• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

x^{3}+x^{2}-6x=0тэгшитгэлийг бод.

Оноо: 8

ДНХ-ийн бүтцийг харуулсан схем зургийг өнгөөр ялган будаж асуултын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

А. ДНХ-ийн хос гинжийг хамжаа зарчмын дагуу үүсгэж бичнэ үү. (2 оноо) .................................................................................

B.Нуклеотидын бүрэлдэхүүнд орох хэсгийг дугуйлж зурна уу. (2 оноо) ................................................................................

C.Сууриудын хооронд устөрөгчийн хэдэн холбоо үүсэж байгааг тэмдэглэнэүү. (2оноо) .................................................................................

D. Сахар ба фосфорын хүчлийн үлдэгдлийг тэмдэглэнэ үү. (2 оноо)...................................................................................

Оноо: 3

24 ба 20-ын хуваагчдыг Эйлер-Веннийн диаграмм дээр дүрслээрэй.

Оноо: 5

Хайрцагт 6 цагаан, 8 улаан бөмбөг байв. Хайрцгаасбуцааж хийхгүйгээр дараалан 2 бөмбөг таамгаар авахад, 2 дахь нь улаан бөмбөг байх магадлалыг ол.

Оноо: 5

Дараах эх сурвалжийг анхааралтай уншиж асуултад хариулна уу.

“...БНМАУ-ын Ерөнхийлөгч П.Очирбатаар ахлуулсан Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын удирдлагаар төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн боловсруулсан ба эрдэмтэн судлаачдын санал болгосон хувилбарууд, дэлхийн ардчилсан улс орнуудын Үндсэн хуулийн жишиг, гадаад, дотоодын зөвлөх, мэргэжилтнүүдийн санал дүгнэлт зэргийг харьцуулан нягталсны үндсэн дээр боловсруулсан төслийг УБХ /Улсын бага хурал/ ард түмнээр хэлэлцүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Үндсэн хуулийн төслийг 7 мянга гаруй байгууллага, хамт олон хэлэлцэж, түүнд 900 мянга гаруй хүн оролцож, 200 мянга гаруй санал гарчээ. Төслийг УБХ 2 удаа хэлэлцэж, АИХ /Ардын их хурал/-д оруулжээ. АИХ-ын 12 дахь удаагийн сонгуулийн II хуралдаан нийт 76 хоног хуралдсан бөгөөд Шинэ Үндсэн хуульд урьд нь үйлчилж байсан Үндсэн хуулийн нэмэлтийн хуульд тусгалаа олсон улс төрийн ардчилсан тогтолцооны тулгуур зарчмуудыг уламжлахын зэрэгцээ олон шинэ үндэслэлүүдээр түүнийг баяжуулж, Монгол Улсад нэг шаттай парламент, Ерөнхийлөгчийн институт бүхий Бүгд найрамдах засаглалын ардчилсан хэлбэрийг хуульчлан баталгаажуулсан юм.”

a. Монгол улсад Ардчилсан шинэ үндсэн хуулийг хэзээ баталсан бэ?

............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол улсад хэдэн онд анх удаа бүх нийтийн чөлөөт ардчилсан сонгууль болсон бэ?

......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Үндсэн хуулийн төслийг олон мянган хүнээр шүүлгэн хэлэлцүүлсний учир юу вэ?

..............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Ардчилсан сонгуулийн онцлогийг бичнэ үү.

................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e.Шинэ үндсэн хуулийн ач холбогдолыг тайлбарлан бичнэ үү.

.................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Сурагчдын авсан олимпиадын оноог хүснэгтэд үзүүлжээ. Моод, далайцыг олоорой.

Оноо: 5

Дараах үгнүүдийг ашиглан өгүүлбэрийг нөхөж гүйцээнэ үү.

Репликаци, бөөм, цитозин, аденин, дан, транскрипци, хоёр

Э.Чаргаффийн дүрэм ёсоор ДНХ-ийн молекул дахь ...................... тоо тиминтэй, гуанины тоо ....................... тоотой тэнцүү байдаг. Пурины сууриуд нь .................. цагирагаас тогтдог бол пиримидины суурийн атомууд ................... цагирагаас тогтоно. ДНХ-ийн өөрөө нийлэгжих процессыг ...................гэнэ. ДНХ-ийн нуклеотидын дараалал дахь мэдээлэл мРНХ-д хуулбарлагдахыг ...................... гэнэ. Транскрипци нь эсийн ....................... явагдана.

Оноо: 3

“ДААЛГАВАР” гэсэнүгийн үсгүүдийг бүх боломжоор сэлгэхэд утгатай, утгагүй үг хэдийг зохиож болох вэ?

Оноо: 5

Дараах зургийг тайлбарлан А-Е үсгийн оронд тохирох бодисын нэрийг бичнэ үү.

A …......................................................................

B...........................................................................

C ..........................................................................

D ..........................................................................

E ..........................................................................

Оноо: 3

“А,Н,Р,С” үсгүүдийг таамгаар байрлуулахад “НАРС” гэсэн үг үүсэх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Ромбо ба трапецийн ерөнхий ба тусгай чанаруудыг Эйлер-Веннийн диаграммд тодорхойлон бичээрэй.

Оноо: 4

Доорхи зургуудыг сайтар ажиглаад хромосомын мутацийн аль хэлбэр болохыг зөв харгалзуулаарай.

Оноо: 3

1-ргурил 100 уут, 2-ргурил 150 уут, 3-р гурил 200 уут байв. Таамгаар авсан нэг уут гурил 1-р эсвэл 2-р гурил байх магадлалыг ол.

Оноо: 4

Доорхи зургуудыг сайтар ажиглаад хромосомын мутацийн аль хэлбэр болохыг зөв харгалзуулаарай.

А. Транслокаци

B. Инверси

C. Дубликаци

D. Делеци

Оноо: 3

Хүснэгтэд 5 өдрийн агаарын хэмийг харуулжээ. Мэдээллийг ашиглан баганан диаграмм байгуулаарай.

Оноо: 4

Эр бэлгийн эсийн бүтцийн нэгж хэсгүүдээс 1- 4-ийн үүргийг A-D үсгэнд тохируулан бичээрэй.

1. Акросом 3. Сүүл

2. Митохондри 4. Бөөм

А.Удамшлын мэдээллийг хадгалах дамжуулах

B. Хөдөлгөөний энергиэр хангах

C. Эр бэлгийн эсийг эм бэлгийн эсэд хүргэх

D. Хайлуулагч энзим агуулсан уутанцар

Оноо: 3

Гурван шоог зэрэг хаяхад гурвуулаа ялгаатай нүдээр буух үзэгдлийн магадлалыг ол.

Оноо: 3

52 модтой хөзрөөс таамгаар гурвыг сугалахад 3 хүн байх үзэгдлийн тоо хэд вэ?

Оноо: 3

Хүснэгт дэх мэдээллийг ашиглан баганан диаграмм байгуулаарай

Оноо: 3

Дараах хүснэгтэд харуулсан бэлгийн бус үржлийн хэлбэрүүдийн зургийг нэршилтэй нь зөв тохируулна уу.

Үржлийн хэлбэр

А. Шизогони

В. Нахиалах үржил

С. Бинари

Зураг

1

2

3

Нийт: 16693