• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

Мы любим ходить в лес на экскурсию.

 • А.  В нашем доме  растут белые цветы.

 • B.  В лесу красиво круглый год.

 • C.  Идёт снег, но на улице тепло.  

 • D.  Я купил цветы для своей мамы . 

Оноо: 1

ДНХ-ийн нийлэгжилт явагдахад хеликаза энзимийн хэмжээ буурах нь ямар үйл явцыг саатуулах вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх  

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах

 • C. 2 гинж хоорондын устөрөгчийн холбоог салгах

 • D. Репликацийн сэрээ үүсгэх

Оноо: 1

30 В хүчдэлд залгасан цахилгаан чийдэнгээр 10 А гүйдэл гүйж байхад 9 кЖ энерги ялгарсан бол чийдэнг хэлхээнд ямар хугацаанд залгасан бэ?

 • A. 300 с   

 • B. 3 с     

 • C. 0.3 c   

 • D. 30 c

Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

Красная площадь – это главная площадь Москвы.

 • А.  Мой друг приехал в Москву.  

 • B.  Это Большой театр.

 • C.  На Красной площади проводятся парады и концерты.

 • D. Я в Москве. 

Оноо: 1

ДНХ-ийн нийлэгжилт явагдахад лигаза энзимийн хэмжээ буурах нь ямар үйл явцыг саатуулах вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх  

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах    

 • C. Оказакийн фрагментийг холбох

 • D. Репликацийн сэрээ үүсгэх

Оноо: 1

Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением прочитанной.

Улаанбаатар – это столица Монголии.

 • А.   В ней живут  1.345.000 людей.

 • B.   Как пройти на площадь Чингис-хаана?

 • C.  Это театр оперы и балета.  

 • D.  Мы на выставке.    

Оноо: 1

Оёдлын машиныцахилгаан хөдөлгүүр дээр 220 В, 0.5 А гэж бичээстэй байвал секунд бүрд хөдөлгүүр дээр ямар хэмжээний цахилгаан энерги хувирах вэ?

 • A. 11 Ж 

 • B. 1100 Ж  

 • C. 110 Ж   

 • D. 44 Ж

Оноо: 1

100 Вт-ын чийдэнг 6 цаг асаавал ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 2160  кЖ    

 • B. 216 кЖ    

 • C. 600 кЖ  

 • D. 600 Ж

Оноо: 1

ДНХ-ийн нийлэгжилт явагдахад SSB уургийн үүргийн тухай зөв дүгнэлт аль нь вэ? • A. Хоймсон гинжийг нийлүүлэхгүй байх  

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах   

 • C. Устөрөгчийн холбоог салгах

 • D. Репликацийн сэрээ үүсгэх

Оноо: 2

Ангийн сурагчдын 2 / 3 хөвгүүд байв. Анги 14 охидтой бол ангийн сурагчдын тоог олоорой.

Оноо: 1

40 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагчаар хагас цагийн дотор 5 А гүйдэл гүйнэ. Ялгарах дулааны энергийг олно уу?

 •  A.1800 Ж     

 • B. 180 кЖ  

 • C. 18 кЖ 

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Нутаг дэвсгэрээр хүн ам тархан суурьшсан байдлыг хүн амын........... гэнэ.

 • A. нутагшилт

 • B. байршил

 • C. нягтшил

 • D. суурьшил

Оноо: 1

Хэлхээгээр 300 мА гүйдэл 2 минутанд гүйнэ. Дамжуулагч дээр унаххүчдэл 120 В бол ажлыг олно уу?

 • A. 432 Ж  

 • B. 4320  Ж 

 • C. 43200 Ж 

 • D. 43.2 Ж

Оноо: 2

Индүү 12450 төгрөгний үнэтэй, харин 12% хямдарвал ямар үнэтэй болох бэ?

Оноо: 1

I’ve always avoided ______my cousins.

 • A.visit

 • B.to visit

 • C.to be visiting

 • D. visiting

Оноо: 1

Судлаач ДНХ нийлэгжилт явуулах үедээ ДНХ полимераза энзимийн хэмжээг тооцсон хувиас бага өгчээ. ДНХ полимераза энзимийн концентраци бага үед ямар үйл ажиллагаа саатах вэ? • A. Хос гинжийг нийлүүлэхгүй байх үйл ажиллагаа саатах   

 • B. ДНХ эрчлээсийг бууруулах  үйл ажиллагаа саатах  

 • C. Устөрөгчийн холбоог салгах үйл ажиллагаа саатах

 • D. ДНХ шинэ гинжийг нийлэгжүүлэх  үйл ажиллагаа саатах

Оноо: 2

Бараа 24850 төгрөгийн үнэтэй, харин 16% хямдарвал ямар үнэтэй болох бэ

Оноо: 1

If you want to go on holiday, you had better _______early.

 • A.book

 • B.booking   

 • C.to be booked

 • D. to book

Оноо: 1

100 Вт-ын чийдэнг өдөрт 8 цагаар нэг сар асаахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу? 1 кВт·цэнергийн өртөг 98 төг.

 • A. 2016 төг   

 • B. 1872 төг 

 • C. 2352 төг 

 • D. 114 төг

Оноо: 1

Хүн амын шилжих хөдөлгөөний улмаас ямар өөрчлөлтүүд гарах вэ?

 • A. хүн амын тоо, нас хүйсийн бүтэц

 • B. ажил эрхлэлтийн байдал, хүн амын эрүүл мэнд

 • C. хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, амьжиргааны түвшин

 • D. хүн амын нас хүйсийн бүтэц, боловсрол

Нийт: 16693