• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Нэг зоосыг 4 удаа шидэх туршилт хийв.

a. 2 удаа сүлдбуух

b. Ядаж нэг удаа сүлдбуухмагадлалыг ол.

Оноо: 4

(1+x-x^{3})^{4}–ийн задаргааны x^{4}–ийн өмнөх коэффициентийг ол.

Оноо: 4

(1+x-2x^{2})^{5}–ийн задаргааны x^{3} –ийн өмнөх коэффициентийг ол.

Оноо: 4

(\sqrt[3]{3}+\sqrt[4]{2})^{7} биномын задаргааны рационал гишүүнийг ол.

Оноо: 4

(\sqrt[3]{3}+\sqrt[6]{2})^{9} биномын задаргааны рационал гишүүнийг ол.

Оноо: 4

Тэгш өнцөгт координатын системд O(0,0), A(6,6), B(1,3), C(4,5) цэгүүд өгөгдөв. Oцэгээс Ахүртэлх В ба С-г дайрсан хамгийнбогино замын тоог ол.

Оноо: 7

Тэгш өнцөгт координатын системд O(0,0), A(8,8), B(2,4), C(5,6) цэгүүд өгөгдөв.О цэгээс Ахүртэлх В-г дайрсан, С-г дайраагүй хамгийнбогино замын тоог ол.

Оноо: 3

11А, 11Б, 11В ангитус бүр 35 сурагчтай. Эдгээр ангиудаас харгалзан 25, 20, 14 сурагч байгалийн ухааны шалгалт өгөв. Санамсаргүйгээр сонгосон сурагч байгалийн ухааны шалгалт өгсөн байв. Энэ сурагч 11А ангийн сурагч байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

1-ээс 20 хүртэлх тообичсэн 20 ширхэг карт байв. Таамгаар хоёр карт авахад, бичигдсэн тоонуудын нийлбэр 10 байх магадлалыг ол.

Оноо: 5

Дараах зургийг тайлбарлан бичнэ үү.

A….......................................................

B...........................................................

C...........................................................

D.............................................................

E.............................................................

Оноо: 3

\left [ 0;1 \right ] хэрчмээс санамсаргүйгээр xтоо сонгов. x^{2}\leq 0.09 байх магадлалыг ол.

Оноо: 3

Танд хүчил, шүлт, ус бүхий номер, тэмдэг тавиагүй гурван хуруу шил өгчээ. Та тэдгээрийн рН-ийг тогтоох замаар тэдгээрийг хооронд нь ялгаж чадна. Тэгвэл тус уусмалуудад индикаторын цаас дүрэхэд дараах өнгүүдийг өгчээ. Туршилтын үр дүнг ашиглан уусмалуудыг рН-аар нь ялгана уу.

А. Хүчиллэг

B. Шүлтлэг

C. Саармаг

Оноо: 3

20 см урттай KE хэрчмийг 20тэнцүү хэсэгт хувааж, үүссэн хэрчмүүдийг зүүн талаас нь эхлэн 1, 2, 3, ..., 20 гэж дугаарлая. KE хэрчмээс санамсаргүйгээр нэг цэг сонгоход хэрчмийн дугаар 6-дхуваагдах магадлалыг ол.

Оноо: 4

Доорх зургуудад хөвчтөн амьтдын зүрхний бүтцийг харуулжээ. 1-4 тоогоор ямар амьтны зүрхний бүтцийг харуулсан болохыг тодорхойлж бичнэ үү.

А. загас

В. хоёр нутагтан

С. мөлхөгч

D. шувуу

Оноо: 3

Дараах зурагт нэгэн зүйлийн шимэгч хавтгай хорхойг харуулжээ. Тус хорхойд шимэгч амьдралдзохицсон хэд хэдэн өвөрмөц өөрчлөлтүүд бий болсон байдаг. Эдгээр өөрчлөлтүүдийг сонгоно уу. /зөв хариултаар 1-ээс олон хариулт сонгож болно/

А.Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоогүй болсон

B.Үржлийн эрхтэн тогтолцоогүй болсон

C.Амьсгалах эрхтэн тогтолцоогүй болсон

D.Үржлийн эрхтэн тогтолцоо гойд сайн хөгжсөн

Оноо: 2

12-р ангийн сурагч Батад сургуулийнх нь эмч гарт байдаг бактериуд тэдгээрийн үзүүлдэг хор хохирлын талаар танилцуулжээ. Гэтэл Бат түүнийг өөрийн нүдээр хараагүй учир эмчийн ярианд итгээгүй байна. Түүнд хэрхэн, яаж түүний гарт агуулагдаж буй бичил биетнүүдийг микроскопоор харуулах вэ? Үйл ажиллагааг зөв дэс дараалалд оруулна уу.

 1. Тэжээлийн орчноо петрийн аяганд хийж царцаах
 2. Гараас нь арчдас авч, түүнийгээ тохиромжтой нөхцөлд өсгөвөрлөх
 3. Бэдмэлээ микроскопт харах
 4. Өсгөвөрөөс авч түр зуурын бэлдмэл бэлтгэх
 5. Тэжээлийн орчин бэлтгэх
Оноо: 5

Бүх цифр нь тэгш сондгойгоороо ижил байх хичнээн зургаан оронтой тоо байх вэ?

Оноо: 5

Дараах үгнүүдийг ашиглан өгүүлбэрийг нөхөж гүйцээнэ үү.

Эсийн мөчлөгийн үргэлжлэх хугацаа ...............ийн төрөл, орчны ..............................ийн хангамж, ..............., ......................... зэргээс шалтгаалан янз бүр байна. Дээд зэргийн хөгжилтэй ......................... эсүүд дунджаар ....... - ......... цагийн мөчлөгтэй байна. .........................эс 20 минут, .................................................................ийн эсүүд 10 цаг, ....................................................ын эсүүд 20 цаг тутамд хуваагдана, харин ...........................ийн эс огт хуваагддаггүй онцлогтой.

Мэдрэлийн, 16, хүчилтөрөгч, эс, бактерийн, сонгинын ургах шовгор, гэрэл, эукариот, 24, хүний гэдэсний хучуур эд, дулаан

Оноо: 5

Үл мэдэгдэгч генотиптой бие махбодыг гомозигот рецессив генотиптэй бие махбодтой эрлийзжүүлэгт оруулахад F1-д 1:1генотиптэй биемахбод гарсан бол тухайн биеийн үл мэдэгдэгч генотипийг олоорой. /Сонжих эрлийзжүүлэгийн генетик бичиглэл хийнэ үү.

Оноо: 6

f(x)=x^{2}+2x ба g(x)=x+2 бол g(x)+g(x), f(x)-g(x), f(x)\cdot g(x),\frac{f(x)}{g(x)} утгыг тус тус ол.


Нийт: 16693