• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

EFK гурвалжныО цэгт төвтэй гомотетын дүр нь ABC бол

а.гомотетийн коэффициентыг ол. /1 оноо/

б. EF, EK хэрчмийн уртыгол. /1 оноо/

Оноо: 1

Хэн нэгнийг хүчээр далайлган ямар нэгэн үйлдэл хийлгэх нь харилцан үйлдлийн аль хэлбэрт хамаарах вэ?


 • А Өрсөлдөөн    

 • В. Зөрчилдөөн           

 • С. Албадлага   

 • D. Солилцоо    

Оноо: 2

Өгсөн гурвалжны талбай 22.5 бол
a. Гурвалжны талбайг олох томьёо бич.

b. Гурвалжны суурийн уртыг ол.

Оноо: 1

Үгэн бус харилцааны үүрэгт хамааралгүй өгөгдлийг олж тэмдэглэнэ үү?

 • А. Үгээр илэрхийлсэн утга санааг илүү хүчтэй болох

 • В.  Үгээр илэрхийлсэн утга санааг бичгээр дамжуулах    

 • С.  Үгээр илэрхийлсэн утга санааг орлох    

 • D.  Үгээр илэрхийлсэн утга санааг давтах

Оноо: 2

Өгсөн гурвалжны талбай 38.5 бол:

a. Гурвалжны талбайг олох томьёо бич.

b. Гурвалжны суурийн уртыг ол.

Оноо: 1

Гарын хөдөлгөөн тархинаас ирэх дохиог хамгийн тод илэрхийлдэг гэж үздэг бол гарын алгаа дэлгэн ярьж буй хүний хөдөлгөөн чамд юуг илтгэн харуулж байна вэ?

 • А. Илүү нээлттэй шударга байдал            

 • В. Бие биенээ халамжлах байдал 

 • С.  Сэтгэл санаа зовнисон байдал  

 •  D. Сэтгэл санаа тогтворгүй байдал   

Оноо: 4

Хэрэв АВС гурвалжны оройн цэгийн координат А(–2, 4), B(1, 8), C(5, 4) бол:

а. Гурвалжныг тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуул. /1 оноо/

б. AB ба BC талын уртыг ол. /2оноо/

в. Гурвалжны талбайг ол. /1оноо/

Оноо: 1

Үгэн бус харилцааны үүрэгт хамаарахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү?

 • А. Давтах

 • В . Хамтрах

 • С. Орлох

 • D. Зөрчилдөх

Оноо: 4

Хэрэв АВС гурвалжны оройн цэгийн координат А(–2, –1), B(7, –1), C(5, –6) бол:

а. Гурвалжныг тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуул. /1оноо/

б. АС, ВСталын уртыг ол. /2оноо/

в. Гурвалжны талбайг ол. /1оноо/

Оноо: 1

Хоорондоо нийцэхгүй эсрэг тэсрэг хэрэгцээ, тэмүүлэл, хүсэл эсвэл шаардлагаас үүдэх сөргөлдөөнийг.................гэнэ.

 • А. Зөрчилдөөн

 • В.    Өрсөлдөөн       

 • С.  Стресс          

 • D. Саад

Оноо: 1

Үгэн бус харилцаа нь дохио зангаа, дуу хоолойн өнгө, нүүрний хувирал, биеийн байрлал, хөдөлгөөн зэргээр илэрдэг. Эдгээрийг харилцааны онолд юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Дохионы хэл      

 • В.  Харилцааны хэл        

 • С. Биеийн хэл

 • D. Зохиомол хэл

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг катет нь 14, багтсан тойргийн радиус нь 2 бол.

 1. Өгсөн нөхцлийн дагуу зурагзураарай. /1 оноо/
 2. Гипотенузын уртыгол. /2 оноо/

Оноо: 1

Сөрөг тааламжгүй тэнцвэр алдагдуулах нөлөөллийн хариуд үүссэн хүний бие махбод болон сэтгэл санааны таагүй байдал нь .......................... юм.

 • А. Стресс

 • В.    Өрсөлдөөн       

 • С.  Зөрчилдөөн           

 • D. Саад

Оноо: 1

Стресс үүсгэгч үндсэн хүчин зүйлсийг дурдахдаа хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А.Өдөр тутмын асуудлууд

 • В.   Урт хугацааны дарамт, сорилт   

 •  С. Амьдралд гарсан гэнэтийн өөрчлөлт                     

 • D. Сэтгэл зүйн онцлог  

Оноо: 3

Зам-хугацааныграфик ашиглан асуултад хариул.

а. Эхний 30 секундэд ямар хурдтай явсан бэ? /1 оноо/

б. Буцахдаа ямар хурдтай явсан бэ? /1 оноо/

г. Нийт аяллын турш явсан дундаж хурдыг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Зөрчилдөөнөөс аль аль талдаа үр ашигтай буюу хоёр талын ашиг сонирхлыг дээд зэргээр хангасан хамтын гарц олохыг эрмэлзэх нь зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх аль хандлагад хамаарах вэ?

 • А.  Хамтран ажиллах        

 • В. Буулт хийх        

 • С.  Харилцан буулт хийх буюу дундын шийдэл      

 • D.  Сөргөлдөх

Оноо: 3

Зам-хугацааны график өгчээ. График ашиглан асуултад хариул.

а. Эхний 50 секундэд ямар хурдтай явсан бэ? /1 оноо/

б. Хэдийд хамгийн өндөр хурдтай явсан бэ? Энэ хурдыг ол. /1 оноо/

в. Аяллын турш явсан дундаж хурдыг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

"Хүн бол уг чанараараа нийгмийн амьтан юм. Хэрэв хүмүүстэй хамтран амьдарч чаддаггүй эсвэл өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангачихсан, хүмүүсээс тусдаа амьдарч чадах нэгэн байдаг бол тэр бол адгуус, аль эсвэл бурхан байж таарна.” гэж доорх сэтгэгчдийн хэн нь хэлсэн бэ?

 • А.Гераклит              

 • B.Сократ       

 • C. Демократ       

 • D. Аристотель

Оноо: 4

А дүрс B, C, D, E дүрсэд тэнхлэгийн тэгш хэмээр шилжжээ. Зураг ашиглан:

а. А дүрс В дүрсэд шилжсэн

б. А дүрс Е дүрсэд шилжсэн

в. А дүрс Е дүрсэд шилжсэн

г. А дүрс Е дүрсэд шилжсэн хувиргалт тус бүрийн тэгш хэмийн шулууны тэгшитгэлийг бич.

Оноо: 1

Харилцааны үйл явцын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгт аль нь багтдаггүй вэ?

 • А. Ойлголцол

 • B. Эргэх холбоо 

 • C. Орчин нөхцөл

 • D. Саад

Нийт: 16693