• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Дараах амьтдыг хооллолтын хэлбэрүүдтэй нь зөв харгалзуулна уу.

A. Миксотроф 1. Шивлээ

B. Гетеротроф 2. Тэнгэрийн дүлий

C. Хемотроф 3. Зарим зүйлийн нян

D. Автотроф 4. Эвглен

Оноо: 3

20 цэрэг, 5 офицер байв. 3 цэрэг, 1 офицер оролцсон харуулын багийг хэдэн янзаар гаргаж болох вэ?

Оноо: 5

Хүний биед байдаг зарим энзим энзимүүд болон тэдгээрийн оптимум рН утгыг зөв харгалзуулаарай.

Энзим

Оптимум рН

А

Пепсин

1

7.0

B

Шүлсний амилаза

2

7.60

C

Каталаза

3

2.00

D

Трипсин

4

9.00

E

Нойр булчирхайн липаза

5

8.00

Оноо: 3

-4\leq 2x+3\leq 3тэнцэтгэл бишийг бод.


Оноо: 6

Зургийг ажиглан бүтцийн хэсгүүдийг нэрлээрэй.

Юуны зураг вэ? ........................................

1 ...........................................................

2 ...........................................................

3 ...........................................................

4 ............................................................

5 ............................................................

6 ............................................................

Оноо: 6

Уран зохиолын 6, математикийн 7 сурах бичгээс 3 номтаамгаар авахад, хоёроос цөөнгүй нь математикийн сурах бичиг байх магадлалыг ол.

Оноо: 5

“...Эртний хүний бууц Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын Цагаан агуй, мөн аймгийн Өлзийт сумын Нарийн гол, Шинэжинст сумын Босго, Өмнөговь аймгийн Булган сумын Цахиуртын хөндий, Ховд аймгийн Алтай сумын Барилгийн гол, Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын Ярх уул, мөн аймгийн Хулд сумын төвийн дэргэд, Дэлгэрцогт сумын Ёроол говь, Дорноговь аймгийн Сайншандын орчим зэрэг нэлээд газраас олджээ. Хуучин чулуун зэвсгийн үед хүн байгаль дээр байгаа зэрлэг ан амьтан, загас, идэж болохоор үр жимс, ус эрж хайн нэг газраас нөгөөд байнга нүүдэллэн амьдарч байв. Эртний хүмүүсийн амьдралд маш их өөрчлөлт гарсан үеийг түүхэнд шинэ чулуун зэвсгийн хувьсгал гэж нэрлэдэг”
Түүх VI, УБ., 2015.

a. Хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн удаан хэрэглэгдсэн багаж зэвсгийн материал юу вэ?

......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол нутагт хэдэн мянган жилийн тэртээгээс хүн суурьшин амьдрах болсон бэ?

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Өгөгдлүүдээс оновчтойг нь сонгоно уу.
A. Монгол нутагт 80 мянган жилийн өмнөөс хүн оршин амьдарч байсан нь тогтоогдсон.
B. Монгол нутагт 800 мянган жилийн өмнөөс хүн оршин амьдарч байсан нь тогтоогдсон.
C.Монгол нутагт хуучин чулуун зэвсгийн үеэс бусад бүх үеийн дурсгал бий.
D. Монгол нутаг далайгаас алс хол учир хэзээ ч чийглэг дулаан уур амьсгалтай байсангүй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Неолитийн хувьсгал гэж юу хэлэх вэ?

.............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

е. Палеолитийн үеийн хүмүүсийн эрхлэх аж ахуйн онцлогийг тайлбарлан бичнэ үү.

.........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

“ХАМГААЛУУЛАХ” үгийн үсгүүдийг сэлгэх замаар хэдэн ялгаатай үг бичиж болох вэ?

Оноо: 4

y=2^{x} ба y=2^{-x} баy=2^{-x} функцуудын графикийг нэг координатын хавтгайд байгуулж, хоорондын холбоог тайлбарла.

