• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Дараах амьтдыг ангиудтай нь зөв харгалзуулна уу.

А. Хөндий биетэн 1. Сүүн хорхой

B. Эгэл биетэн 2. Дун

C. Дугариг хорхой 3. Гидра

D. Хавтгай хорхой 4. Эвглен

E. Цагираг хорхой 5. Хялгасан хорхой

F. Зөөлөн биетэн 6. Хануур хорхой

Оноо: 3

Спорт дээд ургамлын төлөөлөгчдийг сонгоно уу.

Оноо: 5

“...Нил, Тигр Евфрат, Шар, Инд зэрэг томоохон мөрнүүдийн дагуу үүссэн суурин тосгод хот болон хувирч, хотуудаас хамгийн хүчирхэг, зохион байгуулалттай нь оршин буй бүс нутагтаа ноёлж, өөрийн гэсэн хаант улсуудыг цогцлоон байгуулжээ. Жишээ нь, Тигр, Евфрат мөрний хөндийд Шүмэр, Нил мөрний сав газарт Египет зэрэг улсууд байгуулагджээ.Суурин иргэншлийн зэрэгцээ нүүдлийн соёл иргэншил үүссэн бөгөөд түүний сонгодог жишээг бидний өвөг дээдэс бий болгож бид үргэлжлүүлсээр байна. Судлаачид Монгол нутагт нүүдлийн мал аж ахуй үүсэж, улмаар нүүдэлчид бий болсныг НТӨ II мянганы II хагаст холбогуулан үздэг”.

Түүх VI, УБ., 2015.

a. Хүмүүс яагаад томоохон гол мөрний эргээр суурьших болсон бэ?

.............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Монгол нутагт нүүдлийн мал аж ахуй хэзээ үүсэн гэж үздэг вэ?

.....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Суурин иргэншилд шилжиснээр хүмүүсийн нийгмийн амьдралд ямар ямар өөрчлөлт гарсан бэ?

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Бидний өвөг дээдэс яагаад нүүдлийн иргэншлээр амьдрах болсон бэ?

............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Хүмүүс нэг газраа удаан амьдрах болсны гол шалтгааныг тайлбарлана уу.

....................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах шавжийн ангийн төлөөлөгчдийг ангилал зүйн багтай нь зөв харгалзуулна уу.

Шавжийн зураг Багийн нэр
A 1 Хаттуу далавчтаны баг
B 2 Хайрсан далавтаны баг
C 3 Шулуун далавчтаны баг
D 4 Сарьсан далавчтаны баг
E 5 Хос далавчтаны баг

Оноо: 4

Дараах тодорхой интегралыг бод.

\int_{-1}^{2}x^{3}dx

Оноо: 6

Доор өгөгдсөн ургамлын зүйлүүдийг ач холбогдолтой нь зөв харгалзуулна уу?

А. Хүнсэнд хэрэглэдэг 1. Гацуур

B. Эмчилгээнд үрэвслийн эсрэг хэрэглэдэг 2. Арц

C. Цаас хийхэд ашигладаг 3. Зээргэнэ

D. Ойн баялгийн 70% гаруйг эзэлдэг 4. Нарс

E. Шилмүүсэндээ витамин С-тэй 5. Шинэс

F. Ариутгалд ашигладаг 6. Хуш

Оноо: 5

“...НТӨ VIII-VI зууны хооронд грекийн хот-улсуудын иргэд Газар дундын тэнгис даяар нүүдэллэн, грекийн колони хотуудыг байгуулав Грек нэг эзэнт гүрэн биш харин өөрийн гэсэн өвөрмөц соёлтой олон полисоос бүрдэж байжээ. Эдгээр хот-улсуудаас цэрэг, эдийн засгийн хувьд хамгийн хүчирхэг нь Спарт, Афин хоёр байв. Спартууд цөөнхийн засаглалтай бөгөөд харь улсад дураараа зорчдоггүй, харийн хүмүүсийг нутагтаа оруулдаггүй байв. Харин Афин олонхийн засаглалтай, маш олон харийн хүмүүс амьдардаг. Тэд улс төрийн эрх, газар, гэр орончгүй худалдаа наймаа эрхэлж, боол эзэмшиж болдог байв.”

