• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Радио телевиз, хэвлэл, дуу бичлэг гэх мэт мэдээллийн хэрэгсэл дэлхийн ихэнх оронд нэвтэрсэн үе буюу XX зууны дунд үед үүссэн соёлын хамгийн хүртээмжтэй хэлбэр аль нь вэ?

 • А. Ардын соёл

 • В. Сонгодог соёл 

 • C. Нийтийн соёл

 • D. Үндэстний соёл

Оноо: 1

Сонгодог соёлын хэлбэрт аль нь хамаарахгүй вэ?

 • А. Дуурь

 • В. Уран зураг              

 • С. Уран барилга              

 • D. Эстрадын урлаг

Оноо: 1

Гарал үүслийн хувьд соёлын бусад хэлбэрээс түрүүнд нь үүссэн, сайн дурын бөгөөд хамтын шинжтэй соёлын хэлбэр аль нь вэ?

 • А. Ардын соёл

 • B. Нийтийн соёл         

 • C.  Сонгодог соёл   

 • D. Зонхилогч соёл

Оноо: 1

Ёс заншлын оюун санааны амьдралд илрэх талуудыг нэрлэхдээ илүүц зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А. Төрийн их цагаан туг залах

 • B.Ураг төрлөө мэдэх          

 • C.Өвөг дээдсээ хүндэтгэх

 • D.  Газар ус, уул овоогоо хайрлах

Оноо: 1

Урлагийн “ Хүний бүтээсэн зүйлсийн ур хийц загвар” хэмээх агуулгад үл тохирох өгөгдлийг олно уу?

 • А. Байшин барилгын загвар

 • B. Уран зураг, дүрслэх урлаг

 • C. Монгол гэрийн ур хийц

 • D.Хувцасны загвар, өнгөний зохицол 

Оноо: 3

Микроскопын бүтцийн хэсгүүдийг ялгаж нэрлэнэ үү.

Оноо: 1

Урлагийн “Хүн ямар нэг ур чадварыг төгс эзэмшсэн байдал” – ыг илэрхийлсэн агуулгад үл тохирох өгөгдлийг олно уу?

 • А. Хувцасны загвар

 • B. Алтан гартай эмч         

 • C.Мэтгэлцэх урлаг

 • D. Дипломат урлаг

Оноо: 3

\vec{a}=\begin{pmatrix} -2\\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b}=\left ( \frac{5}{2}\right )гэж өгсөн бол

а.\vec{a}+\vec{b}=? /1 оноо/

б. \vec{a}-\vec{b}=? /1 оноо/

в.2\vec{a}+3\vec{b}=? /1 оноо/

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулагч гол хүчин зүйлийг олж тэмдэглэнэ үү?

 • А. Хөдөлмөрийн үнэ болох цалин

 • В. Ажиллах хүчний тоо        

 • С. Ажлын байрны тоо хэмжээ             

 • D. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүн ам

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үүргүүдийг нэрлэхдээ илүүц зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • А. Цалингийн хэлбэрийг тодорхойлно.

 • В. Ажиллах хүчийг бэлтгэнэ.

 • С. Орлогын боломжийг бий болгоно. 

 • D. Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулна.

Оноо: 3

\vec{a}= \begin{pmatrix} -1\\ 0 \end{pmatrix}; \vec{b}= \begin{pmatrix} -4\\ 3 \end{pmatrix} бол:

а. \vec{a}+\vec{b}=? /1 оноо/

б. \vec{a}-\vec{b}=? /1 оноо/

в. 2\vec{a}+3\vec{b}=? /1 оноо/

Оноо: 3

Каталаза энзим нь устөрөгчийн хэт ислийг задалж биеийг хоргүйжүүлдэг. Сурагч дараах туршилтыг хийжээ. 1-р хуруу шилэнд, нэрмэл ус, төмсний хэрчим устөрөгчийн хэт исэл хийж сэгсрэв. 2-р хуруу шилэнд мөс, төмсний хэрчим, мөс , устөрөгчийн хэт исэл хийв. 3-р хуруу шилэнд спиртэн дэн дээр буцалгасан ус, дээрээс нь төмсний хэрчим, устөрөгчийн хэт ислээ хийв.

I. Аль хуруу шилэнд урвал эрчимтэй явагдаж, бөмбөлөг их ялгарах вэ?
II. Аль хуруу шилнээс бага бөмбөлөг ялгарах вэ? Учрыг тайлбарлана уу?

Оноо: 1

Эдийн засгийн идэвхтэй бус хүн амд аль нь үл хамаарах вэ?

 • А. Бүртгэлтэй, хөдөлмөр эрхлээгүй иргэд

 • В. Тэтгэврийн насны хүн ам 

 • С. Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэд

 • D. 16 хүртэлх насны хүүхдүүд

Оноо: 5

А(1, 2), B(−2, −2), C(−2, −4) цэгт оройтой АВС, D(−1, 0), E(3, 5), F(−1, −3) цэгт оройтой DEF гурвалжнуудөгчээ.

а. Уг гурвалжнуудыг тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуул. /1 оноо/

б. Гурвалжны талуудын уртыг ол. /3 оноо/

в. Тохирох үгийг нөхөж бич.

Эдгээр гурвалжнууд нь ............................... гурвалжнууд юм. /1 оноо/

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн үнэ буюу хүний хөдөлмөрийг ашигласны төлөө түүний тоо, чанарт тохируулан төлж байгаа мөнгөн төлбөрийг...............гэнэ.

 • А. Цалин

 • В. Татвар

 • С. Төлбөр             

 • D. Хураамж

Оноо: 6

Нүүрс усны талаарх мэдлэгээ ашиглан дараах хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү.

Нүүрс ус Томьёо Жишээ
моносахар
дисахар
полисахар

Оноо: 1

Бодит цалингийн хэмжээг илэрхийлэх өгөгдлийг олно уу?

 • А. Нэрлэсэн цалинг инфляцийн түвшинд харьцуулна.

 • В. Нэмэгдэл хөлсийг инфляцийн түвшинд харьцуулна

 • С. Үндсэн цалинг бодит цалинтай харьцуулна

 • D. Бодит цалинг  үндсэн цалинтай харьцуулна

Оноо: 8

Эсийн амьсгалын талаарх мэдлэгээ ашиглан дараах хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү.

Глюкозын задралын үе шат Хаана явагддаг болох Задардаг бодис Үүсэх бодис Үүсэх энергийн хэмжээ
Гликолиз Цитоплазм 2 ГФА
Ацетил Коэнзим А Пируват =
Кребсийн мөчлөг ацетил КоА 2 ГФА
Электрон дамжуулах хэлхээ Крист ус

Оноо: 1

Нэрлэсэн цалингийн бүтцэд аль нь үл хамаарах вэ?

 • А.  Нөхөн олговор

 • B.Үндсэн цалин          

 • C.Нэмэгдэл  хөлс         

 • D. Шагнал урамшуулал

Оноо: 3

Эрдэс бодисуудын үүргийг хүснэгтэд нөхөж бичээрэй.

Эрдэс бодис Эсэд гүйцэтгэх үүрэг
Са
Na
Fe

Нийт: 16693