• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Do you have any children?

 • A. No, I stayed at home.

 • B. I don’t know. I have never seen.

 • C. I went there a few years ago.

 • D. Yes, a daughter.

 • E. No, It’s free.

Оноо: 1

Сар бүр сарын тэмдэг ирэхийг ..................... өдөөж өгдөг.

 • A. Умайгаас цус ялгаран гарах

 • B. Умайн хана зузааран хөвсийх

 • C. Бэлгийн даавар

 • D. Бэлгийн харилцаа

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Excuse me, Is anybody sitting here?

 • A. No, I stayed at home.                                       &nbs

 • B. I don’t know. I have never seen.

 • C. I went there a few years ago.

 • D. Yes, a daughter.

 • E. No, It’s free.

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Who is that man?

 • A. No, I stayed at home.

 • B. I don’t know. I have never seen.

 • C. I went there a few years ago.

 • D. Yes, a daughter.

 • E. No, It’s free.

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

When were you there?

 • A. No, I stayed at home.

 • B.I don’t know. I have never seen.

 • C. I went there a few years ago.

 • D. Yes, a daughter.

 • E. No, It’s free.

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Did you go out last night?

 • A. No, I stayed at home.

 • B. I don’t know. I have never seen.

 • C. I went there a few years ago.

 • D. Yes, a daughter.

 • E. No, It’s free.

Оноо: 1

Төмсний ургал үржил ямар эрхтнээр явагддаг вэ?

 • A. Булцуу

 • B. Үндэс

 • C. Навч

 • D. Цэцэг

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Did you have a nice holiday?

 • A. for 3 months.

 • B. I’m a dentist.

 • C. Yes, It was great. Thanks.

 • D. ‘Yes, It was beautiful.

 • E. ‘Where is she going?

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

How long have you been in Russia?

 • A. for 3 months.

 • B. I’m a dentist.

 • C. Yes, It was great. Thanks.

 • D. ‘Yes, It was beautiful.

 • E. ‘Where is she going?

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

What’s your job?

 • A. for 3 months.

 • B. I’m a dentist.

 • C.Yes,It was great. Thanks.

 • D. ‘Yes, It was beautiful.

 • E. ‘Where is she going?

Оноо: 1

Гурвалжны талбайг a тал ба түүнд буусанh өндрөөр олох томьёо бич.

Оноо: 1

Зураг дээрх цэцгийн тоос хүртэлт хэрхэн явагдах вэ?

 • А. Салхиар

 • В. Шавжаар

 • С. Зориудаар

 • D. Усаар

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Look, There’s Anar?

 • A. for 3 months.

 • B. I’m a dentist.

 • C.Yes,It was great. Thanks.

 • D. ‘Yes, It was beautiful.

 • E. ‘Where is she going?

Оноо: 1

Match the questions to the answers.

Was the weather nice yesterday?

 • A. for 3 months.

 • B. I’m a dentist.

 • C.Yes,It was great. Thanks.

 • D. ‘Yes, It was beautiful.

 • E. ‘Where is she going?

Оноо: 1

ABC гурвалжны талбайг ол.

Оноо: 1

ABC гурвалжны талбайг ол.

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь гипотенузаасаа 8-аар бага, нөгөө катет нь 20 байв.

a. Мэдэгдэхгүй байгаа катетынуртыг ол. /2оноо/

b. Өгсөн гурвалжны периметрийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь гипотенузаасаа 8-аар бага, нөгөө катет нь 16 байв.

a. Мэдэгдэхгүй байгаа катетын уртыгол. /2 оноо/

b. Өгсөн гурвалжны периметрийг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Нийгмийн харилцаанд илгээгчийн дамжуулахыг хүссэн мэдээлэл хүлээн авагч талд хүрч чадсан эсэхийг эргэн нягтлах үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Эргэх холбоо

 • В. Хүлээн авагч         

 • С. Орчин нөхцөл   

 • D.Саад

Оноо: 2

FEK гурвалжны О цэгт төвтэй гомотетын дүр нь ABC бол:
а. гомотетын коэффициентыг ол. /1 оноо/

б. x ба y-ийн утгыг ол. /1 оноо/

Нийт: 16693