• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Сурагч ангийнхаа номын санд байгаа номыг бүртгэхэд 10 нь уншсан, үлдсэн 15 нь уншаагүй ном байв. Санамсаргүйгээр 2 ном авч үзэхэд эхний номыг уншсан, хоёр дахь номыг уншаагүй байх магадлалыг ол. [2]

Оноо: 5

Зөв гурвалжин пирамидын суурийн тал \sqrt{3}, хажуу ирмэг \sqrt{5} бол түүнийг багтаасан бөмбөрцгийн радиусыг ол.

a. Суурийн талбайг ол.

b. Пирамидын өндрийг ол.

c. Бөмбөрцгийн радиусыг ол.

Оноо: 2

Сурагч ангийнхаа номын санд байгаа номыг бүртгэхэд 15 нь уншсан, үлдсэн 10 нь уншаагүй ном байв. Санамсаргүйгээр 2 ном авч үзэхэд эхний номыг уншсан, хоёр дахь номыг уншаагүй байх магадлалыг ол. [2]

Оноо: 2

Сурагч ангийнхаа номын санд байгаа номыг бүртгэхэд 10 нь уншсан, үлдсэн 15 нь уншаагүй ном байв. Санамсаргүйгээр 2 ном авч үзэхэд хоёулаа уншсан ном байх магадлалыг ол. [2]

Оноо: 2

Сурагч ангийнхаа номын санд байгаа номыг бүртгэхэд 10 нь уншсан, үлдсэн 15 нь уншаагүй ном байв. Санамсаргүйгээр 2 ном авч үзэхэд хоёулаа уншаагүй ном байх магадлалыг ол. [2]

Оноо: 2

Н, О, М гэсэн үсэгтэй нэг нэг цаас байв. Энэ гурван цаасыг санамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад “НОМ” гэсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 4

Дараах өгөгдлөөс моод, медиан, арифметик дундаж, далайцыг ол.

10, 12, 14,16, 10, 18, 20, 22, 25

a. Өгөгдлийнмоодыг ол.

b. Өгөгдлийнмедианыг ол.

c. Өгөгдлийнарифметик дунджийг ол.

d. Өгөгдлийндалайцыг ол.

Оноо: 2

Н, О, М гэсэн үсгүүдийгнэг нэг цаасан дээр бичсэн байв. Энэ гурван цаасыгсанамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад эгшиг үсгээр эхэлсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 2

Н, О, М гэсэн үсгүүдийг нэг нэг цаасан дээр бичсэн байв. Энэ гурван цаасыг санамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад гийгүүлэгч үсгээр эхэлсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 4

8 дугаар ангийн сурагчид цэцэг тарьсан тоог хүснэгтэд үзүүлэв.

20

21

25

20

26

 1. Өгөгдлийнмоодыг ол.
 2. Өгөгдлийнмедианыг ол.
 3. Өгөгдлийнарифметик дунджийг ол.
 4. Өгөгдлийндалайцыг ол.
Оноо: 2

Н, О, М гэсэн үсэгтэй нэг нэг цаас байв. Энэ гурван цаасыг санамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад “НОМ” гэсэн үг бүтээгүй байх магадлалыг ол.

Оноо: 2

Х, А, А, Н гэсэн үсэгтэй нэг нэг цаас байв. Энэ дөрвөн цаасыг санамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад “ХААН” гэсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Ангиудын бүтээлийн тоог диаграммаар үзүүлэв. Далайц, моод, медианыг ол.

 1. Өгөгдлөөс моодыгол.
 2. Өгөгдлөөс медианыг ол.
 3. Өгөгдлөөс далайцыг ол.
Оноо: 3

Х, А, А, Нгэсэн үсгүүдийг нэг нэг цаасан дээр бичсэн байв. Энэ дөрвөн цаасыг санамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад “ХААН” гэсэн үг бүтээгүй байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Х, А, А, Н гэсэн үсгүүдийг нэг нэг цаасан дээр бичсэн байв. Энэ дөрвөн цаасыгсанамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахадэгшиг үсгээр эхэлсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 2

(1-2x+3y)^{10}-ийн бүх коэффицентийннийлбэрийг тооцоолж, утгыг ол.

Оноо: 3

Х, А, А, Н гэсэн үсгүүдийг нэг нэг цаасан дээр бичсэн байв. Энэ дөрвөн цаасыгсанамсаргүйгээр дараалуулан байрлуулахад гийгүүлэгч үсгээр эхэлсэн үг бүтсэн байх магадлалыг ол.

Оноо: 5

Дараах зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

.

Түүх IХ, УБ., 2015.

a. Түүхэн зурагт Монголын түүхийн ямар үйл явдлыг харуулсан байна вэ?

........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Атрын анхдугаар аяныг хэдэн оноос өрнүүлж эхэлсэн бэ?

......................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ үйл явдлыг өрнүүлснээр Монгол улсад ямар ач холбогдолтой байсныг бичнэ үү.

..........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх түүхэн үйл явдлыг өрнүүлснээр гарсан сөрөг үр дагаврыг тайлбарлан бичнэ үү.

..................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Атар газар эзэмшсэн үйл явцын түүхэн сургамжийг бичнэ үү.

..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Дараах зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

а. Энэхүү хөшөө ямар үйл явдлыг өгүүлдэг вэ?

............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монголын түүхэнд дэх хэлмэгдүүлэлт хэдэн оноос эхэлсэн гэж үздэг вэ?

...................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Жил бүрийн хэдэн сарын хэдэнд дээрх хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлдэг вэ?

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. “Онцгой бүрэн эрхт комисс” гэдэг нь ямар үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг байсан бэ?

.............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Хэлмэгдүүлэлт бидэнд ямар хор уршиг үлдээсэн бэ?

..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Дараах эх сурвалжийг анхааралтай уншаад асуултад хариулна уу.

“...Энэ үеийн түүх нь архивын сурвалж, баримт сэлтээр ихээхэн баялаг юм. ... архивуудад хадгалагдаж буй эх сурвалж, баримт сэлт нь Монгол улсын ойрхи түүхийн гол сурвалж болж өгч байна”
“....Монголын ойрхи үеийн түүх судлалд үнэт тус нэмэр болох зүйл бол дуртгал, дурсамжууд юм.”
“...олон арван сонин, сэтгүүлүүд эрин цагийн он дарааллын бичиг болсны хувьд өнгөрсөн үеийн түүх судлалд нэгэн зүйлийн чухал сурвалж болж өгч байна.”
Түүх IХ, УБ., 2015.

a. Уг сурвалж Монголын түүхийн аль үеийн тухай өгүүлж буйг бичнэ үү.

...............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Түүхийн эх сурвалжууд хадгалагдаж байдаг Монгол улсын архивуудаас нэрлэнэ үү.

....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Монголын орчин үеийн түүх гэдэг ойлголтод хэдий үеийг хамааруулдаг вэ?

....................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. XX зууны эхэн үед Монголчууд эрхлэн гаргаж байсан тогтмол хэвлэлүүдээс нэрлэн бичнэ үү.

.........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Дуртгал дурсамжийг яагаад түүхийн үнэт сурвалж гэж үздэг болохыг тайлбарлан бичнэ үү.

............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693