• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тодорхойлолтуудыг зөв харгалзуул.

1. Биоценоз

a. Нэг төрлийн орчинд орших ургамал, амьтан, бичил биетний харилцан холбооны нэгдэл

2. Биогеоценоз

b. Бүх төрлийн амьд организм амьдардаг газарзүйн бүрхэвчийн хүрээ

3. Биотоп

c. Байгалийн нэг төрлийн хүчин зүйлс бүхий нутаг дэвсгэрийн хэсэг

4. Био мандал

d. Биоценоз орчинтойгоо нэгдэж үүссэн бүлгэмдэл

 • a.1b2a3d4c

 • b.1a2c3b4d 

 • c.1a2d3b4c

 • d.1a2d3c4b

Оноо: 1

A cooler box is something ________is used for keeping food to store food fresh.

 • A.what

 • B.which        

 • C.who  

 • D.whom

Оноо: 1

Хөрсний үндсэн бүрэлдэхүүнийг зөв ангилсан хариуг сонго.

 • A. Органик бодис, эрдэс чулуулаг, агаар, ус

 • B. Органик бодис, мөхсөн амьтад, галт уулын чулуу,

 • C. Эрдэс чулуулаг, галт уулын чулуу, азот

 • D. Эрдэс чулуулаг, далайн амьтны үлдэгдэл, агаар

Оноо: 1

Is that the writer ________wrote the book about Chinggis Khan?

 • A.who

 • B. which   

 • C. whose     

 • D. whom

Оноо: 1

Do you remember the day ________we first met?

 • A.while

 • B.which  

 • C.when    

 • D.where

Оноо: 1

Экосистемийн хэрхэн 2 ангилдаг вэ?

 • A. Усны ба хуурай газрын

 • B. Нээлттэй ба хаалттай

 • C. Биотик ба абиотик

 • D. Оролт ба гаралт

Оноо: 1

My father’s new office is in the street ________my girlfriend lives.

 • A.there

 • B.in which

 • C.here

 • D.where

Оноо: 1

I hope, you know well the reason ________people prefer electric cars.

 • A.who

 • B.why

 • C.when 

 • D.which

Оноо: 1

Халуун хуурай агаар бүхий их даралтын муж зонхилж, жилийн турш халуун хуурай, өвөлдөө +100C, зундаа +30+350C хүрдэг уур амьсгалын бүслүүрийг сонго.

 • A. Сэрүүн бүслүүр

 • B. Дулаан бүслүүр

 • C. Экватор орчмын бүслүүр

 • D. Халуун бүслүүр

Оноо: 1

She wanted to be _____actress since her childhood.

 • A.__

 • B.the 

 • C.a 

 • D. an

Оноо: 1

Хүнд шавар, шавранцар, хөнгөн шавранцар, элсэнцэр зэрэг нь хөрсний ямар шинж чанарт үндэслэсэн ангилал вэ?

 • A. Хөрсний өнгө

 • B. Ширхэгийн бүрдэл

 • C. Хөрсний бүтэц

 • D. Хүчиллэг ба шүлтлэг байдал

Оноо: 1

They met _______year ago at a roadside café.

 • A.the

 • B.____   

 • C.an

 • D.a

Оноо: 1

Жилийн турш хур тунадас их, дулаан уур амьсгалтай газарт ургах ургамлын үндсэн хэв шинж аль нь вэ?

 • A. Өргөн навчит ой

 • B. Шилмүүст ой

 • C. Тропикийн чийглэг ой

 • D. Хээр

Оноо: 1

.”Khuvsgul” lake is one of________largest freshwater lakes in Asia.

 • A.the

 • B.a   

 • C. an    

 • D._

Оноо: 1

Доорх бүс нутгуудаас 1950 оноос өнөөг хүртэл улс төрийн зургийн өөрчлөлт хамгийн их гарсан бүс нутгийг сонго

 • A. Африк

 • B. Хойд Ази

 • C. Баруун Европ

 • D. Хойд Америк

Оноо: 1

There are many big shopping centers in________Oxford Street.

 • A. a

 • B.__

 • C.an

 • D. the

Оноо: 1

Доорх бүс нутгуудаас ихэвчлэн геометрийн хилээр хуваагдсан бүс нутаг аль нь вэ?

 • A. Зүүн Европ

 • B. Өмнөд Америк

 • C. Хойд Африк

 • D. Зүүн Ази

Оноо: 1

Our friends took us to a/an_________restaurant when we were in Tokyo.

 • A.expensive, Japanese, famous

 • B. famous, Japanese, expensive

 • C.Japanese, famous, expensive

 • D. famous, expensive, Japanese

Оноо: 1

The history books are _______than those for languages.

 • A.expensive

 •  B.more expensive

 • C.most expensive  

 • D.much expensive

Оноо: 1

Dogwood trees do not grow ________tall as oaks do.

 • A.same 

 • B.as 

 • C.like

 • D.than

Нийт: 16693