• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, изучать, русский, и, английский, язык.

......................................................... .

Оноо: 1

Төр иргэдийн өмнө хүлээсэн үүргээ өөрийн байгууллага болон албан хаагчдаараа дамжуулан хэрэгжүүлэхийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Төрийн захиргаа            

 • B. Захиргааны байгууллагууд                  

 • C. Захиргааны алба  

 • D. Захиргааны хэлтэс

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Вчера, они, играть, в, баскетбол, в, спортзал.

...................................................................................... .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мой, друг, заниматься, русский, язык, с, седьмой, класс.

..................................................................................... .

Оноо: 1

Олон улсын хамтын нийгэмлэг хүлээн зөвшөөрч, олон улсын гэрээ, эрх зүйн хэм хэмжээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг хангаж хамгаалах, хэрэгжүүлэх үүргийг хэн хүлээдэг вэ?

 • А. Улс орнуудын засгийн газар

 • B. Олон улсын хамтын нийгэмлэг 

 • C. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

 • D. Улсын их хурал

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Я, читать, по-русски, хорошо, потому что, я, много, заниматься.

...................................................................................................................... .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

В, свободный, время, мы, слушать, музыка, смотреть, телевизор, общаться, с, друзья.

.......................................................................................................................................................... .

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

В, суббота, и, в, воскресенье, мы, отдыхать:ходить, в кино, гулять, в, парк, или, заниматься, спорт.

...................................................................................................................................................................................... .

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

a) 1 дугаартай хүний цусны бүлгийн фенотипыг бичнэ үү.
b) 4-р бүлгийн цустай хүн ямар хүйстэй байна вэ?
c) Энэ гэр бүлийн хүүхдүүдийн хэдэн хувь нь эцэг эхийн цусны бүлэгтэй ижил байна вэ?
d) 3-р бүлгийн цустай хүүхэд хэдэн хувийг эзлэх вэ?

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Мы, очень, любить, пирожки, с, мясо.

.......................................................... .

Оноо: 1

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактад тусгасан хүний эрхүүдийг тоочихдоо хамааралгүй зүйл дурдсан бол аль нь вэ?

 • А.Сурч боловсрох эрх       

 • B. Амьд явах эрх   

 • C. Боолчлолоос ангид байх эрх      

 • D. Итгэл үнэмшилтэй байх эрх

Оноо: 2

Составьте предложение, не меняя порядка слов.

Вчера, мой, друзья, смотреть, фильм, о, Родина.

............................................................................... .

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулна уу.

I. Энэ ямар үйл явц вэ?
II. Хаана явагддаг вэ?
III. 1 тоогоорюуг тэмдэглэсэн байна вэ?
IV. зРНХямар үүрэгтэй болохыг тайлбарлана уу..

Оноо: 1

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад тусгасан хүний эрхүүдийг тоочихдоо хамааралгүй зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А.Амьд явах эрх      

 • B. Сурч боловсрох  эрх        

 • C. Зохистой орон байраар хангагдах эрх      

 • D. Эрүүл  байх эрх

Оноо: 1

Эрх зүйн хэм хэмжээний онцлог шинжийг аль нь тодорхойлж чадах вэ?

 • А. Ойлгомжтой, тодорхой байх       

 • B.Хуулийн заалт тодорхой бус, бүрхэг байх 

 • C. Дагаж хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байх

 • D. Оролцогчид янз бүрээр тайлбарлах боломжтой байх

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулаарай.

I. Зурагт ургамлын ямар гармоныг илэрхийлсэн байна вэ?
II. “а” зурагт тухайн гормон ургамлын a,b аль хэсэгт ихээр агуулагдаж байна вэ?
III. “b” дугаартай зургийг ажиглаад учрыг тайлбарлаарай.

A) B)

Оноо: 1

f(x)=6x2-6x+1 функц өгөгдөв. f(x) функцийн уламжлалыг ол.

 • A.12x-6

 • B.6x-6

 • C.x-6

 • D.2x-6

Оноо: 1

“Нэг цэгийн үйлчилгээ” – ний төвийн үйл ажиллагааны зарчимд үл нийцэх өгөгдлийг олно уу?

 • А.Баримттай байх

 • B.Чанартай байх         

 • C.Хүртээмжтэй байх      

 • D.Шуурхай байх 

Оноо: 1

Иргэний төрийн байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг ямар хуулиар баталгаажуулж өгсөн байдаг вэ?

 • А. Үндсэн хууль

 • В.Боловсролын тухай хууль    

 • С. Цагдаагийн албаны тухай хууль       

 • D. Нийгмийн халамжийн тухай хууль

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад дараах асуултад хариулаарай.

I. Зурагт ургамлын ямар гормоны үйлчилгээг илэрхийлсэн байна вэ?
II. “А” зурагт тухайн гормон ургамлын аль хэсэгт ихээр агуулагдах вэ?
III. “b” дугаартай зургийг ажиглаад учрыг тайлбарлаарай.

Нийт: 16693