• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

A. 1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонууд дотор 4-д хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

В. 100 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр 2 тоо авахад уг хоёр тоо хоёулаа 4-д хуваагдах тоо байх магадлал хэд вэ?

Оноо: 4

Хүн төрөлхтөн болон бусад амьд биед тулгарч буй асуудлын нэг нь хүрээлэн буй орчны бохирдол юм.
a) Биологийн бохирдол гэж ямар эх үүсвэрээр үүсгэгддэг бохирдол вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Хүний чих 90 децибелл хүртэлх чимээг хэвийн сонсдог. Машинны дуут дохио 110 дб бол автомашины дуут лохиог их дуугаргах нь явган хүнд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Машины түлшний дутуу шаталтаас үүсэх хийнүүдийн хор нөлөөг нэг жишээ ашиглан тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Тэгш өнцөгт гурвалжин суурьтай пирамид байв. Суурийн нэг катет нь 24 см ба түүнд налсан өнцөг 60o болно. Пирамидын хажуу ирмэг нь суурийн хавтгайтай 30o үүсгэдэг бол

a) Пирамидын өндрийг ол.

b) Суурийн талбайг ол.

c) Эзэлхүүнийг ол.

Оноо: 5

Инсулины бэлдмэл гарган авах технологийн бүдүүвчийг доор харуулав.


a) Инсулины “1” шатанд явагдах үйл явцыг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Инсулины ген агуулсан бактерийг үйлдвэрт өсгөвөрлөх багажийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

Оноо: 4

Квадрат суурьтай пирамидын суурийн тал 15 м, хажуу талсын өндөр 12 м болно.

a. Пирамидын бүтэн гадаргуун талбайг ол.

b.Хэрэв пирамидын суурийн тал ба хажуу талсын өндрийг \frac{2}{3}дахин багасгахад гадаргуун талбай хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Оноо: 3

A. 1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонууд дотор 6-д хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

В. 100 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр 2 тоо авахад уг хоёр тоо хоёулаа 6-д хуваагдах тоо байх магадлал хэд вэ?

Оноо: 4

Квадрат суурьтай пирамид хэлбэртэй барилга 10 давхар бөгөөд суурийн талбай 4096 м2 болно. 1 давхар нь 3 м өндөр.

А) Байшингийн суурийн талыг ол.

b) Барилгын шилэн гадаргуун талбайг ол.

c) Пирамидын эзэлхүүнийг ол. Хариуг бүхэл тоогоор тоймлон тооцоол.

Оноо: 3

A. 1-ээс 100 хүртэлх натурал тоонууд дотор 7-д хуваагдах тоо хэд байгаа вэ?

В. 100 хүртэлх натурал тоонуудаас санамсаргүйгээр 2 тоо авахад уг хоёр тоо хоёулаа 7-д хуваагдах тоо байх магадлал хэд вэ?

Оноо: 6

Нэгэн эрдэмтэн СО2 хийн хэмжээ фотосинтезийн эрчимд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлан графикаар илэрхийлжээ.
a) Дээрх 2 графикийг ажиглан товч тайлбар бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. С4 ургамал ямар нөхцөлд фотосинтезийн үйл ажиллагааг явуулдаг болохыг тоочин бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. Дээрх графикийг ажиглан С3 ургамалд нүүрсхүчлийн хийн концентрацийг нэмбэл фотосинтезийн эрчим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Дээрх эрдэмтэн судалгаа хийхдээ алдаа гаргасан байх магадлалаас 1-2 ыг тоочно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

2 м, 50 см, 10 см ирмэгүүдтэй параллелепипед хэлбэртэй металлыг хайлуулж, 320 ширхэг цилиндр хэлбэртэй саванд хийв. Хэрэв цилиндр савны өндөр 20 см бол радиусыг ол. Хариуг 0.01 нарийвчлалтай тооцоол.

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.9, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол хоёулааоноо авах магадлалыг ол.

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөгшидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.9, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол хоёулааоноо авахгүй байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.9, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол яг нэг тамирчиноноо авах магадлалыг ол.

Оноо: 4

Дараах зургийг ашиглан асуултад хариулна уу.
a) Зураг дээрх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зургийн товч тайлбарыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Хүн намгийг хатаан улаан буудай тариалах нь ямар төрлийн солигдолд хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Монгол орны ойн бүлгэмэлд байх моддын эзлэх хувийг бүдүүвчээс ажиглан дүгнэлт бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөгшидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.9, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол ядаж нэг тамирчин багтаа оноо авах магадлалыг ол.

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.7, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол хоёулаа багтаа оноо авах магадлалыг ол.

Оноо: 1

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.7, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол хоёулаа багтаа оноо авахгүй байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.7, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол яг нэг тамирчин багтаа оноо авах магадлалыг ол.

Оноо: 8

Зөв гурвалжин суурьтай пирамидын өндөр хажуу ирмэгтэй 30o өнцөг үүсгэнэ. Пирамидад багтсан бөмбөрцгийн радиус 3 болно.

a. Пирамидын өндрийг ол.

b. Суурийн талыг ол.

c. Суурийн талбайг ол.

d. Пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Оноо: 3

Сагсан бөмбөгийн багийн хоёр тамирчин цагариг руу бөмбөг шидэв. I тамирчин оноо авах магадлал 0.7, II тамирчин оноо авах магадлал 0.8 бол ядаж нэг тамирчин багтаа оноо авах магадлалыг ол.

Нийт: 16693