• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Зургийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

I. ургамлын ямар эрхтэнцэр болохыг нэрлэнэ үү

II. А үсгээр тэмдэглэсэн хэсгийн үүргийг бичнэ үү

III. харанхуйн шат явагддаг хэсгийг нэрлэнэ үү.

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулаарай

I. Энэ ямар бодис вэ?
II. Амьд биед хэдэн хувийг эзэлдэг вэ?
III. Түүний биологийн үүргээс 2-ыг бичнэ үү.

Оноо: 1

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд хамаарах өгөгдлийг олно уу?

 • А. Бүртгэлтэй,  хөдөлмөр эрхлээгүй  иргэд

 • В. Тэтгэврийн насны хүн ам 

 • С. Хөдөлмөр эрхлэх чадвараа алдсан хүмүүс 

 • D. 16 хүртэлх насны хүүхдүүд

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

I. Энэ нь селекцийн ямар аргад хамаарах вэ?
II. Энэ аргын үндсэн зарчмыг тайлбарлана уу.
III. Селекцийн энэ аргаар гаргаж авсан бодгалууд удамшлаараа ямар байдаг вэ?
IV. Мөн энэ аргын ач холбогдолыг дүгнэж бичнэ үү.

Оноо: 1

Ажиллах хүчний оролцооны түвшинг илэрхийлсэн аргачлал аль нь вэ?

 • А. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоог хөдөлмөрийн насны хүн амын тоонд харьцуулах 

 • B.Хөдөлмөр эрхэлж буй хүний тоог хөдөлмөрийн насны хүн амын тоонд харьцуулах       

 • C. Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулах

 • D. Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоог хөдөлмөр эрхэлж буй хүний тоонд харьцуулах

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слова в правильной форме.

Мой друг любит ............. фрукты. (есть)

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слова в правильной форме.

В нашей семье все ................. путешествовать. (любить)

Оноо: 5

Дараах асуултад хариулаарай.

I. Селекцийн аргын нэр
II. Энэ аргын үндсэн зарчим
III. Орчин үеийн шинжлэх ухаанд ашиглаж буй жишээ бичнэ үү.

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слова в нужнойформе.

Я ................. мои летние каникулы дома. (проводить)

Оноо: 2

Напишите цифры словами.

Каждый месяц мы платим за свет ................. тугриков. (20000)

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Брат открыл ................... , чтобы прочитать рассказ. ( книга)

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Я часто ... в книжный магазин. (ходить)

Оноо: 3

Уургийн бүтцийн түвшнийг харуулсан зургийг ашиглан дараах асуултуудад хариулна уу.

I. “А” дугаартай зурагт уургийн хэд дэхбүтцийг харуулсан байнавэ?
II. “В” дугаартай бүтэц хэрхэн үүсдэг талаар тайлбарлан бичнэ үү.

III. A болонС дугаартай бүтцийн хэсгүүдийнхоорондын ялгааг бичнэ үү

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

- Серёжа! Поздравляю ......................... с днём рождения! (ты)

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Учитель сказал, что мы сегодня .................... осенний лес. (рисовать)

Оноо: 1

Бүх нийтээр даган мөрдөхөөр төрөөс тогтоосон хэм хэмжээний тогтолцоог .................... гэнэ.

 • А. Эрх зүй                 

 • B.Ёс зүй   

 • C. Зан заншил          

 • D. Итгэл үнэмшил

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Алёша .................... боксомтретийгод. (заниматься)

Оноо: 1

Эрх зүйн хэм хэмжээг хүчин чадлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

 • А. Хууль ба хуульчилсан акт   

 • B. Тогтоол ба зарлиг  

 • C. Тушаал ба шийдвэр

 • D. Зарлиг ба захирамж

Оноо: 4

Биологийн молекулын зургийг ашиглан асуултуудад хариулна уу.

I. A болон В дугаартай бодисуудыг нэрлэнэ үү .
II. Дээрх 2 бодис ямар ялгаатай байна вэ?
III. Тэдгээр нь ямар амьд биед агуулагддаг вэ?

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Мои любимые ............... предметы – это русский язык и химия. (школьный)

Нийт: 16693