• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Байгууллагын 40 ажилтны насыг доор жагсааж бичжээ.

22 31 26 33 24 43 34 20 47 56

42 49 57 34 54 29 39 50 21 37

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59

45 6452 29 30 25 37 29 44 22

а. Өгөгдлийг тэнцүү урттай 5 завсартбүлэглэж, давтамжийн хүснэгтэд бүртгэ. /2 оноо/

Завсар (нас)
Давтамж

б. Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /2 оноо/

Оноо: 5

Параллелограммын өндрүүд 4 см ба 5 см, мохоо өнцөг нь 1200 болно.

a. Параллелограммын талуудыг ол.

b. Параллелограммын талбайг ол.

c. Диогоналиудыг ол.

Оноо: 4

Байгууллагын 40 ажилтны насыг доор жагсааж бичжээ.

32 31 26 33 24 43 34 20 47 56

42 49 57 34 54 29 39 50 21 37

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59

45 6452 29 30 25 37 29 44 22

а. Өгөгдлийг тэнцүү урттай 5 завсартбүлэглэж, давтамжийн хүснэгтэд бүртгэ. /2 оноо/

Завсар (нас)
Давтамж

б. Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /2 оноо/

Оноо: 3

Оросын эрдэмтэн В.О.Ковалевский адууны түүхэн хувьсах хөгжлийн цувааг байгуулсан.
a) Адууны филогенезийн цувааг ажиглан адуунд гарсан өөрчлөлтүүдээс 1-г бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Түүхэн хувьсах хөгжлийн явцад мөхсөн амьтдын үлдэгдэл олдворыг ямар баталгаанд хамааруулан авч үздэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Олдворууд дотор янз бүрийн бүлгийн амьд биеийн завсрын шинж агуулсан амьтан, ургамал байдаг. Тэдгээр амьтан, ургамлын бие бүтцийн онцлогын тухай жишээ бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Байгуулагын 40 ажилтны насыг доор жагсааж бичжээ.

29 30 26 33 64 43 34 20 47 56

42 40 57 34 54 29 39 50 21 37

58 30 28 26 20 34 33 27 41 59

45 65 52 29 30 25 37 29 44 22

Тэгвэл дээрх өгөгдлийг 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 – 59, 60 - 69 гэсэн тэнцүү завсаруудад бүлэглэн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээгээрэй. [2]

Нас

Бүртгэл

Давтамж

20-29

30-39

IIII IIII I

11

40-49

50-59

60-69

II

2

Оноо: 2

Байгуулагын 40 ажилтны насыг доор жагсааж бичжээ.

20 38 26 33 24 43 34 20 47 56

42 49 55 34 54 29 39 50 21 37

48 30 28 26 22 34 33 27 41 59

26 62 52 29 30 25 48 29 44 22

Тэгвэл дээрх өгөгдлийг 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 – 59, 60 - 69 гэсэн тэнцүү завсаруудад бүлэглэн давтамжийн хүснэгтийг гүйцээгээрэй. [2]

Нас

Бүртгэл

Давтамж

20-29

IIII IIII IIII

14

30-39

40-49

50-59

60-69

I

1

Оноо: 8

Амьдралын үүсэл, хөгжлийн тухай асуултанд хариулна уу.
a) Амьдралын үүслийн тухай Опарин, мөнхийн амьдралын үзэл гэсэн 2 гол онол байдаг. Эдгээр 2 онолын нэгийг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b Хамгийн анхны эрин галавыг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Ургамлын хөгжилд цэцэгт ургамал үүсэн бий болсон нь маш том дэвшилд ордог. Цэцэгт ургамал тархахад нөлөөлсөн бүтцийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Хүнийг бий болгоход нөлөөлсөн хүчин зүйлээс нэрлэн ямар нөлөө үзүүлснийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Хүмүүс оршин амьдарч байгаа нөхцөлөөсөө шалтгаалан арьсны хэв шинж үүсгэсэн байдаг. Эдгээр 3 арьсны хэв шинжээс нэгийг сонгон авч гадаад бүтцийн онцлогыг нь тоочно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Зургийг ажиглан босоо явах болсноор хүнд гарсан өөрчлөлтөөс 2-г бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн болон сармагчийнгийн төстэй талуудаас 2 шинжийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Ангийн сурагчдын өндрийг хэмжээд сантиметрээр тоймлон бүртгэв.

147 150 156 175 160165 159 179 161173

166154 163 158 160 172 147170 158155

145 178 168157 166 171 157 159 172 162

а. Утгуудыг 145 ≤ h <150, 150 ≤ h <155 гэх мэт тэнцүү завсаруудад бүлэглэж, давтамжийн хүснэгтийг гүйцээ. /1 оноо/

Завсар 145 ≤ h < 150 150 ≤ h <155
Давтамж

б. Бүлэглэсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг ол. /2 оноо/

Оноо: 5

Ангийн 30 сурагчийн өндрийг хэмжээд сантиметрээр тоймлон авахад дараах өгөгдөлүүд тэмдэглэгдэв.

