• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

27a^{3}b+36a^{2}b^{2}+12ab^{3} үржигдэхүүн болгон задал

Оноо: 1

Парламентад бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн "идэвхтэй байх" оролцоонд аль нь хамаарах вэ?

 • А. Олон нийтийн хурал, цуглаан хэлэлцүүлэгт оролцож үг хэлэх    

 • В.Хуулийн төслийг цахим болон ердийн шуудангаар хүлээн авах 

 • С. Өдөр тутмын сонин  хэвлэлд нийтэлсэн хуулийг унших         

   

 • D. Зөвлөлдөх санал асуулгад оролцох

Оноо: 1

Улс орны хэмжээнд хууль хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага аль нь вэ?

 • А. Засгийн газар       

 • В. УИХ           

 • С. Шүүх байгууллага        

 • D. Прокурор

Оноо: 3

үйлдлийг гүйцэтгэ.

Оноо: 1

Засгийн газар улс орны хэмжээнд хууль биелүүлэх ажлыг хэний өмнө хариуцдаг вэ?

 • А. УИХ

 • B. Ерөнхийлөгч            

 • C. Улсын дээд шүүх         

 • D. Хүний эрхийн үндэсний комисс

Оноо: 3

үйлдлийг гүйцэтгэ.

Оноо: 1

Засгийн газрын хуралдаанд нийт гишүүдийн хэд нь оролцсон тохиолдолд хүчинтэйд тооцдог вэ?

 • А. Гуравны хоёр

 • В. Гуравны нэг 

 • С. Бүгд оролцсон тохиолдолд   

 • D. Хэд ч оролцсон болно.

Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

I. Эволюцийн ямар баталгаанд хамаарах вэ? 1 оноо
II. Эволюцийн баталгааны ямар эрхтнүүд вэ? 1 оноо
III. Тайлбарлан бичнэ үү. 2 оноо

Оноо: 1

Монгол Улсын Засгийн газраас батлан гаргадаг эрх зүйн баримт бичиг аль нь вэ?

 • А. Тогтоол            

 • В. Тушаал              

 • С. Хууль                 

 • D. Шийдвэр

Оноо: 4

үржвэрийг ол.

Оноо: 1

Засгийн газрын хуралдаанаар нэг удаагийн чанартай буюу шуурхай асуудлаар Ерөнхий сайд ........................ гаргана.

 • А. Захирамж             

 • В. Зарлиг               

 • С. Хууль                  

 • D. Тушаал

Оноо: 4

Дараах зурагт адууны филогенезийг үзүүлжээ. Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

I. Эволюцийн ямар баталгаа вэ? 1 оноо
II. Адууны филогенез хэрхэн явагдсаныг жишээгээр тайлбарлаарай. 1 оноо
III. Эогиппусын хувьсалд нөлөөлсөн байж болох хүчин зүйлсээс дүгнэж бичнэ үү. 2 оноо

Оноо: 4

үржвэрийг ол.

Оноо: 1

Тухайн үед нийгмийн амьдралыг зохицуулж буй эрх зүй, ёс суртахууны хэм хэмжээ, нийгмийн гишүүдийн дийлэнхийн эрхэмлэдэг үнэт зүйлсэд харшлахгүй зорилго, арга хэлбэртэй оролдлогуудыг....................гэнэ.

 • А. Нийцтэй оролцоо     

 • В. Нийцгүй оролцоо

 • С. Хууль ёсны бус оролцоо

 • D.Иргэдийн идэвхгүй оролцоо

Оноо: 3

тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 1

Иргэдээс төрийн байгууллага, ажилтны бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг дэмжих болон тэдгээрт нөлөөлөхийн төлөө хийж байгаа оролдлогуудын цогцыг ................. гэнэ.

 • А. Иргэдийн оролцоо     

 • В. Иргэний эрх            

 • С. Иргэний үүрэг  

 • D. Иргэний хүсэл зориг

Оноо: 2

Зурагт амьтны аймгийн ангилал зүйн мужуудыг үзүүлжээ Дараах асуултад хариулна уу.

I. Хойд Америк, Евроази нь газарзүйн байршлын хувьд алслагдмал боловч ургамал, амьтны аймгаараа хоорондоо ихээхэн төстэй. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ?
II. Австрали тивийн хөхтөн амьтад ууттай, харин ихэст амьтан байдаггүй. Үүний учрыг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Шүүх үйл ажиллагааны зарчмыг дурьдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • А. Хараат байх

 • В. Бие даасан байх  

 • С. Хуульд захирагдах       

 •    D. Нэгдмэл байх

Оноо: 3

тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 1

Захиргааны хууль бус акт гаргаж, нэхэмжлэгчийн эрх, хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж нэхэмжлэлд дурдсан захиргааны байгууллага, албан тушаалтан нь захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд оролцогч аль талыг төлөөлөх вэ?

 • А. Хариуцагч         

 • В. Гэрч  

 • С. Гуравдагч этгээд      

 • D. Иргэдийн төлөөлөгч

Нийт: 16693