• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Квадрат суурьтай VABCD пирамидын өндөр VO болно. AB=4см,VC=4см,AD ба BC талуудын дундаж цэгийг харгалзан X, Y гэж тэмдэглэе.

a. VY хэрчмийн уртыг ол.

b. ABCD хавтгай ба VC-ийн хоорондох өнцгийг ол.

Оноо: 2

Найман сурагчийн бодсон бодлогын тоогдавтамжийн хүснэгтэдхаруулжээ.

Бодсон бодлогын тоо

1

3

y

6

Сурагчийн тоо

1

2

3

x

а. Зургаан бодлого бодсон хэдэн сурагч байна вэ? /1 оноо/

б. Өгөгдлийн арифметик дундаж нь4.25гэвэлy-ын утгыг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

Найман сурагчийн бодсон бодлогын тоогдавтамжийн хүснэгтэдхаруулжээ.

Бодсон бодлогын тоо

1

у

5

6

Сурагчийн тоо

1

2

х

2

а. Таван бодлого бодсон хэдэн сурагч байна вэ? /1 оноо/

б. Өгөгдлийн арифметик дундаж нь4.5гэвэлy-ын утгыг ол. /1 оноо/

Оноо: 14

Хүний түүхэн хувьсах хөгжлийн үйл явцыг харуулсан зургийг ажиглан дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.
a) Ухаалаг хүн бий болох явцад тархины бүтэц, эзлэхүүн хэрхэн өөрчлөгдсөн байна вэ?


Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Австралопитек хүний бие бүтцийн онцлогоос 2-г тоочно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Зургийг ажиглан хүний өмнөх болон хүний хөгжлийн үед хамаарах төлөөлөгчдийн бие бүтцийн онцлогоос 2-г тоочин бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

d. Кроманьон хүний бие бүтцийн онцлогоос 2-г тоочин бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

e. Эртний хүнээс одоогийн хүн хүртэлх хугацаанд хүний бие бүтцэд гарсан өөрчлөгдсөн шалтгаанаас 1-ийг нь тайлдарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

f. Нийгмийн амьдрал хүн үүсэн бий болоход хэрхэн нөлөөлсөн тухай товч дүгнэлт бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

g. Хөдөлмөр хүний эволюцид ямар нөлөө үзүүлсэн болохыг товч бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 4

Шоог 2 удаа орхив.

а. Буусан нүднүүдийн нийлбэр 6 байх магадлалыг ол. /2 оноо/

б. Буусаннүднүүдийн нийлбэр 8-аас их байх магадлалыг ол. /2 оноо/

Оноо: 4

Конус хэлбэртэй зайрмагны савны өндөр 8 см. Тийм өндөртэй амсар нь 4 см диаметртэй савыг “Жижиг”, 8 см диаметртэй амсартай савыг “том” гэе.

Жижиг ба том савны эзэлхүүнийг ол.

Жижиг савтай зайрмаг 1250 төгрөгийг үнэтэй бол том савтай зайрмаг хэдэн төгрөгийн үнэтэй болох вэ?

Оноо: 4

Шоог 2 удаа орхив.

а. Буусаннүднүүдийн нийлбэр 7 байх магадлалыг ол. /2 оноо/

б. Буусаннүднүүдийн нийлбэр 9-өөс их байх магадлалыг ол. /2 оноо/

Оноо: 3

Болд 432\piм3 эзэлхүүнтэй металлыг хайлуулж 3 мм зузаан, 1.2 см радиустай зоос хийхээр болжээ.

a. Нэг зоосны эзэлхүүнийг см3-аар илэрхийлж ол.

b. Металлаар хэдэн ширхэг зоос хийх боломжтой вэ?

Оноо: 4

Шоог 2 удаа орхив.

а. Буусаннүднүүдийн нийлбэр 6 байх магадлалыг ол. /1 оноо/

б. Буусан нүднүүдийн нийлбэр 9-өөс их байх магадлалыг ол. /1 оноо/

Оноо: 5

Бөмбөрцгийн эзэлхүүн 7776\piсм3 болно.

a) Бөмбөрцгийн радиусыг ол.

b) Бөмбөрцгийн төвөөс 10 см зайд огтолсон огтлолын талбайг ол.

c) Бөмбөрцгийн төв дээр оройтой конусын өндөр 10 см бол түүний эзэлхүүнийг ол.