Түүх VI, УБ., 2015.

a. “Демократ” гэдэг үгийг тайлбарлан бичнэ үү.

....................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. “Полис” гэж юуг хэлдэг байсан бэ?

......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Грекийн хот улсууд Македоны Филипп хаанд яагаад эзлэгдсэн бэ?

.............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Спартын засаглалийн гол онцлогийг бичнэ үү.

........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. Грекчүүдийн колоничлол явуулах болсон шалтгааныг тайлбарлана уу.

.................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 3

Дараах цэцгийн диаграммыг сайтар ажиглаад ямар овгийн ургамал болохыг нь тогтоогоорой.

Цэцгийн диаграмм

Цэцгийн овог А. Тоонолжтон цэцэгтний овог В. Саргайн овог С. Буурцөгтны овог

Оноо: 4

Доорх зурагт Монгол оронд хамгийн өргөн тархсан байдаг овгийн цэцгийн дэлбээг задалж харуулжээ. Дэлбийн хэлтэсний нэрнүүдийг зургийн дугаартай зөв харгалзуулаарай.

А. Цомирлог B. Сэлүүр C. Завь D. Далбаа

Оноо: 4

Дараах амьтдыг ангилалзүйн бүлгүүдэд зөв харгалзуулна уу.

А. Үхрийн туузан хорхой 1. Нэг эстэн

B. Шаахай 2. Хөндий биетэн

C. Шүр 3. Зөөлөн биетэн

D. Гидра 4. Хавтгай хорхой

Оноо: 5

Дараах амьтдын ангилал зүйн багуудыг нэрлэж бичээрэй.

Оноо: 5

Дараах тодорхой интегралыг бодож, хариуг 0.01 нарийвчлалтай тоймло.

\int_{1}^{4}(x+3)^{\frac{2}{3}}dx

Оноо: 10

Конусын байгуулагч l, түүний тэнхлэг огтлолын орой дахь өнцөг ямар утгатай байхад конусын эзэлхүүн хамгийн их утгаа авах вэ? Тэр утгыг ол.
Тэнхлэг огтлолын оройд үүсэх өнцгийг x-ээр, суурийн радиусыг r-ээр, эзлэхүүнийг V-ээр тус тус тэмдэглэе.

а. Зурагт үзүүлсэн гурвалжны өндөр буюу конусын өндөр(h)-ийг l ба x-ээр илэрхийл.

б. Конусын радиус(r) -ийг l ба x-ээр илэрхийл.

Оноо: 3

Хялбар түлхүүр бичиг ашиглан дараах амьтанд тохирох шинжийг олно уу.

1.Бие нь сегменчилэгдсэн ...................................................2 уруу очно уу

Бие нь сегменчлэгдээгүй ................................................... 3 уруу очно уу

2.Бие нь олон тооны гархит үетэй ......................................А

Бие нь олон тооны гархит үегүй ...................................... .B

3.Бие нь гадуураа хоёр хавтастай .....................................C

Бие нь гадуураа хоёр хавтасгүй. ......................................4 уруу очно уу

4.Нэг хос антеннтай ............................................................D

Хоёр хос антеннтай ......................................................... ..E

Оноо: 5

“...НТӨ VIII-VI зууны хооронд грекийн хот-улсуудын иргэд Газар дундын тэнгис даяар нүүдэллэн, грекийн колони хотуудыг байгуулав Грек нэг эзэнт гүрэн биш харин өөрийн гэсэн өвөрмөц соёлтой олон полисоос бүрдэж байжээ. Эдгээр хот-улсуудаас цэрэг, эдийн засгийн хувьд хамгийн хүчирхэг нь Спарт, Афин хоёр байв. Спартууд цөөнхийн засаглалтай бөгөөд харь улсад дураараа зорчдоггүй, харийн хүмүүсийг нутагтаа оруулдаггүй байв. Харин Афин олонхийн засаглалтай, маш олон харийн хүмүүс амьдардаг. Тэд улс төрийн эрх, газар, гэр орончгүй худалдаа наймаа эрхэлж, боол эзэмшиж болдог байв.”

Түүх VI, УБ., 2015.

a. “Демократ” гэдэг үгийг тайлбарлан бичнэ үү.

