Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Is that the writer ________wrote the book about Chinggis Khan?

 • A.who

 • B. which

 • C. whose

 • D. whom

Оноо: 1

Do you remember the day ________we first met?

 • A.while

 • B.which

 • C.when

 • D.where

Оноо: 1

Экосистемийн хэрхэн 2 ангилдаг вэ?

 • A. Усны ба хуурай газрын

 • B. Нээлттэй ба хаалттай

 • C. Биотик ба абиотик

 • D. Оролт ба гаралт

Оноо: 1

My father’s new office is in the street ________my girlfriend lives.

 • A.there

 • B.in which

 • C.here

 • D.where

Оноо: 1

I hope, you know well the reason ________people prefer electric cars.

 • A.who

 • B.why

 • C.when

 • D.which

Оноо: 1

Халуун хуурай агаар бүхий их даралтын муж зонхилж, жилийн турш халуун хуурай, өвөлдөө +100C, зундаа +30+350C хүрдэг уур амьсгалын бүслүүрийг сонго.

 • A. Сэрүүн бүслүүр

 • B. Дулаан бүслүүр

 • C. Экватор орчмын бүслүүр

 • D. Халуун бүслүүр

Оноо: 1

She wanted to be _____actress since her childhood.

 • A.__

 • B.the

 • C.a

 • D. an

Оноо: 1

Хүнд шавар, шавранцар, хөнгөн шавранцар, элсэнцэр зэрэг нь хөрсний ямар шинж чанарт үндэслэсэн ангилал вэ?

 • A. Хөрсний өнгө

 • B. Ширхэгийн бүрдэл

 • C. Хөрсний бүтэц

 • D. Хүчиллэг ба шүлтлэг байдал

Оноо: 1

They met _______year ago at a roadside café.

 • A.the

 • B.____

 • C.an

 • D.a

Оноо: 1

Жилийн турш хур тунадас их, дулаан уур амьсгалтай газарт ургах ургамлын үндсэн хэв шинж аль нь вэ?

 • A. Өргөн навчит ой

 • B. Шилмүүст ой

 • C. Тропикийн чийглэг ой

 • D. Хээр

Оноо: 1

.”Khuvsgul” lake is one of________largest freshwater lakes in Asia.

 • A.the

 • B.a

 • C. an

 • D._

Оноо: 1

Доорх бүс нутгуудаас 1950 оноос өнөөг хүртэл улс төрийн зургийн өөрчлөлт хамгийн их гарсан бүс нутгийг сонго

 • A. Африк

 • B. Хойд Ази

 • C. Баруун Европ

 • D. Хойд Америк

Оноо: 1

There are many big shopping centers in________Oxford Street.

 • A. a

 • B.__

 • C.an

 • D. the

Оноо: 1

Доорх бүс нутгуудаас ихэвчлэн геометрийн хилээр хуваагдсан бүс нутаг аль нь вэ?

 • A. Зүүн Европ

 • B. Өмнөд Америк

 • C. Хойд Африк

 • D. Зүүн Ази

Оноо: 1

Our friends took us to a/an_________restaurant when we were in Tokyo.

 • A.expensive, Japanese, famous

 • B. famous, Japanese, expensive

 • C.Japanese, famous, expensive

 • D. famous, expensive, Japanese

Оноо: 1

The history books are _______than those for languages.

 • A.expensive

 • B.more expensive

 • C.most expensive

 • D.much expensive

Оноо: 1

Dogwood trees do not grow ________tall as oaks do.

 • A.same

 • B.as

 • C.like

 • D.than

Оноо: 1

Boxers train ___________from football players.

 • A.differently

 • B.different

 • C.more different

 • D.as different as

Оноо: 1

-10 °C температурт байгаа 1кг мөсийг 0 °C хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийг олно уу? c=2100 Ж/кг°C

 • A. 2100 Ж

 • B. 21 кЖ

 • C. 0.21 кЖ

 • D. 42 кЖ

Оноо: 1

It’ s___________painting I’ve ever seen.

 • A.more beautiful

 • B.beautiful

 • C.most beautiful

 • D. the most beautiful

Нийт: 15508