• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Өгөгдсөн дүрсийг тэнхлэгийг хувьд тэгш хэмтэй байхаар үргэлжлүүлэн зураарай.

Оноо: 5

Сурагч 4 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Энэ хүснэгтийг гүйцээж дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

Нэмсэн мөнгө

5000төг

22000төг

y

12000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

5000төг

x

58000төг

z

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дундажаар хэдэн төгрөг хадгалж байсан бэ?

Оноо: 2

Батаа нэг дүрс зурах болов. Энэ дүрс нь 5 талтай , нэг тэгш хэмийн тэнхлэгтэй дүрс байх тул Батаа дүрсийг хэрхэн гүйцээж зурах вэ?

Оноо: 5

Сурагч 4 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Энэ хүснэгтийг гүйцээж дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

Нэмсэн мөнгө

8000төг

22000төг

y

12000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

8000төг

x

48000төг

z

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дундажаар хэдэн төгрөг хадгалж байсан бэ?

Оноо: 3

Дараах үгээс тэгш хэмтэй үсгүүдийг сонгоорой.

Оноо: 1

CD шулуунтай перпендикуляр х шулууныг байгуулаарай.

Оноо: 1

WXZY квадрат өгөгджээ. <а ба<b өнцгийн хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Цилиндрийн дэлгээсийг зураарай.

Оноо: 2

Өгсөн дүрстэй тэгш хэмтэй дүрсийг зураарай

Оноо: 5

Сурагч 4 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Энэ хүснэгтийг гүйцээж дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

Нэмсэн мөнгө

9000төг

22000төг

y

12000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

9000төг

x

38000төг

z

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дундажаар хэдэн төгрөг хадгалж байсан бэ?

Оноо: 1

КE шулуунтай параллель А шулууныг зураарай.

Оноо: 5

Эсийг хэмжихдээ бид ихэнхдээ гэрлийн микроскопыг ашигладаг. Гэрлийн микроскопын бүтцийн зургийг ажиглан дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.
a) микроскопны өсгөлтийг хэрхэн тооцоолдог болохыг хэлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Эсийн түр бэлдмэлийг хийхдээ дээжийг маш нимгэнзүсч бэлтгэдэг. Учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Доор өгөгдсөн эрхтэнцэрүүдээс гэрлийн микроскопоорхарагдах эсийн 2 эрхтэнцэрийн доогуур зурна уу.
Гольджийн аппарат, эндоплазмын тор, лизосом, эсийн сийвэн, бөөм, митохондри, хлоропласт, эсийн хана, эсийн төв, рибосом, эсийн мембран

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Амар сонгинын эсийн түр бэлдмэл хийн харжээ. 100 дахин өсгөн харахад 1.8 мм талбайд 4 ш эс харагдсан бол эсийн харагдах хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Сэргэлэн амны хучуур эсийн түр бэлдмэл хийн микроскопоор харжээ. 40 дахин өсгөн харахад 5 мм талбайд 6 ш эс харагдсан бол нэг хучуур эсийн харагдах хэмжээг тооцно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Гурвалжны нэг өнцөг нь 45° бөгөөд нөгөө хоёр өнцөг нь 1:2 харьцаатай бол эдгээр өнцгийг олоорой.

Оноо: 2

Арван сурагчийн бодсон бодлогын тоог давтамжийн хүснэгтэдхаруулжээ.

Бодсон бодлогын тоо

1

3

y

6

Сурагчийн тоо

1

2

3

x

а. Зургаан бодлого бодсон хэдэн сурагч байна вэ? /1 оноо/

б. Өгөгдлийн арифметик дундаж нь4.3 гэвэл y-ын утгыг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

Өгөгдсөн дүрсийн тэгш хэмийн тэнхлэгийг зураарай.

Оноо: 2

Арван сурагчийн бодсон бодлогын тоог давтамжийн хүснэгтэдхаруулжээ.

Бодсон бодлогын тоо 1 у 5 6
Сурагчийн тоо 1 2 х 2

а. Таван бодлого бодсон хэдэн сурагч байна вэ? /1 оноо/

б. Өгөгдлийн арифметик дундаж нь4.4гэвэл y-ын утгыг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

А (3;5), B(4;2), C(3;0), D(0;6) цэгүүдийг координатын хавтгай дээр тэмдэглээрэй.

Оноо: 3

Гэрлийн микроскопын зургийг ашиглан дараах асуултуудад хариулна уу.
a. Микроскопын механик хэсгээс2- бүтцийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Гэрлийн болон электрон микроскопын ялгааг дараах хүснэгтэд нөхөж бичнэ үү

Ялгаа

Гэрлийн микроскоп

Электрон микроскоп

микроскопоор харагдах эсийн эрхтэнцрийн нэр

Бөөм, эсийн мембран

...............................................

Харагдах байдал

..................................

Эсийн эрхтэнцэрүүдийн хэлбэр, дотоод гадаад бүтэц харагдана

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжныг тэгш хэмтэй байхаар дөрвөн өнцөгт болгон зураарай.

Оноо: 6

Материал цэг s(t)=2t3-3t2+3t+2 хуулиар хөдөлж байв.

а. s(t) -ийн уламжлалыг ол.

б. s(t) -ийн хоёрдугаар эрэмбийн уламжлалыг ол.

в. t=5с-ийн дараа бие ямар хурдатгалтай болсон бэ?

г. Энэ эгшинд бие ямар хурдтай болсон бэ?

д. Энэ хүртэлх 5 секундэд бие ямар зам туулсан бэ?

Нийт: 16693