• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Говь цөлийн экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээний гишүүдийг зөв дэс дараалалд оруулна уу.

1. Махчин шувуу

2. Хар цох

3.Могой

4. Зараа

5. Цулихар

Оноо: 3

хэсэгчлэн интегралчлах дүрмээр цааш гүйцээж бодно уу.

Оноо: 3

Дараах идэш тэжээлийн хэлхээнээс ашиггүй нэг гишүүнийг нь хасна уу. (3 оноо)

Нэмэлт тайлбар бичнэ үү.

Оноо: 4

2\times C_{n}^{2}< P_{3} тэнцэтгэл бишийг бод.

Оноо: 1

Чарльз Дарвины Бигль хөлөг онгоцоор аялах ажиглалтын явцад Галапагосын арал дээрээс ялгаатай хошууны бүтэцтэй олон тооны бужирга шувуун олдсон байдаг. Үүний шалтгааныг экологийн шинжлэх ухааны үүднээс хамгийн оновчтой тайлбарласан хариултыг сонгоно уу?

 • А. Тэдгээр нь генетикийн хувьд ялгаатай өөр өөр зүйлийн шувууд байсан

 • B.Тэд идэш тэжээлээсээ шалтгаалан дивергенцид орсон

 • C. Тэд өөрсдийн орчиндоо дасан зохилдсон

 • D.Идэш тэжээлийн нишүүд бий болсон.

Оноо: 3

Энэ зурагт экологийн ..........................-ийг харуулсан байна. Тайлбар бичээрэй.

Оноо: 3

Хээрийн бүсийн хоёр бүлгэмдлийг харьцуулж, төсөөтэй байдлын коэффициентийг олно уу. Нэгдүгээр бүлгэмдэл нийт 245 зүйл, хоёрдугаарбүлгэмдэл нийт 147 зүйлтэй, ерөнхий зүйлийн тоо 100 байдаг бол тэрхүү хоёр бүлгэмдлийн төсөөтэй байдлын коэффициентийг олоорой. /Швейцарын эрдэмтэн Жакард (1919)-ын гаргасан томьёог ашиглаарай/

 • А.34,2

 • B. 3,92  

 • C.39,2     

 • D.36   

Оноо: 4

C_{x}^{2}+C_{x+1}^{2}\geq 16 тэнцэтгэл бишийг бод.

Оноо: 1

Энэ зурагт экологийн ..........................-ийг харуулсан байна. Тайлбар бичээрэй.

Оноо: 4

\frac{n!}{(n-2)!}< 56 байх хамгийн их натурал n тоог ол.

Оноо: 7

Дараах дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 3

Идэш тэжээлийн хэлхээн дэх энергийн шилжилтийг сумаар зааж үзүүлэв. Аль хэлхээ энергийн шилжилтийг зөв харуулсан байна вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

Оноо: 10

Хоёр параболын хооронд хашигдсандүрсийн талбайг ол.

Оноо: 4

\overline{A_{4}^{x}}-8\cdot \overline{A_{2}^{x+1}}-36=0 тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний түвшин бүрд агуулагдах энергийн хэмжээгхаруулав. Бүтээгчийн үүсгэх энергийголоорой.

 • А. 25 кЖ

 • B. 25000 кЖ

 • C.2500 кЖ

 • D.250 кЖ

Оноо: 6

Байгаль дахь азотын эргэлтийн бүдүүвч зургийг ажиглан 1- 6 тоондтохирох үйл явцыг зөв харгалзуулаарай.

Оноо: 10

Парабол, хагас тойргийн хооронд хашигдсандүрсийн талбайг ол.

Оноо: 4

Химийн хүнд элементүүдийн хүний биед үзүүлдэг сөрөг нөлөөллүүдтэй нь харгалзуулна уу.

А. Хар тугалга 1. Жолооч нарт элбэг тохиолддог

B. Кадми 2. Алт олборлогчид өвчлөх магадлалтай

C. Мөнгөн ус 3. Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчид өвчилнө

D. Хром 4. Нүүрс нам температурт шатаахад хордоно

Оноо: 1

Монголчууд олон зууны туршид “таван хошуу мал”-аа маллаж ирсэн. Таван төрлийн өвсөн тэжээлт гэршүүлсэн амьтад ургамлын өөр, өөр хэсгүүдийг иддэг байна. Жишээлбэл, адуу ургамлын дээд хэсгийг, үхэр ишийг, ямаа үндсийг нь гэх мэт. Энэ ялгааг экологийн ШУ-ны онолын ойлголтуудыг ашиглан тайлбарласан хамгийн оновчтой хариултыг сонгоно уу

 • А. Бэлчээрийн талхлалтаас сэргийлсэн монгол арга

 • B.Олон Улсын фермерүүдийн бий болгосон селекц

 • C.Түүхэн хувьсах хөгжлийн үр дүн

 • D. Идэш тэжээлийн нийц бий болсон байдал

Оноо: 10

Параболуудын хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

Нийт: 16693