• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Моя мама родилась в 1995-ом .................. в городе Новосибирск.

 • А.  год

 • B.  года

 • C.  году  

 • D.    годом

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

В этом доме мы живём пять ............... .

 • А. лет

 • B. год

 • C. года

 • D. годы

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мояподругародилась...................... 2012 - го года.

 • А. весна

 • B. весну

 • C. весной

 • D. о весне

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Нам скучно. Мы ..................... слушать музыку.

 • А. хочу

 • В. хочет

 • С. хотим

 • D. хотят

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

– Максим, сколько лет твоему брату?

– Ему скоро будет 21 .................. .

 • А.  год

 • B.  года

 • C. годом

 • D.  лет

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Мы ....................... в бассейне 2 раза в неделю.

 • А.  занимаюсь

 • B. занимаешься

 • C.  занимаемся

 • D. занимаются

Оноо: 1

Дараах графикийг ашиглаад асуултад хариулна уу. Бие гүйцсэн эм байцайны эрвэйхийн биеийн урт нь эр эрвэйхийнээс хэдээр урт вэ?

 • A. 0.67                

 •  B. 3           

 •   C. 3.8           

 •   D. 4.52

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Нам очень ...................... читать стихи Д.Нацагдоржа "Моя Родина".

 • А. нравиться

 • В. нравится

 • С. понравилась

 • D. понравился

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад үр соёолох тохиромжтой хэм нь ижил байдаг ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай, наранцэцэг                       

 •   B. наранцэцэг, өргөст хэмх           

 •  C. амтат гуа, эрдэнэ шиш               

 •    D. өргөст хэмх, наранцэцэг

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад хамгийн багадаа 0-5 хэмд үр нь соёолох боломжтой ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай                     

 •   B. өргөст хэмх                  

 •  C. амтат гуа,

 •  D. наранцэцэг

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглаад хамгийн ихдээ 37-44 хэмд үр нь соёолох боломжтой ургамлын нэрийг сонгоно уу.

 • A. арвай                       

 •   B. наранцэцэг                     

 •   C. амтат гуа             

 •    D. эрдэнэ шиш   

Оноо: 1

Эрвэйхийн биеийн урт амьдралын эргэлтийн аль үеийн шилжилтэд хамгийн их болсон вэ?

 • A. өндөг                

 •  B. авгалдай   

 •   C. хүүхэлдэй       

 •    D.   бие гүйцсэн

Оноо: 1

Дараах графикийг ашиглаад асуултад хариулна уу. Бие гүйцсэн эм байцайны эрвэйхийн бие эр эрвэйхийнээс хэр урт вэ?

 • A. 0.67                    

 •   B. 3                     

 •   C. 3.8               

 •    D. 4.52

Оноо: 1

Авгалдайн өсөлтийг харуулсан графикт дүрслэгдсэнээр аль завсарт хамгийн их өссөн байна вэ?

 • А. 0-4 хоногт                

 • B. 4-8 хоногт                     

 • C. 8-12 хоногт              

 • D. бүгд ижил   

Оноо: 1

Авгалдайн өсөлтийг харуулсан графикт дүрслэгдснээр аль завсарт өсөлтийн хэмжээ адилхан байна вэ?

 • А. 0-4 хоног ба 4-8 хоногт               

 • B. 4-8 хоног ба 8-12 хоногт 

 • C. 0-4 хоног ба 8-12 хоногт   

 • D. бүх завсарт 

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Я всегда ................ дома.

 • А. обедаю

 • B. обедаем

 • C. обедаете

 • D. обедают

Оноо: 1
 1. Өдөр солигдох шугам хэдэн градусын уртрагаар дайрдаг вэ
 • A 00 

   

 •  

  B 900 

   

 • C 1800 

   

 • D 3600

Оноо: 1

Амьд бие махбодын амьдарч буй нутаг орныг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. амьдралын үечлэл 

 • B. амьдралын орчин 

 •  C. идэш тэжээлийн хэлхээ  

 •    D. дасан зохицол

Оноо: 1

Цагаан баавгай ямар идэштэн вэ?

 • A. холимог идэштэн 

 •  B. өвсөн идэштэн 

 •  C. ургамал идэштэн 

 •  D. махан идэштэн

Оноо: 1

1:500 000 гэсэн тоон масштабыг 5 дахин том масштаб болгоно уу?

 • A 1: 100 000   

 • B 1: 450 000 

 • C 1: 550 000    

 • D 1:2 500 000    

Нийт: 16693