Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Аялагч эхний өдөр бүх замынхаа 3/5 -ыг, дараагийн өдөр бүх замын 0.7 хэсгийг туулсан бол хэд дэх өдөр илүү зам туулсан бэ?

Оноо: 1

1000 Вт чадалтай индүүг 30 минут залгахад зарцуулах энергийн өртгийг тооцоолно уу? 1 кВт цаг энергийн өртөг 98 төг.

 • A. 2340 төг

 • B. 42 төг

 • C. 49 төг

 • D. 90 төг

Оноо: 1

Martha __________to be more careful now.

 • A.is remembering

 • B.remembered

 • C.remember

 • D.remembers

Оноо: 2

Хоорондоо 75 км зайтай 2 сумаас унадаг дугуйтай 2 хүн уулзахаар нэгэн зэрэг угталцан гарчээ. Нэг нь цагт 12 км, нөгөө нь түүнээс цагт 2 км бага зам явсан бол 2 цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн километр болох вэ?

Оноо: 1

Нэг молекул амин хүчил нөгөө амин хүчилтэйгээ пептид холбоо үүсгэх замаар уураг үүснэ. Энэ холбооны онцлог нь .............................................

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно

 • D. Нүүрстөрөгчийн атом азотын атомтой холбогдоно

Оноо: 1

4 кг масстай ачааг хэвтээ чиглэлд 100 Н хүчээр үйлчлэн 5 м зайд шилжүүлэхэд хийгдэх ажлыг олно уу.

 • A. 2000 Ж

 • B. 20 kЖ

 • C. 3200 Ж

 • D.200 Ж

Оноо: 2

Хоорондоо 78 км зайтай 2 сумаас унадаг дугуйтай 2 хүн уулзахаар нэгэн зэрэг гарчээ. Нэг нь цагт 11 км, нөгөө нь түүнээс цаг тутамд 2 км илүү явсан бол 2 цагийн дараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн километр болох вэ?

Оноо: 1

2015 оны байдлаар Монгол улсын нийт ажиллагсдын 29 % нь аль салбарт ажиллаж байна вэ?

 • A. Барилга

 • B. Боловсруулах үйлдвэр

 • C. Худалдаа, машин засвар үйлчилгээ

 • D. ХАА, ойн аж ахуй

Оноо: 1

Karen loves romantic films, but John can’t stand_____.

 • A.they

 • B.them

 • C.their

 • D.it

Оноо: 1

Лактоз хэмээх дисахарыг нэг молекул глюкоз нэг молекул галактозтой гликозидийн холбоогоор холбогдон үүснэ. Энэ холбооны онцлог нь...............

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно

Оноо: 1

Улс орныг хөгжлөөр нь ангилсан ангиллаас БУРУУГ ол

 • A. Хөгжингүй

 • B. Хөгжиж байгаа

 • C. Хөгжил багатай

 • D. Буурай хөгжилтэй

Оноо: 1

40 кг масстай сурагч олсонд авирч 6 м өндөрт гарсан бол хүндийн хүчний эсрэг хүн ямар ажил хийх вэ?

 • A. 240 Ж

 • B. 2432 Ж

 • C. 200 Ж

 • D. 2400 Ж

Оноо: 2

Ах дүү хоёр ижил үнэтэй дэвтэр худалдан авав. Ах нь 11, дүү нь 8 дэвтэр худалдан авч бүгд 4750 төгрөг төлсөн. Дүү нийт хэдэн төгрөг төлсөн бэ?

Оноо: 1

Whose books are these? These are _________.

 • A.myself

 • B.mine

 • C.me

 • D. my

Оноо: 1

Мальтоз хэмээх дисахарид нь нэг молекул глюкоз нэг молекул глюкозтой гликозидийн холбоогоор холбогдон үүснэ. Энэ холбооны онцлог нь.............

 • A. Нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо холбогдоно

 • B. Нүүрстөрөгчийн атом устөрөгчийн атомтай холбогдоно

 • C. Нүүрстөрөгчийн атом хүчилтөрөгчтэй холбогдоно

 • D. Нүүрстөрөгчийн атомууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдоно

Оноо: 2

Эгч дүү хоёр ижил үнэтэй дэвтэр худалдан авав. Эгч нь 6, дүү нь 13 дэвтэр худалдан авч бүгд 6650 төгрөг төлөв. Эгч нийт хэдэн төгрөг төлсөн бэ?

Оноо: 1

Who is ____man over there?

 • A.this

 • B.these

 • C.those

 • D. that

Оноо: 1

Ямар масстай ачааг 10 м өндөрт өргөхөд 0,1 кЖ ажил хийгдэх вэ?

 • A. 2кг

 • B. 3кг

 • C. 1кг

 • D. 10кг

Оноо: 1

Хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд аль нь ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. Улс төрийн байдал

 • B. Зонхилох шашин

 • C. Газарзүйн байрлал

 • D. Цэвэр усны хангамж

Оноо: 1

Байгаль, цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч шилжих бөгөөд таатай нөхцөл бүрдэхэд буцаж ирэхийг ...................гэнэ.

 • A. улс хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

 • B. сайн дурын шилжилт хөдөлгөөн

 • C. улирлын шилжилт хөдөлгөөн

 • D. байнгын шилжилт хөдөлгөөн

Нийт: 15508