• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Зургийг ажиглаад асуултад хариулаарай.

I. Эсийн амьсгалын аль шатыг эхний сумаар заасан болохыг хэлнэ үү.

II. Энэ шатанд ашиглагддаг бодисыгнэрлэнэ үү.
III. Ямар бодис үүсдэг?
IV. Энэ процесс эсийн хаана явагдаж байна вэ?
V. Ямар хэмжээний энерги үүсэх вэ?

Оноо: 1

Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн боловч төрийн байгууллагууд зохих ёсоор хүний эрхийг хамгаалаагүй тохиолдолд эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх үүрэг хүлээсэн байгууллага аль нь вэ?

 • А. Хүний эрхийн үндэсний комисс  

 • В. Шүүхийн байгууллага

 •  С. Цагдаагийн байгууллага    

 • D.  Захиргааны шүүх

Оноо: 2

Дараах прокариот, эукариот эсийн ижил ба ялгаатай талуудаас тус тус 2-г зурагт нэрлэж тайлбарлаарай.

Эукариот Прокариот
төсөөтэй тал
ялгаатай та

Оноо: 1

Зөв өгөгдлийг олно уу? ................ гэдэг нь хүмүүс эрхээ хамгаалах гол нөхцөл нь хүний эрх, эрх чөлөөг хууль тогтоомжоор хэрхэн хамгаалж өгснийг мэдэх явдал юм.

 • А. Хүний эрхийн боловсрол         

 • В. Хүний эрхийн мэдлэг

 •   С. Хууль эрх зүйн боловсрол  

 • D. Хууль зүйн мэдлэг

Оноо: 4

Ургамал, амьтны эсийн зургийг харьцуулан ажиглаад ялгаатай зүйлсээс 2-г нэрлэж, зурагт тэмдэглэнэ үү?

Ургамлын эс Амьтны эс
төсөөтэй тал
ялгаатай тал

Ургамлын эс- Амьтны эс-

Оноо: 1

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний илрэх арга хэлбэрт үл хамаарах өгөгдлийг олно уу?

 • А. Мэдээлэх олж авах

 • В. Үг хэлэх

 •  С. Хэвлэн нийтлэх

 • D. Тайван жагсаал цуглаан хийх

Оноо: 3

Зургийг нэрлэж, тайлбарлаарай.

I. А, В, D ,Е бүтцийн хэсгийг нэрлэж бичээрэй.
II. “С” дугаартай хэсгийг тайлбарлаж бичээрэй.
III. С хэсэгт тухайн бодисууд ямар химийн холбоогоор холбогддог вэ?

Оноо: 3

Хүснэгтийг нөхөж бичнэ үү. Хүний хөгжлийн үндсэн үе шатууд
- - -

Оноо: 3

Кайнозойн эринд шавжийн ангид гарсан ароморфозуудаас 3-г нэрлэж бичнэ үү. /Хүснэгт/

Оноо: 2

Кайнозойн эринд шувуу, сүүгээр бойжигчид нь мөстлөгийн үеийг хэрхэн давж, цаашид ноёрхон хөгжсөн бэ? Үүний үндсэн шалтгааныг тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 2

Шувуу, сүүгээр бойжигчдын биеийн бүтцэд гарсан ароморфозоос 2-ыг нэрлэн бичнэ үү.

Оноо: 2

Пермийн галавын уур амьсгалын өөрчлөлт нь ургамал, амьтны хөгжилд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Дүгнэлт гарган бичнэ үү.

Оноо: 3

Фотосинтез үүссэн нь амьдралын цаашдын хөгжилд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? 3 жишээгээр тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 2

Шугаман тэнцэтгэл бишийг бод

\frac{4x-3}{5}-\frac{5x+2}{3}\geq x+3

Оноо: 1

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн үүрэгт үл хамаарах өгөгдлийг олно уу?

 • А. Суртал ухуулга хийх

   

 • В. Мэдээлэл олгох   

   

 • С. Хяналт тавих шүүмжлэл өрнүүлэх 

   

 • D.  Иргэдийн санаа бодлыг төлөвшүүлэхэд туслах

Оноо: 4

Дэлхийн үүслийн эхэн үед агаар мандалд нүүрстөрөгчийн нэгдлүүд, метан, аммиак зэрэг ихээр агуулагдаж, хүчилтөрөгч бараг байхгүй байсан. Агаар мандалд хүчилтөрөгч бий болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг нэрлэж, амьд биесийн цаашдын хөгжилд хэрхэн нөлөөлснийг тус тус 2-оос доошгүйг бичнэ үү.

Оноо: 1

“ .. Үзэл бодлоо чөлөөтөй илэрхийлэх эрх чөлөө нь ардчилсан нийгмийн үндэс суурь бөгөөд нийгмийн дэвшил, хувь хүн бүрийн хөгжлийн гол нөхцлийг бүрдүүлэгч чухал хүчин зүйл ...” гэж хүний эрхийн ямар байгууллага өөрийн шийдвэртээ тусгасан байдаг вэ?

 • А. Европын хүний эрхийн шүүх          

 • В. Олон улсын шүүх         

 • С. Хүний эрхийн үндэсний комисс      

 • D. НҮБ

Оноо: 3

Зориудын шалгарлын хэлбэрүүдийг нэрлэж, ялгааг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

1948 онд НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас батлан гаргасан. Хүний эрхийн стандарт болж, дэлхий дахинд хамгийн өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн баримт бичгийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал 

 • В. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт 

 • С. Хүүхдийн эрхийн конвенц    

 • D. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

Оноо: 2

Шугаман тэгшитгэлийг бод.

\frac{x-2}{5}-\frac{5-2x}{4}+\frac{4x-1}{20}=4-x

Нийт: 16693