Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

ДНХ-ийн нийлэгжилт явагдахад лигаза энзимийн хэмжээ буурах нь ямар үйл явцыг саатуулах вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах

 • C. Оказакийн фрагментийг холбох

 • D. Репликацийн сэрээ үүсгэх

Оноо: 1

Улаанбаатар – это столица Монголии.

 • А. В ней живут 1.345.000 людей.

 • B. Как пройти на площадь Чингис-хаана?

 • C. Это театр оперы и балета.

 • D. Мы на выставке.

Оноо: 1

Оёдлын машиний цахилгаан хөдөлгүүр дэээр 220 В, 0.5 А гэж бичээстэй байвал секунд бүр хөдөлгүүр дээр ямар хэмжээний цахилгаан энерги хувирах вэ?

 • A. 11 Ж

 • B. 1100 Ж

 • C. 110 Ж

 • D. 44 В Ж

Оноо: 1

100 Вт-ын чийдэнг 6 цаг асаавал ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 2160 кЖ

 • B. 216 кЖ

 • C. 600 кЖ

 • D. 600 Ж

Оноо: 1

ДНХ-ийн нийлэгжилт явагдахад SSB уургийн үүргийн тухай зөв дүгнэлт аль нь вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах

 • C. Устөрөгчийн холбоог салгах

 • D. Репликацийн сэрээ үүсгэх

Оноо: 2

Ангийн сурагчдын 2 / 3 хөвгүүд байв. Анги 14 охидтой бол ангийн сурагчдын тоог олоорой.

Оноо: 1

40 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчаар хагас цагийн дотор 5А гүйдэл гүйнэ. Ялгарах дулааны энергийг олно уу?

 • A.1800 Ж

 • B. 180 кЖ

 • C. 18 кЖ

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Нутаг дэвсгэрээр хүн ам тархан суурьшсан байдлыг хүн амын........... гэнэ.

 • A. нутагшилт

 • B. байршил

 • C. нягтшил

 • D. суурьшил

Оноо: 1

Хэлхээгээр 300 мА гүйдэл 2 минутанд гүйнэ. Дамжуулагчийн хүчдэл 120 В бол ажлыг олно уу?

 • A. 432 Ж

 • B. 4320 Ж

 • C. 43200 Ж

 • D. 43.2 Ж

Оноо: 2

Индүү 12450 төгрөгний үнэтэй, харин 12% хямдарвал ямар үнэтэй болох бэ?

Оноо: 1

I’ve always avoided ______my cousins.

 • A.visit

 • B.to visit

 • C.to be visiting

 • D. visiting

Оноо: 1

Судлаач ДНХ нийлэгжилт явуулах үедээ ДНХ полимераза энзимийн хэмжээг тооцсон хувиас бага өгчээ. ДНХ полимераза энзимийн концентраци бага үед ямар үйл ажиллагаа саатах вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх үйл ажиллагаа саатах

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах үйл ажиллагаа саатах

 • C. Устөрөгчийн холбоог салгах үйл ажиллагаа саатах

 • D. ДНХ шинэ гинжийг нийлэгжүүлэх үйл ажиллагаа саатах

Оноо: 2

Бараа 24850 төгрөгийн үнэтэй, харин 16% хямдарвал ямар үнэтэй болох бэ

Оноо: 1

If you want to go on holiday, you had better _______early.

 • A.book

 • B.booking

 • C.to be booked

 • D. to book

Оноо: 1

100 Вт-ын чийдэнг өдөрт 8 цагаар нэг сар асаахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу? 1 кВт цаг энергийн өртөг 98 төг.

 • A. 2016 төг

 • B. 1872 төг

 • C. 2352 төг

 • D. 114 төг

Оноо: 1

Хүн амын шилжих хөдөлгөөний улмаас ямар өөрчлөлтүүд гарах вэ?

 • A. хүн амын тоо, нас хүйсийн бүтэц

 • B. ажил эрхлэлтийн байдал, хүн амын эрүүл мэнд

 • C. хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшин

 • D. хүн амын нас хүйсийн бүтэц, боловсрол

Оноо: 2

Уулчид эхний өдөр туулах замынхаа 2 / 5 -ыг, хоёр дахь өдөр 0.3-ыг туулсан бол хэд дэх өдөр нь илүү зам туулсан бэ?

Оноо: 1

Нэг молекул глюкоз нэг молекул фруктозтой гликозидийн холбоо үүсгэн сахароз хэмээх дисахар үүсгэнэ. Энэ холбооны онцлог нь...........................

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно.

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно.

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно.

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно.

Оноо: 1

Pat _______the cold air blowing on him.

 • A.feeling

 • B.feel

 • C.feels

 • D.is feeling

Оноо: 1

Бразил улсын албан ёсны хэл Португал байдаг нь ямар учиртай вэ?

 • A. Португал улсын хэл дэлхийн улсуудад төдийлөн тархаагүй

 • B. Бразил нь Португалын колони орон байсан учраас

 • C. Бразилчууд Португал хэл сонирхон судалдаг

 • D. Португал улсаас Бразилд их хэмжээний тусламж илгээдэг

Нийт: 15508