• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Өгөгдлийг давтамжийн хүснэгтэд бүртгэжээ.

Утга 1 2 3 4 5 6 7
Давтамж 3 4 3 2 3 3 2

а. Өгөгдлийн далайц ба моодыг ол. /1 оноо/

б. Өгөгдлийн медианыг ол. /1 оноо/

в. Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Координатын хавтгай дээр А(2,1); В(5,5); С(5,1) цэг тэмдэглээд холбон дүрс бүтээгээд босоо тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэйгээр зураарай.

Оноо: 3

Нэгэн ургамлын ишний уртсалтад орчны рН болон ауксин гормоныхэмжээ хэрхэн нөлөөлж байгааг графикаар харуулжээ. Ишний уртсалт болон ауксины хамаарлынграфикыг ашиглан асуултад хариулна уу.

a. Ауксин хамгийн их ялгарч байгаа орчны рН-г тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ауксин гормон ургамлын өсөлтөд ямар нөлөө үзүүлдэг болохыг хэлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Графикийг ашиглан дүгнэлт бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

f(x)=6x2-6x+1 функц өгөгдөв.

а. f(x) функцийн уламжлалыг ол.

б. f(x) функцийн 1 цэг дээрх уламжлалыг ол.

в. f(x) функцийн эх функцийг ол.

г. (2;9) цэгийг дайрсан эх функцийг ол.

Оноо: 2

Эсрэг өнцгүүд нь тэнцүү, бүх талууд нь тэнцүү дүрсийг байгуулж тэгш хэмийн тэнхлэгийг зураарай.

Оноо: 2

УБ-аас Өмнөговь хүртэл 560 км. 1:2000000 масштабтай газрын зураг дээр хэдэн сантиметрээр зурах вэ?

Оноо: 3

Хүний цусан дахь глюкоз болон инсулины хэмжээг 24 цагийн турш хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг графикаар харуулжээ.

a. Глюкозын хэмжээ ихсэхэдинсулины нийлэгжилтэд ямар өөрчлөлт гарч байгааг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Графикаас инсулинхамгийн их хэмжээтэй ялгарч байгаа хугацааг тэмдэглэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Графикыгашиглан инсулин болон глюкозын хамаарлын талаар дүгнэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Графикаас инсулины хамгийн их хэмжээтэй ялгарч байгаа хугацааг тэмдэглэн бичнэ үү.

Оноо: 3

Өгөгдлийг давтамжийн хүснэгтэд бүртгэжээ.

Утга 1 2 3 4 5 6 7
Давтамж 3 3 4 2 3 3 2

а. Өгөгдлийн далайц ба моодыг ол. /1 оноо/

б. Өгөгдлийн медианыг ол. /1 оноо/

в. Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Өгөгдлийг давтамжийн хүснэгтэд бүртгэжээ.

Утга 1 2 3 4 5 6 7
Давтамж 3 4 3 1 5 2 2

а. Өгөгдлийн далайц ба моодыг ол. /1 оноо/

б. Өгөгдлийн медианыг ол. /1 оноо/

в. Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Өгөгдлийг давтамжийн хүснэгтэд бүртгэжээ.

Утга 1 2 3 4 5 6 7
Давтамж 3 3 3 3 3 4 1

а. Өгөгдлийн далайц ба моодыг ол. /1 оноо/

б. Өгөгдлийн медианыг ол. /1 оноо/

в. Өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

Машины зогсоол дээр байгаа 40 машины өнгийг жагсааж бичжээ.

Улаан, цэнхэр, улаан, саарал, улаан, улаан, улаан, цагаан, цэнхэр, саарал,

улаан, хар, ногоон, улаан, хөх, ногоон, цэнхэр, хар, цагаан, шар,

цагаан, цагаан, улаан, цэнхэр, саарал,ногоон, хөх, ногоон, шар, хар,

цагаан, цагаан, цэнхэр, улаан, улаан, цагаан, хар, саарал, цагаан, ногоон

A.Өгөгдлийн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээж бөглө.

Өнгө

Бүртгэл

Давтамж

Улаан

Цэнхэр

Саарал

Цагаан

IIII III

8

Ногоон

Хөх

Шар

II

2

Хар

B.Ямар өнгөтэй машин олон байна вэ? (Үүнийг моод гэж нэрлэж болно.)

Оноо: 1

Кубын эзлэхүүн 125 м.куб бол ирмэгийн уртыг олоорой.

