• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Цалингийн хэмжээ өсөхөд хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар үзэгдэл бий болох вэ?

 • А. Хөдөлмөрийн эрэлт буурч, нийлүүлэлт өснө.

 • В. Хөдөлмөрийн эрэлт өсч, нийлүүлэлт буурна.  

 •  С. Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлт тэнцвэржинэ  

 • D. Хөдөлмөрийн эрэлт нийлүүлэлтэнд өөрчлөлт орохгүй

Оноо: 5

А(–3, 2), B(0, 5), C(2, 2) цэгт оройтой АВС, D(–6, –2), E(0, 5), F(5, –2) цэгт оройтойDEF гурвалжнуудөгчээ.

а. Уг гурвалжнуудыг тэгш өнцөгт координатын хавтгайд байгуулаарай. /1 оноо/

б. Гурвалжны талуудын уртыг олоорой. /3 оноо/

в. Тохирох үгийг нөхөж бич.

Эдгээр гурвалжнууд нь ............................... гурвалжнууд юм. /1 оноо/

Оноо: 1

Ажилгүйдлийг бууруулах үндсэн арга замуудыг дурдахдаа хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А. Өрсөлдөөний арга       

 • B.Эдийн засгийн арга                   

 • C. Захиргааны арга              

 • D. Гадаад хүчин зүйлсийг ашиглах арга

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулаарай.

I. 9 дугаартай эрхтэнцрийг нэрлээрэй.
II. Хэдэн давхар мембрантай вэ?
III. Эсэд гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлаж бичээрэй.

Оноо: 1

Мөнгөний үндсэн шинжид аль нь хамаарахгүй вэ?

 • А. Богино хугацаанд хэрэглэхүйц байх  

 • B. Тоологдохуйц авч явахад хялбар байх

 • C. Бүх нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх   

 • D. Жижиглэн худалдаа хийхэд зориулсан хуваагдмал нэгжтэй байх

Оноо: 3

Ургамлын эсийн зургийг ашиглаад дараах асуултуудад хариулна уу.

I. "1" дугаартайэрхтэнцрийг нэрлэнэ үү.
II. Эслэг нь хэдэн хувийг эзлэх вэ?
III. Түүний үүргийг бичээрэй

Оноо: 2

Япон инженерүүдийн бүтээсэн дэлхийн хамгийн хурдан галт тэрэг 603 км/ц хурдтай явдаг.

а. 3.5 цагт хэдэн километр зам туулах вэ? /1 оноо/

б. Хурдыгм/снэгжээр илэрхийлж бич. /1 оноо/

Оноо: 1

Мөнгөний үндсэн үүргийг дурдахдаа хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А.  Хэрэглээний  хэрэгсэл

 • B.Төлбөрийн хэрэгсэл

 • C. Өртгийн хэмжүүр

 • D. Хуримтлалын хэрэгсэл

Оноо: 2

Япон инженерүүдийн бүтээсэн дэлхийн хамгийн хурдан галт тэрэг 603 км/ц хурдтай явдаг.

a. 4.5 цагт хэдэн километр зам туулах вэ? /1 оноо/

б. Хурдыг м/с нэгжээр илэрхийлж бич. /1 оноо/

Оноо: 1

Төв банкны үүрэгт аль нь хамаарахгүй вэ?

 • А.Иргэд болон байгууллагад санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх

 • В. Мөнгөн тэмдэгтийг гүйлгээнд гаргах

 • С. Гадаад валютын улсын нөөцийг эзэмшиж удирдах

 • D. Арилжааны банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Оноо: 1

Татвар, хэрэглээнд зориулагдаагүй орлогын хэсэг нь ............................ байна.

 • А.Хадгаламж       

 •   B. Цалин         

 • C.  Шагнал урамшуулал

 • D. Нэмэгдэл хөлс

Оноо: 5

Нойр булчирхайн дотоод бүтцийг харуулсан зургийг ашиглан дараах асуултуудад хариулна уу.

1. Хоол боловсруулах шүүс ялгаруулдаг эсүүдийг нэрлэнэ үү.

2. Хоол боловсруулах шүүсэнд агуулагддаг энзимүүдээс 2-ыг нэрлэж бичнэ үү.

3. Эдгээр энзимийн үүргийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Хадгаламжийн дансны иргэдэд олгож буй боломжуудыг тоочихдоо хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах

 • B. Хүүний орлого олох 

 • C. Хадгаламжаа өвлөх, бэлэглэх эрхтэй байх             

 • D. Мөнгөн хуримтлал үүсгэх

Оноо: 1

Гэнэтийн хэрэгцээ гарсан үед шууд авч хэрэглэх боломжтой хадгаламжийн төрөл аль вэ?

 • А. Хугацаагүй хадгаламж    

 • В. Урт хугацаатай хадгаламж

 • С. Хугацаатай хадгаламж   

 • D. Жилийн хугацаатай хадгаламж

Оноо: 4

Зурагт хүний дотоод шүүрлийн булчирхайнуудын байрлалыг харуулжээ. Дараах асуултуудад хариулна уу.

I. Цусан дахь глюкозын хэмжээг зохицуулдаг гормон ялгаруулдаг булчирхайг заасан үсгийг бичнэ үү
II. Энэ булчирхайн “α” эсээс ялгардаг гормоны үүргийг бичнэ үү.
III. Энэ булчирхайн “β” эсээс ялгардаг гормоны үүргийг бичнэ үү.
IV. “β” эсээс ялгардаг гормоны үйл ажиллагаа алдагдвал эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

Оноо: 1

Арилжааны банкны үүрэгт хамаарах өгөгдлийг олно уу?

 • А. Мөнгөн хадгаламж хүлээн авах

 • B. Гадаад валютын улсын нөөцийг эзэмшиж удирдах 

 • C. Мөнгөн тэмдэгтийг гүйлгээнд гаргах

 • D. Төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх

Оноо: 4

Зурагт эсийн нэгэн эрхтэнцэрийг харуулжээ. Энэ эрхтэнцэрийн талаар дараах асуултуудад хариулна уу.

1. Энэ эрхтэнцэрийг нэрлэнэ үү

2. Хэдэн мембрантай эрхтэнцэр болохыг хэлнэ үү.

3. Энэ эрхтэнцэрийн гүйцэтгэх үүргийг тайлбарлана уу.

4. Зургаас матрикс болон кристийг заасан дугаарыг олно уу.

Оноо: 1

Арилжааны банкны үүргийг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдлыг хангах

 • В. Иргэдийн мөнгөн хөрөнгийг хуримтлуулан хадгалах 

 • С. Банкны нэрийн өмнөөс зээл олгох

 • D. Банк хооронд төлбөр тооцоо хийх

Оноо: 3

Зурагт эсийн нэгэн эрхтэнцэрийг харуулжээ. Зургийг ажиглаад дараах асуултуудад хариулна уу.

I. Эсийн энэ эрхтэнцэрийг нэрлэнэ үү.
II. Юуны эсэд байдаг вэ?
III. Энэ эрхтэнцэрийн үүргийг бичнэ үү.

Оноо: 1

Ажилгүйдлийг бууруулах гадаад хүчин зүйлсийг ашиглах аргуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Төсвийн хөрөнгөөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих     

 • В. Хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар ажлын байр нэмэгдүүлэх          

 • С. Ажиллах хүчийг экспортлох   

 • D.  Гадаад эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах

Нийт: 16693