• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

9 найз уулзаад зургаа солилцов. Хэдэн удаагийн зураг солилцсон бэ?

 • А.  36        

 • B. 81    

 • C. 72     

 • D.45

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдээс моодыг олоорой. 17, 22, 16, 28, 23, 18, 17, 19, 17

 • А.  17  

 • B. 16     

 • C.  23   

 • D. 12

Оноо: 1

Дараах тоонуудаас далайцыг олоорой. 3.6, 2.8, 4.4, 8.1, 2.8, 6.2

 • А.  2.8  

 • В.  3.4      

 •  С.  8.1        

 •  D.  5.3

Оноо: 1

2, 6, 8 тоонуудаар цифр давтагдахгүй 2 оронтой тоо хэдийг зохиож болох вэ?

 • А. 2    

 •   В. 3       

 •   С. 4       

 •  D. 6

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийн медианыг олоорой. 8, 6, 19, 16, 21, 14

 • А. 16  

 • В. 14  

 • С. 30 

 • D. 15

Оноо: 1

Тоон дарааллын зүй тогтлыг олж 10 дахь гишүүнийг олоорой.

13,17, 21, 25,29, 33

 • А. 37        

 • В. 41  

 •   С. 45    

 •  D. 49

Оноо: 1

b ба 43-ын арифметик дундаж 35 болно. b тоог олоорой.

 • А. 78       

 • В. 27        

 • С. 39     

 • D. 70

Оноо: 1

Нэгжийн орны цифр нь 6 байх 2 оронтой тоо хэчнээн байх вэ?

 • А. 10      

 • B. 100         

 • C. 9       

 •  D. 90

Оноо: 1

Доржийн 5 өдөрт ажилласан цагийг диаграммаар харуулжээ.5 өдөрт дунджаар хэдэн цаг ажилласан бэ?


 • А. 38

 • В. 7.6

 • С.19

 • D. 36

Оноо: 1

Хэдэн квадрат байна вэ? Тоолоорой.

 • А. 6

 •  B. 11

 •  C. 10

 • D.9

Оноо: 1

Явган аялагчид эхний өдөр 1.8 км, II дахь өдөр 2.6 км, III дахь өдөр 2.5 км явсан бол өдөрт дунджаар хэдэн километр явсан бэ?

 • А. 6.9 км   

 • B. 6900м   

 •  C. 3.45 км  

 • D. 2.3 км

Оноо: 1

2,8,5 цифрүүдээр хэдэн янзын аравтын бутархай бичиж болох вэ? (Цифр давтагдахгүй)

 • А. 12  

 • B. 10       

 •  C.  8    

 • D.6

Оноо: 1

9, 0,4 цифрүүдээр хэдэн янзын аравтын бутархай бичиж болох вэ?

 • А.  10     

 • B. 6       

 •  C. 9    

 • D. 8

Оноо: 1

Гурван тооны нийлбэр 69. Эхний хоёр тооны арифметик дундаж 21 бол гурав дахь тоог олоорой.

 • А.   48

 •   B. 27

 •  C. 90

 •  D. 45

Оноо: 1

Дарааллын зүй тогтлыг илрүүлж дараагийн нэг гишүүнийг бичээрэй.

1,7,13,19,25,......

 • А. 32   

 • B. 30         

 •  C. 31       

 • D. 33

Оноо: 1

Диаграммыг ажиглаад ямар тоонуудын ерөнхий хуваагчдыг дүрсэлснийг олоорой.

 • А.  12 ба 9          

 • B.   6 ба 9

 • С. 12 ба 18

 • D. 6 ба 8

Оноо: 1

Аравтын орны цифр нь 5 байх 3 оронтой тэгш тоо хэд байх вэ?

 • А.  20        

 •  В. 25                 

 •  С. 5    

 •  D. 45

Оноо: 1

50 сугалаа тутмын 2 нь хонжвортой бол 20000 сугалааны хэд нь хонжвортой вэ?

 • А.80           

 • B. 800    

 • C. 400   

 • D. 4000

Оноо: 1

8 хүүхдийг хоёр хоёроор нь уралдуулав. Хэчнээн янзаар уралдуулж болох вэ?

 • А .16         

 •  B. 28    

 • C. 24       

 • D. 32

Оноо: 1

Ямар тоонуудын ерөнхий хуваагдагчдыг диаграмм дээр дүрсэлсэн бэ?

 • А. 6 ба 8   

 • B.  8 ба 12  

 • C. 12 ба 14         

 • D. 14 ба 16

Нийт: 16693