• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

I. Озоны давхарга хэрхэн үүссэн бэ?
II. Энэ давхарааны үүргийг тайлбарлаж бичнэ үү?
III. Озон задлагч бодисуудад юу юу ордог вэ? Тэдгээр нь хаанаас үүсдэг вэ?

Оноо: 5

Зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

I. Озоны давхаргыг нимгэлдэг бодисуудыг нэрлэнэ үү?

II. Озон задлагч бодисууд озоны давхаргад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Яаж үйлчилдэг болохыг тайлбарлаарай.

III. Ахуйн хэрэглээний ямар зүйлүүдэд ашиглаж байгаа вэ?

IV. Озоны давхарга цоорсноор хүн төрөлхтөнд ямар аюул учрах вэ?

Оноо: 5

1989- 2009 хугацаанд дэлхийн заримулс орнуудын агаар мандал дахь озоны агууламж хэрхэн буурсныг графикаар харуулжээ.Үүний шалтгааныг тайлбарлаж бичнэ үү.

Оноо: 5

Сукцессын зургийг ажиглаад асуултанд хариулна уу.

I. а,b зургуудыг нэрлэнэ үү.
II. а,b зургуудын тодорхойлолтыг бичнэ үү?
III. Тус бүр 1 жишээ гаргана уу.

A) B)

Оноо: 4

Квадрат функцийн график өгчээ.

а. Хүснэгтийг нөхөж гүйцээ. /1 оноо/

x

0

1

2

3

4

y


б. Ох тэнхлэгийг огтолсон цэгүүдийн координатыг ол. /1 оноо/

в. Оу тэнхлэгийг огтолсон цэгийн координатыг ол. /1 оноо/

г. График ашигланx=0.5 цэг дээрх функцийн утгыг ол. /1 оноо/

Оноо: 1

Ургамлан бүлгэмдэл ямар дарааллаар солигддог болохыг зургийн доор нэрлэж бичнэ үү.

A) B) C)

Оноо: 3

4^{2x-1}=2^{x^{2}+1} илтгэгч тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 3

Зургийг ажиглаад дараах асуултанд хариулна уу.

I. Амьд бодисын ямар үйл ажиллагаанд орох вэ?
II. Энэ үйл ажиллагааг тайлбарлаж бичнэ үү.

Оноо: 4

"Агаарын бохирдол, түүний сөрөг нөлөө, багасгах арга зам, шийдлүүд" сэдвээр 30-40 үгтэй эссэ бичнэ үү.

Оноо: 3

3^{x^{2}+5}=27^{x+3} илтгэгч тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 1

Асуултын тэмдэг байгаа хэсэгт ямар хэсгийн яс байх вэ?

 • A. Гавал                                                      

 • B. Сүүж                                      

 • C. Сээр нуруу                                          

 • D. Цээжний хэнхэрцэг  

Оноо: 4

Цэвэр усны хомсдлын шалтгаан, түүний сөрөг нөлөө сэдвээр 30-40 үгтэй эссэ бичнэ үү.

Оноо: 3

Ой модны нөөц багассанаар экосистемд ямар сөрөг нөлөөтэй вэ? Дүгнэлт гарган тайлбарлан бичээрэй.

Оноо: 5

Зурагт нэгэн улсын агаар мандал дахь СО2-ийн агууламжийг дүрслэн харуулжээ. Дараах асуултад хариулна уу.

i. Атмосфер дахь СО2 –ийн хийн агууламж хэддүгээр сард хамгийн их байна вэ?
ii. Хэддүгээр сард хамгийн бага агууламжтай байна вэ?
iii. Хэдэн онд их агууламжтай байна вэ?
iv. Жил бүр нүүсрхүчлийн хийн агууламж нэмэгдэж байгаа шалтгаанаас 2-ыг нэрлэнэ үү.
v. СО2-ийн агууламжыгбууруулах арга замуудаас 2-ыг нэрлээрэй.

Оноо: 5

Зурагт дэлхийн хүн амын өсөлтийг харуулжээ.

I. Дэлхийн хүн ам хэдэн оноос эрчимтэй өсч байна вэ?

II. Дэлхийн хүн амихээр өсөхөд хамгийн ихээр нөлөөсөн хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү?
III. Дэлхийн хүн амын хэт өсөлт нь экосистемийн тэнцвэрт байдалд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Тодорхой жишээн дээр тулгуурлан тайлбарлана уу.

Оноо: 5

\frac{5y-2x}{3x}=2бол\frac{10xy-6x^{2}}{25x^{2}-9x^{2}}илэрхийллийн утгыг ол.

Оноо: 5

Зурагт инсулин үйлдвэрлэлийг үзүүлжээ.

I. Инсулинийг хүний ямар эрхтний, ямар эсээс ялгаж авдаг вэ?
............................................................
II. Инсулин үйлдвэрлэлийн 4 үе шатыг нэрлэж бичээрэй.
i. ..............................
ii. ..............................
iii. ..............................
iv. ..............................
III. Өнөө үед инсулины хэрэгцээ нэмэгдэх болсон шалтгааныг тайлбарлаарай.

Оноо: 3

Зурагт фосфорын эргэлтийг үзүүлжээ.

I. Байгаль дахь фосфорын эргэлтийн гол эх үүсвэр нь юу вэ?
II. Энэ эргэлтэд амьд бие махбод хэрхэн оролцдог вэ?
III. Фосфор бидний биед ямар үүрэгтэй вэ?

Оноо: 4

Зурагт хүчилтөрөгчийн эргэлтийг үзүүлжээ.

I. Агаар мандал дахь хүчилтөрөгчийн эх үүсвэр юу вэ?
II. Хүчилтөрөгч нарны хэт ягаан туяаны нөлөөгөөр ямар бодис болж хувирах вэ?
III. Тухайн үүссэн бодисын үүрэг юу вэ?
IV. Үүнд хүний үзүүлж буй сөрөг нөлөөг тайлбарлаарай.


Оноо: 5

\frac{4x-3y}{2y}=3 бол \frac{12xy+15y^{2}}{16x^{2}-25y^{2}} илэрхийллийн утгыг бодож ол.

Нийт: 16693