• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийн медианыг олоорой. 5.4; 2.6; 7.3; 1.2; 3.5

 • А.  3.5  

 • B. 2.6    

 • C.7.3    

 • D. 1.2 

Оноо: 1

Энэ квадратад 2 будсан нүд агуулсан хэдэн квадрат байна вэ?

 • А.  9

 • B. 7

 •  C. 3

 • D. 6

Оноо: 1

Цифрүүдийн нийлбэр нь 24-тэй тэнцүү 3 оронтой тоо хэд байх вэ?

 • А .8     

 •   B. 7      

 • C. 4         

 • D.10

Оноо: 1

Дарааллын зүй тогтлыг илрүүлэн дараагийн хоёр гишүүнийг бичээрэй.
1, 6, 4, 9, 7, ..., ...

 • А.  12,16      

 •  B. 10,   9    

 • C.  12, 10    

 • D. 14,  10

Оноо: 1

1-99 хүртэлх бүх тоонуудыг бичихэд хэдэн цифр хэрэгтэй вэ?

 • А.     99    

 • B.  189      

 • C. 187   

 • D. 200

Оноо: 1

5-р ангийн 100 эрэгтэй суралцагчаас спортын ямар төрөлд дуртай болох талаар асуулга судалгаа хийжээ. Асуулга судалгааны дүнг ажиглаад, хөл бөмбөг сонирхогчид нийт судалгаанд оролцогчдын ямар хэсэг болохыг тодорхойлоорой.

 • A. 0.37       

 • B.33    

 • C. 0.33    

 • D. 0.033

Оноо: 1

Зүй тогтлыг ажиглаад орхигдсон тоог нөхөөрэй.

17 ( 112) 39

28 (…..) 49

 • А. 56   

 • В. 154    

 • С. 663   

 • D. 144  

Оноо: 1

II ангийн сурагчдын тоог буурах эрэмбээр дараалуулан бичив. Нэг анги дунджаар хэдэн сурагчтай вэ? 36, 32, 29, 27, 26

 •  А. 34    

 •  B.27    

 • C.28   

 • D. 30

Оноо: 1

Диаграммаар 2016 оны зарим аймгуудын хүн амын тоог харуулжээ. Диаграммыг уншаад , далайцыг олоорой.

 • А. 83346

 • В. 220242

 • С. 41623

 • D. 83246

Оноо: 1

Хүснэгтэд 6 сурагчийн дартс шидсэн оноог үзүүлэв. Медианыг олоорой.

 • А.  12  

 •  B. 16   

 • C.  14  

 • D. 30       

Оноо: 1

Дулмаа 3 цамц, 2 өмдийг хэдэн янзаар хослуулан өмсөж болох вэ?

 • А. 3    

 •  B. 6    

 •  C 43     

 •  D. 42

Оноо: 1

Бүхэл тоогоор илэрхийлэгдэх талуудтай тэгш өнцөгтийн талбай 24 дм.кв болно. Ийм хэмжээ бүхий талбайтай тэгш өнцөгт хэд байж болох вэ?

 • А.  4     

 • B.3        

 •  C. 8   

 • D. 7

Оноо: 1

Шатрын тэмцээнд 12 сурагч оролцов. Хүүхэд бүр хоорондоо нэг өрөг тоглосон бол нийт хэдэн өрөг тоглосон бэ?

 • А.   132        

 • B.  78     

 • C.  66     

 •  D.  68  

Оноо: 1

Хоёр тооны арифметик дундаж 1860-тай тэнцүү. Нэг тоо нь нөгөөгөөс 4 дахин их бол эдгээр тоонуудыг олоорой.

 •  А. 744 ба 1488           

 •   В. 744 ба 2976      

 • С.372 ба  1488     

 •  D. 372 ба 2976

Оноо: 1

24 гэсэн тоог ялгаатай хоёр бүхэл тооны үржвэр дүрсээр хэдэн янзаар задалж болох вэ?

 •  А.4  

 • B. 6     

 • C. 8

 • D. 10

Оноо: 1

Нэг жилд 31 өдөртэй сар хэд байдаг вэ?

 • А. 1      

 • B.  6     

 • C. 8  

 • D.  7

Оноо: 1

Зураг дээр хэдэн дөрвөн өнцөгт зурагдсан байна вэ?

 • А. 3    

 • B. 2     

 • C.  1       

 • D. 4

Оноо: 1

Зураг дээр хэдэн гурвалжин зурагдсан байна вэ?

 • А. 3       

 • B. 6   

 •  C. 5      

 • D.  4

Оноо: 1

Бүхэл тоогоор илэрхийлэгдэх талуудтай тэгш өнцөгтийн талбай 36 см.кв болно. Ийм хэмжээ бүхий талбайтай тэгш өнцөгт хэд байж болох вэ?

 • А. 2                    

 • B. 3    

 • C. 4       

 • D. 5

Оноо: 1

Сурагчдын сонирхлын судалгааг диаграммаар дүрсэлжээ.
Судалгаанд нийт хэдэн хөвгүүд хамрагдсан бэ?

 • А. 62        

 •  В. 58       

 • С.  88    

 • D. 68

Нийт: 16693