• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Бүхэл тоогоор илэрхийлэгдэх талуудтай тэгш өнцөгтийн талбай 28 см.кв болно. Ийм хэмжээ бүхий талбайтай тэгш өнцөгт хэд байж болох вэ? Бодож үзүүлээрэй.

Оноо: 3

Диаграммыг уншаад асуултад хариулаарай.

а. Хамгийн дулаахан байсан сар аль нь вэ?

б. 2 ба 5-р сарын агаарын хэмийн зөрөөг олоорой.

в. Бүх саруудын дунджийг олоорой.

Оноо: 1

Хэд хэдэн тооны нийлбэрийн утгыг нэмэгдэхүүний тоонд хуваахад гарсан ногдворыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. медиан      

 •   В. моод

 •  C. арифметик дундаж

 • D. далайц

Оноо: 1

Өгөгдлүүдээс хамгийн их давтагдсан тоог юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. далайц

 • B. арифметик дундаж  

 • C. моод   

 • D.медиан

Оноо: 1

Өгөгдлүүдийн хамгийн их ба хамгийн бага утгын зөрөөг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. арифметик дундаж       

 • B. Медиан 

 • C. моод    

 •  D. далайц

Оноо: 1

Дараах өгүүлбэрүүдээс аль нь худал вэ?

 • А. Өгөгдлүүдээс хамгийн их давтагдсан тоог моод гэнэ.

 • В. Өгөгдлүүдийн хамгийн их ба бага утгын зөрөөг далайц гэнэ.

 • С. Хэд хэдэн тооны  нийлбэрийн утгыг нэмэгдэхүүний тоонд хуваахад гарсан ногдворыг арифметик дундаж гэнэ.

 • D. Медиан нь зөвхөн тэгш тоонууд байна.

Оноо: 1

Үл мэдэгдэх тоо ба 17-гийн арифметик дундаж 13 болно. Үл мэдэгдэх тоог олоорой.

 • А. 15     

 • В. 17       

 •  С. 10    

 • D. 9

Оноо: 1

34,89,76,101, 55, 95 тоонуудын арифметик дунджийг олоорой.

 • А. 75    

 •   B. 82     

 • C. 67  

 • D.101

Оноо: 1

Өгөгдлүүдийн хамгийн олон давтагдсан тоог юу гэдэг вэ?

 • А. медиан   

 • В. моод    

 • С. далайц 

 • D. давтамж

Оноо: 1

6 хүүхэд гар барив. Нийт хэдэн барилт болох вэ?

 • А. 3       

 • B. 5                

 • C. 15     

 •  D. 9

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдээс медианыг олоорой. 4, 7, 5, 8, 4, 7, 1, 10

 • А. 12

 •  B.  6    

 • C. 7      

 • D. 4

Оноо: 1

Савтай алимыг жигнэхэд 172 г, 165г, 180г, 155 г байв. Нэг алим дунджаар ямар жинтэй вэ?

 • А. 168 г  

 •  B. 672 г    

 •  C.  6.72 кг     

 • D. 168 кг

Оноо: 1

Сурагчдын өндрийн хэмжээг хүснэгтэд харуулжээ. Өгөгдлүүдийн медианыг олоорой.

 • А. 1м 29 см  

 •   B. 1м 32 см      

 • C. 129м      

 • D. 1м 33 см   

Оноо: 1

Мөр гэдэг үгний үсгүүдийн байрыг сольж утгатай, утгагүй хичнээн үг бүтээж болох вэ?

 •  А. 6  

 •  В. 5    

 • С. 2     

 • D. 3

Оноо: 1

45 төгрөгийг 5 ба 10-тын дэвсгэртээр хэдэн янзаар задалж болох вэ?

 • А.3        

 •  B. 4      

 • C. 5       

 •  D. 6

Оноо: 1

5.06 ба 8.7 тоонуудын арифметик дунджийг олоорой

 • А.  0.688    

 •  В. 6.88   

 • С. 13.76   

 • D. 68

Оноо: 1

Дараах өгөгдлийн далайцыг олоорой. 17, 12, 16, 20, 13, 18, 17

 • А. 17    

 • B. 16 

 • C. 7   

 • D. 8

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийн аль нь үнэн бэ?

 • А. Өгөгдлүүдийн хамгийн их утга нь медиан байна.

 • В. Өгөгдлүүдийн хамгийн бага утга нь далайц байна.

 • С. Хамгийн их давтагдсан тоо нь моод байна.

 • D. Арифметик дундаж медиан хоёр ижил утгыг илэрхийлнэ.

Оноо: 1

5 найз уулзаад гар барив. Бүгд хэдэн удаа гар барилцсан бэ?

 • А. 15               

 • В.  20  

 • С. 25              

 • D. 10

Оноо: 1

18 гэсэн тоог тэгээс ялгаатай 2 бүхэл тооны нийлбэрт хэдэн янзаар бичиж болох вэ?

 • А.  17         

 •  B. 8  

 • C. 9       

 • D. 10

Нийт: 16693