• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Биеийг утаснаас дүүжлээд усанд хийхэд утасны татах хүч багасдаг. Учрыг тайлбарлана уу.

Оноо: 1

Odd one out.

PREPOSITIONS:

 • A. art  

 • B. between

 • C. opposite

 • D. near

Оноо: 5

Биеийн хөдөлгөөн x=5+8t+4t2 хуулиар өөрчлөгдөнө. Биеийн масс 2 кг
а. Хугацаа тоолж эхэлснээс хойш 4 с -ийн дараах биеийн шилжилтийг тооцоолно уу.
b. Хугацаа тоолж эхэлснээс хойш 4 с -ийн дараах хөдөлгөөний тоо хэмжээг тооцоолно уу.

Оноо: 3

Нарыг тойрон эргэх Санчир гарагийн эргэлтийн үе 29.46 жил бол Ангараг гарагийнх1.88 жилтэй тэнцүү. Ангараг Нарнаас дунджаар 228 сая км зайд алслагдсан бол Санчир гараг нарнаас ямар зайд орших вэ?

Оноо: 1

Odd one out.

FAMILY MEMBERS:

 • A. a friend

 • B. a brother

 • C. a sister

 • D. a father

Оноо: 2

Бархасбадь гарагийн радиус 7100 км, түүний гадаргуу дээрх чөлөөт уналтын хурдатгал 26 м/с2 бол Бархасбадь гараг дээрх сансрын 1-р хурдыг тодорхойлно уу.

Оноо: 3

Нарыг тойрох дэлхийн хурд 30 км/с, дэлхийгээс нар хүртэлх зай 1.5*1011 м болохыг ашиглан нарны массыг тодорхойлно уу. γ =6.7* 10-11 Нм2/кг2

Оноо: 4

50%- ийн АҮК- тэй мотор 100 кг масстай ачааг 12 м өндөрт 1 минутын хугацаанд гаргасан бол моторын чадал ямар байсан бэ?

Оноо: 1

Odd one out.

RELATIVES:

 • A. an aunt

 • B. a cousin 

 • C. a sister

 • D. uncle

Оноо: 1

Odd one out.

Tastes:

 • A. salty

 • B. hear

 •  C. sour

 • D. spicy

Оноо: 1

Odd one out.

Senses:

 • A. smell 

 • B. taste

 • C. touch

 • D. walk

Оноо: 1

Odd one out.

INSECTS:

 • A. a beetle 

 • B. a spider 

 • C. a. parrot 

 • D. a worm

Оноо: 6

y=\frac{x^{3}}{3}-2x^{2}+3x функцийг шинжилж графикийг байгуул.

Оноо: 6

Арифметик прогрессийн эхний 4 гишүүний нийлбэр 40,сүүлийн 4 гишүүний нийлбэр 104 бөгөөд бүх гишүүдийн нийлбэр 216 бол прогрессийн эхний таван гишүүдийг ол.

Оноо: 5

Геометр прогрессийн эхний 3 гишүүний нийлбэр 21,тэдгээрийн үржвэр нь 64 бол прогрессийн гишүүдийг ол.

Оноо: 4

\left \{ a_{n} \right \}=\left \{ \frac{1}{2^{n-1}} \right \} дарааллын эхний 6 гишүүнийг бичиж, ямар прогресс болохыг тодорхойл.

Оноо: 5

20 км/цаг хурдтай моторт завь60 км зайтай хоёрсуурингийн хооронд урсгал дагуу болон сөрж явахдаанийт6 цаг 24 минут зарцуулав. Урсгалын хурдыг ол.

Оноо: 5

\left\{\begin{matrix} 2(2y-1)+\frac{1}{3}(6x+3x)=1\\ 5x+2y=3 \end{matrix}\right.шугаман тэгшитгэлийн системийг бод.

Оноо: 4

Оноо: 5

\left\{\begin{matrix} 5(x-2)-x\leq 2\\ 1-3(2x-4)> 1 \end{matrix}\right.шугаман тэнцэтгэл бишийн системийг бод.

Нийт: 16693