• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Boxers train ___________from football players.

 • A.differently

 • B.different

 • C.more different

 • D.as different as

Оноо: 1

2. Любимое место девушки в Москве - ………….. .

 • А. Красная площадь

 • B. университет 

 • C.  Арбат

 • D. Большой театр

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

-10 °C температурт байгаа 1 кг мөсийг 0 °C хүртэл халаахад шаардагдах дулааны энергийг олно уу? c=2100 Ж/кг°C

 • A. 2100 Ж 

 • B. 21 кЖ 

 • C. 0.21 кЖ 

 • D. 42 кЖ

Оноо: 1

It’ s___________painting I’ve ever seen.

 • A.more beautiful

 • B.beautiful

 • C.most beautiful

 • D. the most beautiful

Оноо: 1

2 кг усыг 50°C-аас 20°C хүртэл хөргөхөд ялгарах дулааны энергийг олно уу? c=4200 Ж/кг°C

 • A. 252 kЖ 

 • B. 394000 Ж     

 • C. 2364 кЖ

 • D. 394 кЖ

Оноо: 1

We have been friends_________our school years.

 • A.for

 • B.till 

 • C.during  

 • D.since

Оноо: 1

200 г масстай хөнгөн цагаан 3520 Ж дулаан авч 20 °C-аар халсан бол хөнгөн цагааны хувийн дулаан багтаамжийг тооцоолно уу?

 • A. 0.92 кЖ/кг°C    

 • B. 0.88 кЖ/кг°C  

 • C. 0.84 кЖ/кг°C    

 • D. 2.5 кЖ/кг°C

Оноо: 1

Mongolians celebrate the Lunar New Year ______February.

 • A.of

 • B.in

 • C.at

 • D.on

Оноо: 1

Хэчнээн хэмжээний усыг 0 °C-аас 100 °C хүртэл халаахад 42 кЖ дулаан энерги шаардагдах вэ? Усны хувийн дулаан багтаамж c=4200 Ж/кг°C

 • A. 100 г

 • B. 200 г   

 • C 150 г

 • D. 50 г

Оноо: 1

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг эдийн засгийн, нийгмийн, соёлын, экологийн гэж 4 ангилдаг. Дараах үзүүлэлтүүдээс аль нь эдийн засгийн үзүүлэлт вэ?

 • A. эрүүл мэндийн түвшин, хүрээлэн буй орчны байдал

 • B. хөдөлмөр эрхлэлт, хүнс тэжээлийн илчлэгийн хэмжээ

 • C. иргэдийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт

 • D. хүн амын орлого, соёлын байгууллага

Оноо: 1

Прочитайте объявления и выполните задания. Где вы можете увидеть это объявление.

Уважаемые родители!

В актовом зале состоится родительское собрание.

 •  A. В самолѐте

 • B. В магазине

 • C. В метро

 • D. В школе

Оноо: 1

“When did you call Susan?” ”I called her ________I had put the shopping away.”

 • A.after

 • B.while

 • C.when

 • D. by the time

Оноо: 1

Нийт хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн ам хамгийн их байхыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. ажиллах хүч

 • B. хүн амын цонх үе

 • C. ажиллагсад

 • D. хөдөлмөрийн насны хүн

Оноо: 1

2 кг хар тугалгыг хэдэн градусаар халаахад 5600 Ж дулаан авах вэ? Хар тугалганы хувийн дулаан багтаамж c=140 Ж/кг°C

 • A. 20 °C    

 • B. 40 °C    

 • C. 10 °C 

 • D. 50 °C

Оноо: 1

Прочитайте объявления и выполните задания. Где вы можете увидеть это объявление?

Дорогие ребята! Приглашаем вас накружок “Умелые ручки“ !

 • A.  В подъезде

 • B. В  школе

 • C. В парке

 • D. На улице

Оноо: 1

My parents let me ________what I wanted.

 • A.to doing

 • B.doing   

 • C.do

 • D. to do

Оноо: 1

Прочитайте объявления и выполните задания. Где вы можете увидеть это объявление?

Лифт временно не работает.

 • А. В подъезде

 • B. На улице

 • C. В музее

 • D. В парке

Оноо: 1

Прочитайте объявление.Где вы можете увидеть такоеобъявление?

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Желаем Вам хорошего настроения и приглашаем Вас на праздник осени.

 • А. в транспорте

 • B. в театре

 • C. в детском саду

 • D. в аэропорту

Оноо: 1

My parents will never agree ______us that much money.

 • A.to lending

 • B.to lend

 • C.lend

 • D. lending

Оноо: 1

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг хөдөлмөрийн насны хүн амд харьцуулж 100%-иар үржүүлэхийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Ажиллагсад

 • B. Хөдөлмөрийн насны хүн ам

 • C. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин

 • D. Ажилгүйдлийн түвшин

Нийт: 16693