ?

 • A. 10 К

 • B. 273 К

 • C. 263 К

 • D. 283 К

Оноо: 1

20 х 30 х 10 см хэмжээтэй зэсийг халааж температурыг нь 100 °С– аар нэмэгдүүлэв. Зэсийн эзлэхүүн ямар хэмжээгээр нэмэгдэх вэ? /зэсийн шугаман тэлэлтийн коэффицент α =17·10-6 °С-1, эзлэхүүн тэлэлт β=3α /

 • A. 102 см3

 • B. 30.6 см3

 • C. 10.2 см3

 • D. 306 см3

Оноо: 1

20 °С температуртай үед өндөр хүчдэлийн хоёр шонгийн хооронд татсан дамжуулагч хөнгөн цагаан утасны урт 100 м байдаг бол өвлийн -30 °С температуртай үед ямар урттай болох вэ? Хөнгөн цагааны шугаман тэлэлтийн коэффицент α=24·10-6°С-1

 • A. 0.12 м

 • B. 100.12 м

 • C. 99.88 м

 • D. 9.98 м

Оноо: 1

473 К температурыг Фаренгейтийн хуваариар илэрхийлнэ үү?

 • A. 360 °F

 • B. 473 °F

 • C. 883 °F

 • D. 392 °F

Оноо: 1

Өөр өөр температуртай биеэс хэт улаан туяа цацарч байдаг. Тусгай хувиргагчаар биеийг харахад улаан, шар, ногоон, цэнхэр өнгө илүү тод ялгаран харагджээ. Температур багатай хэсгийг ямар өнгөөр ялган харуулсан бэ?

 • A. Улаан

 • B. Шар

 • C. Ногоон

 • D. Цэнхэр

Оноо: 1

Өөр өөр температуртай биеэс хэт улаан туяа цацарч байдаг. Тусгай хувиргагчаар биеийг харахад улаан, шар, ногоон, цэнхэр өнгө илүү тод ялгаран харагджээ. Температур ихтэй хэсгийг ямар өнгөөр ялган харуулсан бэ?

 • A. Улаан

 • B. Шар

 • C. Ногоон

 • D. Цэнхэр

Оноо: 1

Халаалтын системээр өрөө тасалгааг халааж байгааг ямар үзэгдлээр тайлбарлах вэ?

 • A. Дулаан дамжуулалт

 • B. Цацрал

 • C. Конвекц

 • D. Дулаан дамжуулалт ба конвекц

Оноо: 1

Вакуум орчинд дулаан ямар аргаар шилжих вэ?

 • A. Дулаан дамжуулалт

 • B. Конвекц

 • C. Цацрал

 • D. Гурвуулаа

Оноо: 1

Доорх үйлдлүүдийн алинд нь металл аяганд буй усны дотоод энерги өөрчлөгдөх вэ?

1. Усыг халаагуур дээр халаах

2. Устай аягыг ширээн дээрээс авч тавиур дээр тавих

3. Усыг хутгуураар хутгах

 • A. 1 ба 3

 • B. 1 ба 2

 • C. 1

 • D. 3

Оноо: 1

1 кг түлшийг бүрэн шатахад өөр өөр энерги ялгардаг. Үүнийг илэрхийлдэг физик хэмжигдэхүүнийг нэрлэнэ үү.

 • A. Хувийн дулааны багтаамж

 • B. Түлш шаталтын дулаан

 • C. Дулаан

 • D. Энерги

Оноо: 1

Дараах бодисуудыг дулаан дамжуулах шинжээр нь өсөх эрэмбээржагсаагаарай.

1. Төмөр 2. Мод 3. Ус 4. Агаар

 • A. 1,3,4,2

 • B. 4,3,2,1

 • C. 4,2,3,1

 • D. 1,3,2,4

Оноо: 1

Биеийн дотоод энерги ямар физик хэмжигдэхүүнээс хамаардаг вэ?

 • A. Бөөмийн масс,  давших хурдаас

 • B. Бөөмийн масс, температураас

 • C. Бөөмсийн хурд, температураас

 • D. Бөөмсийн хэмжээ, хурдаас

Оноо: 1

Халаагуур дээрх устай саванд шингэний урсгал үүсч байвалямар аргаар дулаан зөөгдөжбайна гэхвэ?

 • A. Дулаан дамжуулалт

 • B. Конвекц

 • C. Цацрал

 • D. Гурвуулаа

Оноо: 1

Ямар үзэгдлийн үед Q=mc∆t° томьёогоор дулааны энергийгтооцоолох вэ?

 • A. Хайлах

 • B. Шатах

 • C. Халах, хөрөх

 • D. Уурших

Оноо: 3

1 л усыг 20 °С-аас буцалтал халаахад 18г керосин хэрэглэсэн./Усны хувийн дулаан багтаамж 4200 Ж/ кгоC, керосины шаталтын хувийн дулаан 46000кЖ/кг/

I. Усыг халаахад шаардагдсан дулааны энергийг олоорой.

 • A. 84 кЖ

 • B. 840 кЖ

 • C. 336 кЖ

 • D. 33600 Ж

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Керосиншатахад ялгарсан дулааны энергийг тооцоол.

 • A. 46 кЖ

 • B. 828 Ж

 • C. 828 МЖ

 • D.828 кЖ

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Халаагуурын АҮК-г олно уу.

 • A. 21%

 • B. 41%

 • C. 60%

 • D. 84%

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Спиртэн дэнгээр 100 г масстай усыг 15 °С-аас 65 °С хүртэл халаажээ. Энэ үед 1.3 г спирт шатжээ./Усны хувийн дулаан багтаамж4200 Ж/кгоC, спиртийншаталтын хувийн дулаан 27000 кЖ/кг/

I. Усыг халаахад шаардагдсан дулааны энергийн хэмжээг олоорой.

 • A. 21 кЖ

 • B. 210 Ж

 • C. 21 МЖ

 • D. 135 Ж

Дээрх даалгаврын оноо : 3

II. Спиртийг шатаахад ялгарсан дулааны энергийн хэмжээг тооцоол.

 • A. 31.5 Ж

 • B. 31.5 кЖ

 • C. 31.5 МЖ

 • D. 31500 кЖ

Дээрх даалгаврын оноо : 1

III. Спиртэн дэнгийн АҮК-ийг олно уу.

 • A. 30%

 • B. 45%

 • C. 60%

 • D. 75%

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693