 • А. 15 м           

 • В. 5 м   

 • С.25 м    

 • D.125

Оноо: 6

Зурагт ургамлын эсийн бүтцийг үзүүлжээ. Зургийг ажиглан дараах асуултад хариулна уу.


a) Фотосинтез явуулах үүрэгтэй эсийн эрхтэнцэрийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Давхар мембрантайэрхтэнцэрээс 2 эрхтэнцэрийн дугаарыг тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Дан мембрантай 2 эрхтэнцрийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Зургийг ажиглан уургийн нийлэгжилд оролцдог эрхтэнцэрүүдийг үйл ажиллагаанд оролцох дарааллаар жагсаан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

e. Амьтны эсэд байх боловч ургамлын эсэд байдаггүй эрхтэнцэрийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

y=-\frac{1}{12}x^{3}+\frac{1}{8}x^{2}+3xфункц өгөгдөв.

а. Функцийн уламжлалыг ол.

б.-\frac{1}{4}x^{2}+\frac{1}{4}x+3=0 тэгшитгэлийг бод. Тэгшитгэлийн язгуур нь x1 = . . . , x2 = . . .

в.Функцийн экстремумын цэгүүдийг ол.

Оноо: 5

Машины зогсоол дээр байгаа 40 машины өнгийг жагсааж бичжээ.

Улаан, цагаан, улаан, саарал, улаан, улаан, улаан, цагаан, цэнхэр, саарал,

улаан, хар, ногоон, улаан, хөх, ногоон, цэнхэр, хар, цагаан, шар,

цагаан, цагаан, улаан, цэнхэр, саарал,ногоон, хөх, ногоон, шар, хар,

цагаан, цагаан, цэнхэр, улаан, улаан, цагаан, хар, саарал, цагаан, ногоон

A.Өгөгдлийн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээж бөглө.

Өнгө

Бүртгэл

Давтамж

Улаан

Цэнхэр

Саарал

Хар

Ногоон

IIII

5

Хөх

Шар

II

2

Цагаан

B.Ямар өнгөтэй машин олон байна вэ? (Үүнийг моод гэж нэрлэж болно.)

Оноо: 4

ABC зөв гурвалжны AC тал дээр \left | AD \right |=2см,\left | DC \right |=4смбайх D цэг авав.

 1. Гурвалжны өндрийг ол.
 2. BD-ийн уртыг ол.
 3. ABDгурвалжны талбай BCDгурвалжны талбайн ямар хэсэг вэ?
Оноо: 3

Машины зогсоол дээр байгаа 40 машины өнгийг жагсааж бичжээ.

Улаан, цэнхэр, улаан, хар, улаан, улаан, улаан, цагаан, цэнхэр, саарал,

улаан, хар, ногоон, улаан, хөх, ногоон, цэнхэр, хар, цагаан, шар,

цагаан, цагаан, улаан, цэнхэр, саарал,ногоон, хөх, ногоон, шар, хар,

цагаан, цагаан, цэнхэр, улаан, улаан, цагаан, хар, саарал, цагаан, ногоон

A.Өгөгдлийн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээж бөглө.

Өнгө

Бүртгэл

Давтамж

Улаан

Цэнхэр

Саарал

Хар

IIII

5

Ногоон

Хөх

Шар

II

2

Цагаан

B.Ямар өнгөтэй машин олон байна вэ? (Үүнийг моод гэж нэрлэж болно.)

Оноо: 3

Сээр нуруутан амьтдын үр хөврөл хөгжлийн эхэн үеийн зургийг доор үзүүлэв.
a) Яст мэлхий, тахиа, туулай зэрэг амьтдын үр хөврөл нэг амьд биеэс гаралтай гэдгийг нотлох ижил бүтцүүдийг тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Дээрх зурагт мөн нэгэн биеийн хөгжлийн тухай ижил төстэй зүйл ажиглагддаг. Доорх өгүүлбэрийг нөхнө үү.
Үр хөврөлийн хөгжлийн үед .............................товч давтагдана

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүний үр хөврөлд гарах хамгийн том өөрчлөлтийг харьцуулан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Машины зогсоол дээр байгаа 40 машины өнгийг жагсааж бичжээ.

Улаан, шар, улаан, саарал, улаан, улаан, улаан, цагаан, цэнхэр, саарал,

улаан, хар, ногоон, улаан, хөх, ногоон, цэнхэр, хар, цагаан, шар,

цагаан, цагаан, улаан, цэнхэр, саарал,ногоон, хөх, ногоон, шар, хар,

цагаан, цагаан, цэнхэр, улаан, улаан, цагаан, хар, саарал, цагаан, ногоон

A.Өгөгдлийн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээж бөглө.

Өнгө

Бүртгэл

Давтамж

Улаан

Цэнхэр

Саарал

Хар

Ногоон

IIII

5

Хөх

Шар

III

3

Цагаан

B.Ямар өнгөтэй машин олон байна вэ? (Үүнийг моод гэж нэрлэж болно.)

Нийт: 16693