Оноо: 4

Экосистем нь сав шим ертөнцийн цогц нийлэмж юм. Экосистемийг цэнгэг ус, далай тэнгис, хуурай газрын гэж 3 хуваадаг. Шилмүүст ойн экосистемийн хоол тэжээлийн хэлхээг харуулав.
a) 1-р зэргийн 2 хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Боргоцойгоор үрждэг ургамлаас 2-г нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Идэш тэжээлийн хэлхээний хамгийн дээр байгаа махан идэшт шувуу бүтээгчийн үүссэн энергийн хувийг тооцно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Монгод орны шилмүүст ойд хамгийн их хор учруулдаг эрвээхийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Шоог 2 удаа орхив.

а. Буусаннүднүүдийн нийлбэр 8 байх магадлалыг ол. /2 оноо/

б. Буусаннүднүүдийннийлбэр 8-аас их байх магадлалыг ол. /2 оноо/

Оноо: 2

а. 1-100 хүртэлх тоонууд доторгуравт хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

б. 1-100 хүртэлх тоонуудаас санамсаргүйгээр нэгийг авахад 3-т хуваагдахгүй тоо таарах магадлалыг ол.

Оноо: 2

а. 1-1000 хүртэлх тоонуудад гуравт хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

б. 1-1000 хүртэлх тоонуудаас санамсаргүйгээр нэгийг авахад 3-т хуваагдахгүй тоо таарах магадлалыг ол.

Оноо: 5

Дараах хоол тэжээлийн хэлхээний зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.


a) Цэнгэг усны хоол тэжээлийн хэлхээн дэх1-р эрэмбийн хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Ёроолын амьдралтай амьтдаас 2-г нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Бүтээгчийн үүссэн энерги 1000кж бол загасанд очих энергийн хэмжээг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Монгол орны цэнгэг усны системд сөргөөр нөлөөлж байгаа хүний үйл ажиллагаанаас 2 жишээ бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 2

а.1-200 хүртэлх тоонуудад гуравт хуваагдах тоо хэд байгаа вэ? /1 оноо/

б.1-200 хүртэлх тоонуудаас санамсаргүйгээр нэгийг авахад 3-т хуваагдахгүй тоо таарах магадлалыг ол. /1 оноо/

Оноо: 2

а. 1-400 хүртэлх тоонууд дотор гуравт хуваагдах тоо хэд байгаа вэ? /1 оноо/

б. 1-400 хүртэлх тоонуудаас санамсаргүйгээр нэгийг авахад 3-т хуваагдахгүй тоо таарах магадлалыг ол. /1 оноо/

Оноо: 3

A. 1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонууд дотор 5-д хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

В. 100 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр 2 тоо авахад уг хоёр тоо хоёулаа 5-д хуваагдах тоо байх магадлал хэд вэ?

Оноо: 3

Цэнгэг усны экоситемийн тухай асуултад хариулна уу.
a) Цэнгэг усны экосистемийн хоол тэжээлийн хэлхээг гүйцээн бичнэ үү.
Замаг- Жараахай-......................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол орны гол мөрөнд тохиолдох салаа сахалт хавч болон нэг эстнүүд ургамлын гадаргуу дээр амьдардаг. Ийм амьтдыг ямар экологийн бүлэгт хамааруулдаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Усны бохирдолыг амьд биетээр үнэлдэг. Хаварч хоовгоно байгаа усны ямар чанартай гэж үнэлэгдэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

5 см өндөртэй ABCA_{1}B_{1}C_{1} зөв гурвалжин призмийн суурийн тал 10 см. M, N цэгүүд харгалзан AC ба BC талуудын дундаж цэг болно.

a.(\frac{A_{1}M}{MB_{1}})^{2}=?

b.A_{1}B_{1}MN​​​​​​​ огтлолын талбайн ол.

Нийт: 16693