• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

log_{\sqrt{2}}\frac{1-2x}{x}\leq 0 тэнцэтгэл бишийг бод.

Оноо: 1

\int_{2}^{0}3^{x}dx=?

 • A.log_{3}e^{8}

 • B.\frac{9}{ln3}

 • C.log_{3}e^{9}

 • D.8ln3

Оноо: 2

Тэнцэтгэл бишийг үнэн байлгах цифрүүдийг олоорой.

2400 007 < 2 *00 007

Оноо: 6

a. \sqrt{4+2x-x^{2}}=x-2 тэгшитгэлийг бод.

b. x^{-3}\times \sqrt{x^{4}} утгыг ол.

Оноо: 3

54.634< 54. \square 34 тэнцэтгэл бишийг үнэн байлгахын тулд \square -ны оронд ямар цифрүүд бичих боломжтой вэ?

Оноо: 3

10 м торго 5 м даавуу нийлээд 65000 төгрөг, харин 8 м даавуу 10 м торго нийлээд 71000 төгрөг бол 1 м торго 1 м даавуунаас хэдэн төгрөгөөр илүү үнэтэй вэ?

Оноо: 4

\left\{\begin{matrix} 2x-y+3>0\\3x-y<2 \end{matrix}\right.системийн шийдийг координатын хавтгайд дүрсэл.

Оноо: 1

3 бал 2 үзэг нийлээд 3500 төгрөг, харин 5 бал 2 үзэг нийлээд 4500 төгрөгний үнэтэй бол нэг бал ямар үнэтэй вэ?

 • А. 1000 төг         

 • В.700 төг

 • С. 500 төг        

 • D. 900 төг 

Оноо: 4

Оноо: 1

3 бал 2 үзэг нийлээд 3500 төгрөг, харин 5 бал 2 үзэг нийлээд 4500 төгрөгний үнэтэй бол нэг үзэг ямар үнэтэй вэ?

 • А. 1500 төг

 •   В.1000 төг   

 • С. 700 төг  

 • D. 500 төг

Оноо: 1

Ном дэвтрээс 6 дахин илүү үнэтэй бөгөөд тэдгээрийн нийт үнэ 6300 төгрөг бол ном ямар үнэтэй вэ?

 • А. 6300 төг    

 • В. 5400 төг      

 • С. 1050 төг    

 • D. 900 төг

Оноо: 1

Ном дэвтрээс 6 дахин илүү үнэтэй бөгөөд тэдгээрийн нийт үнэ 6300 төгрөг бол нэг дэвтэр ямар үнэтэй вэ?

 • А. 6300 төг    

 •  В. 5400 төг    

 • С. 1050 төг      

 • D. 900 төг

Оноо: 1

Тэгшитгэлийг бодоорой.

75.96+x=85\frac{4}{20}-1.328

 • А. 10.568   

 •  В. 7.912

 • С. 9.24        

 • D. 74.632

Оноо: 4

\left\{\begin{matrix} 2x+y=7\\\left | x-y \right |=2 \end{matrix}\right. системийг орлуулах аргаар бод.

Оноо: 2

Хамгийн их 9 оронтой тооноос хамгийн бага 7 оронтой тоог хасч цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

Оноо: 2

Хамгийн бага 9 оронтой тооноос хамгийн их 7 оронтой тоог хасч цифрүүдийн нийлбэрийг олоорой.

Оноо: 5

Оноо: 5

Оноо: 2

Зөв харгалзуулаарай.

90009009 Ерэн есөн мянга есөн зуу

9090090 Есөн сая есөн мянга ер

90009900 Есөн сая ерэн мянга ер

9009090 Ерэн сая есөн мянга ес

Оноо: 3

300 га газрын \frac{2}{10} хэсэгт самрын мод, харин 0.4 хэсэгт нь чацарганы мод, үлдсэн хэсэгт нь үрэлний мод тарьжээ. Хэдэн га-д үрэлний мод тарьсан бэ? Хамгийн их талбайд юуны мод тарьсан бэ?

Нийт: 16693