Оноо: 2

“УЛААНБААТАР” гэсэн үгээс таамгаар нэг үсэг авахад “А” үсэг таарах, гийгүүлэгч үсэг таарах магадлалыг тус тус ол.

Оноо: 2

Ангилалзүйн нэгжүүдийг ихээс нь багаруу нь жагсаан бичнэ үү.

Оноо: 3

Дараах функцийн минимумын цэгийг ол.

y=\frac{e^{x}}{x}

Оноо: 5

a, b,c, d, e-ийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй.

2.1Mustelanivalisгэдэг нь Хотны үенгийн (a) ......... ....................... юм.

2.2 Linaeus гэдэг нь (b) ..................................... 1911(c)........................................... он юм.

2.3 (a)-г анх шинжлэх ухаанд (d) .................. Улсын эрдэмтэн (e)................. .......................... оруулсан.

Оноо: 3

“БОЛОВСРОЛ” гэсэн үгийн үсгүүдээс таамгаар нэг үсэг сонгоход эгшиг үсэг таарах, гийгүүлэгч үсэг таарах магадлалыг тус тус олоод, магадлалуудаа аравтын бутархайгаар илэрхийл.

Оноо: 9

а.\int e^{-3x}dx интегралыг бод.

б.\int xe^{-3x}dx=-\frac{1}{3}\int xe^{-3x}d\left ( -3x \right )=-\frac{1}{3}\int xde^{-3x}= хэсэгчлэн интегралчлах дүрмээр цааш гүйцээж бод.

в. Дараах зурагтf\left ( x \right )=xe^{-3x}= функцийн график өгөгджээ. Хүрээлэгдсэн дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 5

Дараах зургийг ажилан асуултад хариулна уу.

а. Зурагт үзүүлсэн дурсгалын нэрийг бичнэ үү.

.........................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Энэхүү дурсгал аль бүс нутгаар тархсан байдаг вэ?

.....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

с. Энэ дурсгал НТӨ II-I мянганы өмнө бүтээгджээ. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө вэ?

................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Доорх өгүүлэмжээс зөв хариултыг сонгоно уу.
А. Дөрвөлжин булш нь монгол орны баруун бүс нутгаар тархсан байдаг.
В. Буган хөшөө нь одоогоор 2000 орчим олдоод байна.
C. Хүрэл ба төмөр зэвсгийн үеийн нүүдэлчдийн үлдээсэн дурсгал нь булш, оршуулгын дурсгал, буган хөшөө, хадны зураг, түүвэр олдвор зэргээс бүрдэнэ.
D. Хиригсүүр нь монгол орны бүх нутгаар маш олон тоогоор тархсан дурсгал юм.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Энэхүү дурсгалын дүрслэлийг тайлбарлана уу.

................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Вирусын биеийн бүтцийн хэсгүүдийг шинжлэх ухааны нэршилтэй нь зөв харгалзуулна уу

А. Вирусын дугтуй

B. Капсид

C. Гликопротейн

D. Бүрхүүл

Е.Нуклейн хүчил

Оноо: 10

Бактерийн биеийн бүтцийн хэсгүүдийг Шинжлэх Ухааны нэршилтэй нь зөв харгалзуулна уу.

А. Плазмид B. Шилбүүр

C. Цитоплазм D. Эсийн хана

E. Пили F. Эсийн бүрхүүл

G. Рибосом H. Нуклеотид

I. Плазман мембран J. Хоол боловсруулах мөхлөг

Оноо: 5

Өгөгдсөн организмуудыг нэг эстэн болон олон эстэн категорийн алинд нь багтдаг болохыг тэмдэглээрэй.

А. Эвглен B. Холтсон цэцэг

C. Гидра D. Дрожж

E. Инфузори F. Хөвд

G. Ойм H. Бактери

I. Үст хиг J. Хлорококк

Оноо: 2

Дараах интегралыг бод.

\int sin\frac{2}{3}xdx

Нийт: 16693