• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Мой друг Ананд хочет стать ................ (юрист).

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Недавно ясмотрела балет в ................. (Большой театр).

Оноо: 1

Хуульчилсан актад үл хамаарах өгөгдлийг олно уу?

 • А. Хууль

 • B. Зарлиг        

 • C. Тогтоол              

 • D. Захирамж

Оноо: 4

Биологийн молекулуудын зургийг ашиглан доорх асуултуудад хариулна уу.

I. Пептидийн холбоогоор холбогддог молекулыг нэрлэнэ үү.
II. Гликозидын холбоогоор холбогдсон молекулыг заасан үсгийг сонгоно уу.

III. Диэфирийн холбоо агуулсан молекулыг нэрлэнэ үү. .
IV. “В” дугаартай бодисын биологийн үүргийг бичнэ үү.

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Мои друзья любят читать ................. (фантастика).

Оноо: 2

Вместо точек вставьте слово в нужной форме.

Люди не могут жить без .................... (вода).

Оноо: 1

Нийтийн эрх зүйн хүрээнд үүссэн харилцааг зохицуулахаар захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас бичгээр гаргасан захирамжилсан шийдвэрийг .................... гэнэ.

 • А. Хуульчилсан акт       

 • B. Хууль           

 • C. Дүрэм          

 • D. Журам

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Утро,я, любить,пить, холодный, молоко.

Оноо: 5

Биологийн молекулуудын зургийг ажиглаад дараах асуултуудад хариулаарай.

I. “А” дугаартай бодисын мономерыг нэрлээрэй.
II. “В“дугаартай бодисыг нэрлээрэй.
III. “С” дугаартай бодисын үүсэх холбоог нэрлээрэй.
IV. “А” дугаартай бодисын биологийн үүргээс 2-ыг бичээрэй.

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, брат, работать, экономист, в, банк.

........................................................................ .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, заниматься, спорт, три, год.

............................................. .

Оноо: 1

Хуульчилсан актын нэг төрөл болох захирамжийг батлан гаргах эрх бүхий албан тушаалтан аль нь вэ?

 • А. Аймаг нийслэлийн засаг дарга            

 • В.Ерөнхийлөгч

 •     

  C.Сайд, Засгийн газрын агентлагийн дарга           

   

 • D. Аймаг нийслэлийн ИТХ

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Дима, каждый, день, ходить, в, библиотека, чтобы, читать, книги.

............................................................................................... .

Оноо: 3

Эсийн хуваагдлын төрлийг харуулсан зургийг ажиглаад дараахасуултад хариулна уу.

I. “A” хуваагдлыгнэрлэж, ямар эсүүд хуваагддаг болохыг бичнэ үү
II. “В” хуваагдлыгнэрлэнэ үү.
III. А, В хуваагдлыг харьцуулан, хромосомын бүрдлийн ялгааг тодорхойлно уу.

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мама, купить, в, магазин, свежий, фрукты.

............................................................... .

Оноо: 1

Төрийн захиргааны байгууллагын нийтлэг шинжид хамаарахгүй өгөгдлийг олно уу?

 • А.Иргэдийн эрх ашигт нийцээгүй хуулинд хориг тавих

 • B.Хуульд захирагдаж, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах 

 • C.Нийтийн ашиг сонирхлыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө ажиллах  

 • D.Хувь хүн,байгууллагын эрх ашгийг хөндсөн шийдвэр гаргаж, нийтийг засаглах эрхтэй байх

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мы, приехать, из, Монголия.

............................................ .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, любить, играть, в, компьютерный, игры.

............................................................... .

Оноо: 5

Хүний хромосомын зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

I. А, В зургууд ямар хүйсийн хүний кариотип бэ?
II. А хүний кариотип В хүнийхээс ямар ялгаатай байна вэ?
III. Аль зурагт Дауны хам шинжтэй хүний хромосомын бүрдлийг харуулсан байна вэ?, ийм хромосомтой хүнд ямар шинж илрэх вэ?

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Каждый, лето, дети, отдыхать, в, Сингапур.

................................................... .

Нийт: 16693