• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлгэмэл өнцгийн 40% нь хэдэн градус болох вэ?

Оноо: 2

Ромбо дүрс тэгш хэмййн хэдэн тэнхлэгтэй вэ? Тэгш хэмийн тэнхлэгийг зурж үзүүлээрэй.

Оноо: 3

x^{2}-4xy+4y^{2}-3x+6y олон гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задал.

Оноо: 3

А(3; 0), B(1;0), C(0;4) цэгүүдийг координатын хавтгайд тэмдэглээд А; B; C цэгүүдийг холбоход үүсэх дүрсийн талбайг ол.

/1 нүд = 1 нэгж квадрат /

Оноо: 1

1. Аэроб амьсгалын 4 үе шатыг зураг үзүүлжээ.
a) Дутуу орхисон үе шатыг нөхөж бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Өгөгдсөн гурвалжинг доошоо босоо тэнхлэгийн дагуу 4 нэгж зайд параллелиар зөөгөөрэй

Оноо: 2

Хүний булчинд явагдах анаэроб амьсгалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичнэ үү.

C6H12O6 + O2 = .................................. + 2ГФА

Оноо: 2

Хоёр аймгийн хооронд 150 км зайтай. 1:500000 масштабтай газрын зурагт хоёр аймгийн хоорондох зайг ямар хэмжээтэй зурах вэ?

Оноо: 1

Аэроб амьсгалын давуу талыг бичнэ үү.

Оноо: 2

Гурвалжныг цагийн дагууэсрэг чиглэлд 90 -аар эргүүлбэл ямар байрлалд шилжихийг зурж үзүүлээрэй.

Оноо: 2

Анаэроб болон аэроб амьсгалалтын ялгаатай шинжүүдээс 2-г тоочин бичнэ үү.

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг өнцөг 52°-тай тэнцүү бол нөгөө хурц өнцгийг олоорой.

Оноо: 1

2. Хүчилтөрөгч хангалттай болон дутагдалтай үед хүний биед явагдах амьсгалын хэмнэлийг графикаар харуулжээ.
А) Хүнд хүчилтөрөгч дутагдах нөхцөлөөс 2-г тоочин бичнэ үү.

Оноо: 1

Графикийг ажиглан амьсгалын тоо олшрох үед хүний биед ямар амьсгал явагдах тухай бичнэ үү.

Оноо: 2

Бага насны хүүхдийн амьсгалын тоо их байдаг бол насанд хүрсэн хүний амьсгалын тоо бага байдаг. Үүний шалтгаанаас 2-г тоочин бичнэ үү.

Оноо: 2

Координатын хавтгай дээр А (3, 5) В(-2, 5) цэгүүдийг тэмдэглэж АВ хэрчмийн уртыг олоорой.

Оноо: 2

Хүчилтөрөгчтэй амьсгал буюу аэроб амьсгалын тэгшитгэлийг гүйцээн бичнэ үү.

.........................+ O2 = CO2 + H2O + 38ГФА

Оноо: 3

Сурагч 4 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

Нэмсэн мөнгө

10000төг

22000төг

y

12000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

10000төг

x

63000төг

z

а. x=?,y=? /1 оноо/

б. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ? /1 оноо/

в.Сард дунджаар хэдэн төгрөг хадгалж байсан бэ? /1 оноо/

Оноо: 5

Фотосинтез бол ургамлын шим бодис үүсгэх хэлбэр бөгөөд ургамлаасэнерги бусад амьд бие рүү дамждаг. Ургамлын нөсөөт бодис буюу пластидууд нь тодорхой долгионы урттай гэрлийн энергийг хүлээн авдаг болохыг доорх графикт харуулжээ.
a) Хлорофиллийн гэрэл шингээлтийн графикийг ажиглан хлорофилл a хэдэн нм гэрлийн долгионыг хүлээн авдаг болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хлорофиллийн тусламжтай өдөөгдсөн электроны харанхуй шатанд зөөгдөхөд ашиглах нэгдлийг нэрлэ

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Фотосинтезын харанхуйн шат буюу Кальвины циклд нүүрсхүчлийн хийтэй нэгддэгмолекулыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Хлорофилл a болон хлорофилл b -н гэрэл шингээлтийн графикийг ажиглан дүгнэлт бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Нүүрсхүчлийн хийг шингээн авах байдлаар нь ургамлын фотосинтезийг 3 хэлбэрт хуваадаг. С4 замаар фотосинтез явуулдаг ургамлын давуу талуудаас 1-г бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Тэгш өнцгийгнэг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин их байхаар хуваав. Хуваагдсан хоёр өнцгийн хэмжээг олоорой.

Нийт: 16693