................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Хүннүгийн төр, захиргааны зохион байгуулалтын бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c.Монгол улсын нутаг дэвсгэрт буй Хүннүгийн дурсгалт газруудаас нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d.Нүүдэлчдийн довтолгооноос хамгаалахын тулд баригдсан дэлхийн гайхамшигт байгууламж юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e. НТӨ 198 онд Хүннү улс, Хан улсын байгуулсан гэрээний гол агуулгыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Дараах шугамуудын хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

y=x, y=x^{2}

Оноо: 5

y=sinxсинусоид ба y=-x^{2}+\pi x параболын хооронд хашигдсан

дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 5

“...Эртний Египетүүд Нил мөрний дагуу суурин, хот байгуулж, газар тариалан, мал аж ахуй, ялангуяа загасны аж ахуй эрхлэн амьдардаг байв. НТӨ IV мянганд дээд. доод Египетэд хот байгуулагдаж эхэлжээ. НТӨ 3000 оны орчим хоёр Египетийг Менэс (бас Нармер гэнэ) хаан нэгтгэн захирч анхны фараон болов. Менэсээс хойш хэдэн мянган жилийн турш хэдэн зуун фараон Египетийг захирч байсан. Түүхчид эртний Египетийн түүхийг Эртний хаанчлалын үе, Дунд хаанчлалын үе, Шинэ хаанчлалын үе хэмээн авч үздэг. Түүх VI, УБ., 2015.

a.Эртний Египетчүүдээс уламжлагдан ирсэн гайхамшигт дурсгалуудаас нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Эртний Египетийн нийгмийн давхрааг нөхөж бичнэ үү.
Фараон - .....– Бичээч цэргийн жанжид – Урчууд - Тариачид -Боол

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c.Эртний Египет улс мөхөх болсон гол шалтгааныг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d.Эртний Египетчүүд Математикаас өөр ямар шинжлэх ухаануудыг амьдрал ахуйдаа хэрэглэдэг байсан бэ? Нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

e.Дараах өгүүлэмжүүдээс аль нь буруу вэ?
А. Эртний Египетчүүд хүн төрөлхтний анхны бичиг үсгийг зохиожээ.
В. Фараоныг занданшуулан муми болгож байсан.
C. Египетчүүдийг Монголчууд Миссир орон хэмээн нэрлэдэг.
D. Нил мөрөн нь Газар дундын тэнгист цутгадаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

Зургийг сайтар ажиглаад үет хөлтний хүрээний төлөөлөгчид хамаарах онцлог шинжийг хүснэгтээс олно уу.

Хариулт

Биеийн хэсэг

Хөлийн тоо

А

Толгой, цээж, хэвлий гэсэн 3 хэсгээс тогтсон

4 хос

B

Толгой-цээж, хэвлий гэсэн 2 хэсгээс тогтсон

4 хос

C

Толгой, цээж, хэвлий гэсэн 3 хэсгээс тогтсон

3 хос

D

Толгой, цээж, хэвлий гэсэн 3 хэсгээс тогтсон

2 хос

Оноо: 4

Хүснэгтэд өгсөн шинжүүдийг уншаад тус амьд биеийн ангилалзүйн ямар хүрээнд багтдаг болохыг тохируулаарай.

Ерөнхий шинж

1. Бие нь нэг эсээс тогтдог

- Шилбүүрийн тусламжтайгаар хөдөлдөг

- Гэрэл мэдрэгч улаан нүдхэнтэй

- Миксотроф хооллолттой

2. Усны ёроолын зүйлсд бэхлэгдэж амьдардаг

- Нахиалах үржлээр үрждэг

- Хүмүүс гоёл чимэглэл болгон ашигладаг

3. Бие нь хавтгай хэлбэртэй болсон

- Ихэнх төлөөлөгчид нь шимэгч амьдралтай

-Хүн жинхэнэ эзэн нь болдог

4.Зүрхний бүтэц нь ароморфоз явагдсанаар 2-4 тасалгаатай болсон.

-Зарим нь биеийн дотор үр тогтолттой

-Цусны эргэлтйн тогтолцоо сайн хөгжсөн

Хүрээ

А. Хөндий биетэн

B. Хөвчтөн

C. Эгэл биетэн

D. Хорхой

Нийт: 16693