• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

C_{n}^{2}\leq 55 бол n=?

Оноо: 2

Амьд биеийн тэсвэрлэх чадваруудыг ШУ-ны нэршилтэй нь зөв харгалзуулна уу.

A. Стенобат 1. Экологийн олон янзын нөхцөлд амьдрах чадвартай

B. Эвритерм 2. Даралтын хэлбэлзэлд тэсвэргүй

C. Стенобионт 3. Температурын хэлбэлзэлд сайн тэсвэртэй

D. Эврибионт 4. Экологийн валент багатай

Оноо: 8

Синусоид, хэрчмүүдийн хооронд хашигдсан дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 2

Идэш тэжээлийн хэлхээний энергийн урсгалыг бүдүүвчээр үзүүлжээ

P, Q, R энергийн хэлбэрүүдийг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

P

Q

R

А

Химийн

Гэрлийн

Дулааны

B

Дулааны

Химийн

Гэрлийн

C

Гэрлийн

Дулааны

Химийн

D

Гэрлийн

Химийн

Дулааны

 • А. А

 • B.В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 3

Дараах экосистемийн идэш тэжээлийн сүлжээнд "гүлмэр, төөлүүр, өт, хялгана, ямаа, үнэг" зэрэг амьд биетээс 1,2,3 -р тэмдэглэсэн хоосон зайд тохируулан сонгоно уу.

Оноо: 2

Хэзээ ч амьд байгаль дээр бүлгэмдлүүд дан тэжээлийн хэлхээ байдлаар байдаггүй бөгөөд хоорондоо ямар нэг байдлаар холбогдож идэш тэжээлийн сүлжээүүсгэсэн байдаг. Тэгвэл дараах идэш тэжээлийн сүлжээнээсзөв хэлхээг олно уу. Яагаад энэ хариултыг сонгосноо тайлбарлаарай.

А. Хялгана-Зурам-Туулай

B. Нохойн хошуу-Могой-Бүргэд

C. Хялгана - Зурам - Баавгай

D. Ургамлын иш-Туулай-Хялгана

Оноо: 3

Хайрцагт 5 ширхэг мандарин, 7 ширхэг алим байв. Хайрцгаас 3 ширхэгийг таамгаар сонгон авахад, яг нэг нь алим байх үзэгдлийн магадлалыг ол.

Оноо: 3

Үйлдвэрлэл, машин техник, дутуу шаталт зэргээс үүссэн хорт хийнүүд усны молекулуудтай урвалд орж хүчил бүхий идэмхий шинж чанартай шингэн буюу хүчиллэг бороо болон буух үзэгдэл байдаг. Тэгвэл энэ процесст оролцдог хийнүүдийг сонгоорой /1–ээс олон сонголт байж болно/ (3 оноо)

А. Hg B. NO2 C. CH4 D. SO2 E. CO2 F. NO G. SO3 H. O2 I. PO3 J. NO

Оноо: 7

y=sinxсинусоидба параболын хооронд хаагдсан дүрсийг буджээ. Парабол ньy=x^{2} параболтой тэнцүү (эргүүлэлт, параллель зөөлтийн композицоор давхцах) бол тэгшитгэлийг нь бичээд будагдсан дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээнд байцааны гүйцэтгэх үүргийг зөв илэрхийлсэн хариултыг сонгоно уу.

 • А. Бахны тоо толгойг зохицуулна.

 • B.Ургамлын энергиэр хангана

 • C.Могойг хоол тэжээлээр хангана.

 • D.Царцааны тоо толгойд нөлөөлнө

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд харуулсан амьдралын хэлбэрүүдийг шинжлэх ухааны нэршилтэй нь харгалзуулаарай.

 • A. A-3, B-1, C-2

 • B. A-2, B-3, C-1

   

 • C. A-3, B-2, C-1

 • D. A-1, B-3, C-1

Оноо: 6

Зурагт харуулсан шулуун абсцисс тэнхлэгтэй 60° өнцөг үүсгэх баy=x^{2}+b параболыг шүргэх бол b -ийн утгыг ол.

Оноо: 2

Экологийн хүчин зүйлсийг жишээ нөлөөлөлтэй нь тохируулан зөв харгалзуулна уу.

Экологийн хүчин зүйл Жишээ
А Хүний хүчин зүйл Аянга цахилгаантой бороо орох
В Абиотик хүчин зүйл Агаарын бохирол ихсэх
С Биотик хүчин зүйл Чонын тоо толгой нэмэгдэх

 • А. A-3, B-1, C-2

 • В. А-2, В-3, С-1

 • С. А-1, В-2, С-3

 • D. A-2, B-1, C-3

Оноо: 6

Хайрцагт 4 хар, 3 цэнхэр үзэг байв. Хайрцгаас таамгаар 3 үзэг авъя. Х-ээр сонгосон 3 үзгэнд байх харүзэгний тоог тэмдэглэв. Санамсаргүй хэмжигдэхүүн Х-ийн тархалтын хуулийг ол.

a. Үзэгдлийн магадлалыгтус тус ол.

b. Санамсаргүй хэмжигдэхүүнХ-ийн тархалтын хуулийг ол.

X 0 1 2 3 \sum
Оноо: 7

y=x^{2}+\frac{3}{4} параболын координатын эхийг дайрсан шүргэгчийн тэгшитгэл бич. Шүргэлтийн цэгийн координатыг ол.

Оноо: 2

Дараах экологийн суваргын түвшнүүдийг дээрээс нь доош зөв дараалуулсан зөв хариултыг сонгоно уу. (2 оноо)

 • А.  Фитоплактон-Зооплактон-Жижиг загас-Том загас

 • B.Том загас-Жижиг загас-Зооплактон-Фитоплактон

 • C.Зоопланктон-Фитоплактон-Жижиг загас-Том загас

 • D.Том загас-Жижиг загас -Фитоплактон-Зооплактон

Оноо: 8

дүрсийг үүсгэж байгаа муруйнуудын нэг ньy=x^{2}+\frac{3}{4} парабол, бусад нь түүнтэй тэнцүү параболууд ба нэг гол диагоналийг агуулсан шулууны тэгшитгэлy=\sqrt{3}x байна. Уг дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 1

Идэш тэжээлийн холбооны эхний түвшнийг бүрдүүлж буй организмын тоо толгой, биомасс дараагийн түвшнээс ............................ байдаг.

 • А. их   

 • B. бага

 • C.тэнцүү

 • D.хамааралгүй

Оноо: 4

Дискрет санамсаргүй хэмжигдэхүүн Х-ийн тархалтын хуулийг хүснэгтээр үзүүллээ.

X

1

2

3

4

Σ

P

0.25

0.3

0.23

P4

1

a. P_{4}=P(X=4)-ийг ол.

b. Санамсаргүй хэмжигдэхүүний X-н математик дунджийг ол.

Оноо: 3

Оптималын хуулийг графикт үзүүлжээ. Графикийг тайлбарлан бичнэ үү.

Нийт: 16693