149 150 156 175 160165 159 179 161173

169154 163 158 160 170 147170 158154

145 178 168157 166 171 157 159 172 161

A.Давтамжийн хүснэгтийг 145 ≤ h <150, 150 ≤ h <155 гэх мэт завсаруудад хувааж гүйцээж нөх

Өндөр

Бүртгэл

Давтамж

145 ≤ h <150

150 ≤ h <155

B.155 см-ээс бага өндөртэй хүүхэд хэд байна вэ?

C.Хэдэн сурагч 160 см-ээс багагүй өндөртэй вэ?

Оноо: 6

Адил хажуут гурвалжны суурь24, хажуу тал 15 болно.

a. Багтсан тойргийн радиусыг ол.

b. Багтаасан тойргийн радиусыг ол.

с. Гурвалжны талбайг ол.

Оноо: 5

Ангийн 30 сурагчийн өндрийг хэмжээд сантиметрээр тоймлон авахад дараах өгөгдөлүүд тэмдэглэгдэв.

145 150 156 175 160165 159 179 161171

160154 163 158 160 170 147170 158154

150 177 168157 166 171 157 159 172 165

A.Давтамжийн хүснэгтийг 145 ≤ h <150, 150 ≤ h <155 гэх мэт завсаруудад хувааж гүйцээж нөх.

Өндөр

Бүртгэл

Давтамж

145 ≤ h <150

150 ≤ h <155

B.155 см-ээс бага өндөртэй хүүхэд хэд байна вэ?

C.Хэдэн сурагч 160 см-ээс багагүй өндөртэй вэ?

Оноо: 5

Доорх эрхтний зургийг ажиглан асуултанд хариулна уу.
a) Эдгээр эрхтэнд ажиглагдаж буй нийтлэг шинжээс хараад дүгнэн бичнэ үү.

Оноо: 5

Ангийн 30 сурагчийн өндрийг хэмжээд сантиметрээр тоймлон авахад дараах өгөгдөлүүд тэмдэглэгдэв.

149 150 156 175 160165 159 179 161173

169154 163 158 160 170 147170 158154

145 178 168157 166 171 157 159 172 161

A.Давтамжийн хүснэгтийг 145 ≤ h <150, 150 ≤ h <155 гэх мэт завсаруудад хувааж гүйцээж нөх.

Өндөр

Бүртгэл

Давтамж

145 ≤ h <150

150 ≤ h <155

B.160 см-ээс бага өндөртэй хүүхэд хэд байна вэ?

C. Хэдэн сурагч 155 см-ээс багагүй өндөртэй вэ?

Оноо: 3

Болд хүүдээ элсний сав хийхээр 3 м урттай, 1.5 м өргөнтэй, 60 см өндөртэй нүх ухжээ.

a. Ухсан нүхний эзэлхүүнийг ол.

b. 1 шуудай элсээр 3 см өндөртэй, 15 м2 талбайг дүүргэдэг бол Болдыг ухсан нүхэнд хэдэн шуудай элс хэрэгтэй вэ?

Оноо: 6

Сурагч 5 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Хүснэгтийг гүйцээж дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

Нэмсэн мөнгө

20000төг

22000төг

y

12000төг

15000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

20000төг

x

63000төг

z

t

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дунджаар хэдэн төгрөг хуримтлуулж байсан бэ?

Оноо: 6

Сурагч 5 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Хүснэгтийг гүйцээж, дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

Нэмсэн мөнгө

14000төг

22000төг

y

12000төг

20000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

14000төг

x

58000төг

z

t

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дунджаар хэдэн төгрөг хуримтлуулж байсан бэ?

Оноо: 3

Тэгш өнцөгт гурвалжин суурьтайABCDEFпризмийн суурийн катетууд нь 6 см ба 8 см, призмийн өндөр 15 см.

a. BDдиогоналийг ол.

b. ABCD хавтгай ба DE диогоналийн хоорондох өнцгийг ол.

Оноо: 6

Сурагч 5 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Хүснэгтийг гүйцээж, дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

Нэмсэн мөнгө

15000төг

22000төг

y

12000төг

20000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

15000төг

x

58000төг

z

t

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дунджаар хэдэн төгрөг хуримтлуулж байсан бэ?

Оноо: 1

Хүн болон сармагчийн араг ясны бүтцийг харуулжээ.
a) Араг яснаас рудимент эрхтэн болсон эрхтэнг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Сурагч 5 сарын турш дансандаа хуримтлал үүсгэжээ. Хүснэгтийг гүйцээж, дараах асуултуудад хариулаарай.

Сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

Нэмсэн мөнгө

16000төг

22000төг

y

12000төг

20000төг

Нийт хадгалсан мөнгө

16000төг

x

58000төг

z

t

А. x=?

B. y=?

C. z=?

D. Нийт хэдэн төгрөгийн хуримтлалтай болсон бэ?

E. Сард дунджаар хэдэн төгрөг хуримтлуулж байсан бэ?

Нийт: 16693