• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Координатын хавтгайд өгсөн гурвалжныг:

а. Координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90°-аар эргүүлж, дүрийг B

б. Ox тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, дүрийг C

в. (–1; 4) чиглэлд параллелзөөж, дүрийг D

гэж тус тус тэмдэглэ. /Тус бүр 1 оноо/

Оноо: 1

Хүмүүс бусадтай анх уулзахдаа төрөх сэтгэгдэлд үгэн бус харилцаа 55 хувь, дуу хоолой 38 хувь, үгэн харилцаа 7 хувийн нөлөөлөл үзүүлдэг гэж үзсэн эрдэмтэн хэн бэ?

 • А. П. Мейер

 •  B. А. Мехрабиан

 • C.  К. Томас

 • D. Р. Киллман

Оноо: 1

Харилцааны үйл явцад илэрхийлсэн мэдээллийг харилцагч талдаа хүргэх арга хэрэгслүүдийг ....................гэнэ.

 • А. Мэдээлэл дамжуулах суваг

 • B. Хүлээн авагч тал

 • C.Эргэх холбоо

 • D. Мэдээлэл илэрхийлэгч орчин

Оноо: 4

Координатын хавтгайдквадратад багтсан квадрат өгчээ. Хэрэв А, В, С цэгийн координат өгсөн бол:

а. E цэгийн координатыг ол. /2 оноо/

б. D цэгийн координатыг ол. /1 оноо/

в. DE хэрчмийн уртыг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Харилцааны явцад мэдээллийг дамжуулах үед сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Орчин

 • B. Эргэх холбоо

 • C.Саад

 • D. Хүлээлт

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт гурвалжны багтсан тойргийн радиус 3 ба нэг катет нь 12 байв.

 1. Өгсөн нөхцлийн дагуу зураг зур. /1 оноо/
 2. Гипотенузын уртыгол. /2 оноо/
Оноо: 1

Хүмүүсийн харилцаанд "сэтгэлийн толь" гэж нэрлэгддэг эрхтэн аль нь вэ?

 • А. Нүд

 • B.Нүүр

 • C. Гар              

 • D. Чих

Оноо: 3

Зурагт зөв гурвалжин суурьтай призм өгчээ. Зөв гурвалжны талын урт 2, призмийн өндөр 5 бол:

a. призмийн хажуу гадаргуугийн талбайг ол. /1 оноо/

б. суурийн талбайг ол. /1оноо/

в. призмийн эзлэхүүнийг ол. /1оноо/

Оноо: 1

Хүмүүс хоорондоо харилцахад тохиромжтой зай байдаг. Хэн нэгэн тогтсон орон зайн хэмжээг зөрчиж хэт ойроос, эсвэл холоос харьцах нь харилцаж буй хүнд таагүй сэтгэгдэл төрүүлдэг. Үүнийг шинжлэх ухаанд юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Проксемикс           

 • B.Стресс           

 • C.   Интеграци           

 • D. Диффузи

Оноо: 3

Зурагт зөв гурвалжин суурьтай призм өгчээ. AB=4 , FA=9 бол:

a. призмийн хажуу гадаргуугийн талбайг ол. /1 оноо/

б. суурийн талбайг ол. /1 оноо/

в. призмийн эзлэхүүнийг ол. /1оноо/

Оноо: 1

Зөрчилдөөний гадуур үлдэх, хэлэлцэн зөвшилцөхийг үл ойшоох, эсвэл төвийг сахисан байр суурь баримтлах нь зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх аль хандлагад хамаарах вэ?

 • А. Сөргөлдөх

 • B. Зайлсхийх

 • C.Буулт хийх

 • D. Хамтран ажиллах

Оноо: 1

Стрессийг даван туулах арга замуудыг тоочихдоо хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А.   Цагийг хөгжилтөй өнгөрөөх

 • B. Сайтар унтаж амрах

 • C. Дуртай зүйлээ хийх

 • D. Дасан зохицох

Оноо: 3

Дараах зурагт ABC гурвалжин өгчээ.

а. ABC гурвалжныг (1,1) цэгт төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90о-ийн эргүүлэлтээр хувиргаж, дүрийн оройн цэгийн координатуудыг ол. /2 оноо/

б. Эргүүлэлтээр үүссэн дүрийг y=x шулууны хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, гарсан дүрийн оройн цэгийн координатыг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Давуу тал олж авах замаар зөрчилдөөнд ноёрхох байр суурь баримтлах нь зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх аль хандлагад хамаарах вэ?

 • А.  Дундын шийдэл           

 • B.  Зайлсхийх

 • C.  Буулт хийх                 

 • D.  Сөргөлдөх

Оноо: 3

Зурагт ABC гурвалжин өгчээ.

а. ABC гурвалжныг координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90o-ийн эргүүлэлтээр хувиргаж, дүрийн оройн цэгийн координатуудыг ол. /2 оноо/

б. Эргүүлэлтээр үүссэн дүрийг Oy тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаж, гарсан дүрийн оройн цэгийн координатуудыг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

Конусын суурийн радиус 3 , өндөр SО=4 бол

а. Конусын тэнхлэг огтлолд үүсэх дүрсийг нэрлэж бич./1оноо/

б. Үүссэн дүрсийн талбайг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

Конусын суурийн радиус 5, өндөрSО=12 бол

а. Конусын тэнхлэг огтлолд үүсэх дүрсийг нэрлэж бич. /1 оноо/

б. Үүссэн дүрсийн талбайг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Үндэстний соёлыг дамжуулах гол арга хэрэгсэл аль нь вэ?

 • А.  Зан үйл

 • В.   Урлаг         

 • С.  Ёс суртахуун         

 • D. Хэл

Оноо: 1

Тухайн улс үндэстний нийтийн хүртээл болсон итгэл үнэмшил, зан байдлын хэв маяг, үнэлэмж болон институтуудын цогц нэгдлийг ............................ гэнэ.

 • А.   Үндэстний соёл

 • В.   Ёс заншил       

 •   С. Соёлын биет өв        

 • D. Соёлын элемент

Оноо: 1

Соёлын биет бус өвд хамааралгүй өгөгдлийг олно уу?

 • А.  Гар урлал           

 • В. Хөгжим театр           

 • С.  Хадны бичээс

 • D. Бүжиг наадам

Нийт: 16693