• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Энэ ямар эринийг дүрслэн харуулсан байна вэ? зургийг ажиглан энэ эриний онцлогийг дүгнэж бичнэ үү.

Оноо: 3

тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бод

Оноо: 3

Энэ эринд олон эст замгийн хөгжил эрчимжиж, хооллох, үржих арга зэрэг нь нэг эст замгаас улам боловсронгуй болжээ.

I. Энэ аль эринийг илэрхийлж байна вэ?
II. Энэ эринд амьтны биеийн бүтцэд гарсан араморфоз юу байсан бэ?

Оноо: 1

Ардчилсан төрийн шинжүүдийг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Нэг намын тогтолцоо       

 • В. Иргэдийн оролцоо                

 • С. Эрх мэдлийн хуваарилалт              

 • D. Шударга, чөлөөт сонгууль

Оноо: 3

тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бод.

Оноо: 1

Ардчилсан бус төрийн шинжүүдийг дурьдахдаа илүүц зүйл нэрлэсэн бол аль нь вэ?

 • А. Эрх мэдлийг төвлөрүүлдэггүй байх

 • B.Нэг буюу цөөн тооны хүн засгийн бүх эрх мэдлийг барьдаг

 • C.Шийдвэрийг ард түмнээр хэлэлцүүлж санал авдаггүй

 • D.  Хүний эрхийг зөрчиж, хүч хэрэглэдэг

Оноо: 4

Хүн сармагчин 2 удам төрлийн хувьд холбоотой ч тэдний биед тодорхой ялгаанууд гарчээ.

Зургийг ажиглаад дараах асуултанд хариулна уу.
I. Хүн ба сармагчны бие ялгаатай болоход юу нөлөөлсөн байж болох вэ?
II. Хүн босоо явдаг болсоноор араг ясанд ямар өөрчлөлт орсон бэ? Хүснэгтэнд нөхөж бичнэ үү.

Хүн Сармагчин
Нурууны яс
Сүүжний яс
Цээжний ясОноо: 1

Улсын нийт нутаг дэвсгэрт бүх хүн ам дагаж мөрдөх шийдвэр гаргаж, удирдан зохион байгуулдаг байгууллагуудын тогтолцоог ........................... гэнэ.

 • А. Төр

 • В. Нийгэм             

 • С. Төрийн бус байгууллага               

 • D. Аж ахуйн байгууллага

Оноо: 3

тэгшитгэлийн системийг бод

Оноо: 5

Дараах графикт Монгол улс дахь ХДХВ/ДОХ-ын халдвартай хүмүүсийн тоо өгөгджээ. Графикт дүгнэлт хийж асуултанд хариулна уу.

I. ХДХВ-ын халдвар хэдэн оноос огцом өссөн байна вэ?
II. 2016 онд манай улсад хэдэн хүн ХДХВ-ийн халдвар шинээр авсан байна вэ?
III. Хэдэн онд ХДХВ-ийн халдвар хамгийн өндөр бүртгэгдсэн байна вэ?
IV. Энэ өвчнөөс сэргийлэх 2 зөвлөмж бичнэ үү.

Оноо: 3

тэгшитгэлийн системийг бод

Оноо: 1

Захиргааны хэргийн шүүх хуралд оролцогч талуудыг харгалзуулан зөвөөр тохируулна уу.

А. Нэхэмжлэгч 1. Тухайн маргаж буй шийдвэрийг гаргасан захиргааны байгууллага, албан тушаалтан

В. Хариуцагч 2. Тухайн хэргийг шийдвэрлэхэд эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээд

С. Гуравдагч этгээд 3. Захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан шийдвэрийг хууль бус, эрхийг нь зөрчсөн гэж шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан этгээд

 • А. a3 b1 c2

 • B. а1 b2 c3             

 • C.a2 b1 c3         

 • D.a3 b2 c1

Оноо: 5

Энэ амьтныг тодорхойлно уу.

I. Хүрээ-
II. Анги-
III. Бие нь хэдэн хэсгээс тогтдог болох-
IV. Хэдэн хос хөлтэй болох-
V. Амьсгалын эрхтэн-

Оноо: 5

Дараах амьтныг ангилна уу

I. Хүрээ-
II. Анги-
III. Бие нь хэдэн хэсгээс тогтдог болох-
IV. Хэдэн хос хөлтэй болох-
V. Амьсгалын эрхтэн-

Оноо: 1

Хүний эрхийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий дараах байгууллагуудын шийдвэрлэх асуудлыг харгалзуулан зөвөөр тохируулна уу.?

А. Цагдаагийн байгууллага 1. Иргэд хоорондын гэрээний дагуу эд зүйл, өмч хөрөнгийг өмчлөхтөй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх

В. Шүүхийн байгууллага 2. Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн боловч төрийн байгууллагууд зохих ёсоор хүний эрхийг хамгаалаагүй тохиолдолд эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх

С. Хүний эрхийн үндэсний комисс 3. Эд зүйл хулгайлах, дээрэмдэх зэрэг гэмт үйлдлийг илрүүлж таслан зогсоох

 • А. a3 b1 c2                 

 • B. а1 b2 c3             

 • C.a2 b1 c3         

 • D.a3 b2 c1

Оноо: 3

Дараах зургуудыг ажиглаж, амьд биеийн харилцааны ямар хэлбэрүүд болохыг нэрлэж бичнэ үү.

a) b) c)

Оноо: 1

Ажилгүйдлийг бууруулах арга замуудыг зөв харгалзуулна уу?

А. Эдийн засгийн арга 1. Мэргэжил олгох, давтан сургах, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих

В. Захиргааны арга 2. Ажиллах хүчийг экспортлох, эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах

С. Гадаад хүчин зүйлсийг ашиглах 3. Цалин, хөдөлмөрийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих

 • А. a3 b1 c2                 

 • B. а1 b2 c3             

 • C.a2 b1 c3         

 • D.a3 b2 c1

Оноо: 4

Графикт чандага болон шилүүсний тоо толгойн динамикийг үзүүлжээ.

I. Чандаганаы тоо өсөхөөр шилүүсний тоо дагаад өсчээ. Харин чандаганы тоо буурвал шилүүсний тоо мөн буурчээ. Үүний учрыг тайлбарлана уу.
II. Чандаганы тоо толгой хэлбэлзэлтэй өссөн ба зарим жилүүдэд буурчээ. Түүний тоо толгойн өөрчлөлтөнд ямар хүчин зүйлс нөлөөлсөн байж болох вэ?

Оноо: 3

f(x)=3x-7, g(x)=5x+3 функцүүд өгөгдөв.

1. g(-3) утгыг ол. /1 оноо/

2. g^{-1}\left ( x \right )функцийг ол. /1 оноо/

3.g^{-1}\left ( -2 \right )+f(-2) нийлбэрийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

I. Цэцгийн эм үржлийн эрхтнийг аль дугаар илэрхийлж байна вэ?
II. D дугаартай бүтцийн хэсэг ямар үүрэгтэй вэ? Түүний бүтцийг нэрлэж бичнэ үү.
III. J дугаартай бүтцийн хэсгийн нэр юу вэ?

Нийт: 16693