• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дамжуулагчаар 2 А гүйдэл 1 минутад урсах цэнэгийн хэмжээг ол

 • A. 30 Кл    

 • B. 0,5 Кл    

 • C. 60 Кл

 • D. 120 Кл

Оноо: 1

30 Кл цэнэг 5 минутад ямар хэмжээний гүйдэл гүйх вэ?

 • A. 150 А  

 • B. 6 А   

 • C. 0.1 А    

 • D. 0.2 А

Оноо: 1

2 А гүйдэл дамжуулагчаар гүйж байхад ямар хугацаанд 600 Кл цэнэг урсах вэ?

 • A. 5 мин   

 • B. 300 мин

 • C. 1/300 сек

 • D. 300 цаг

Оноо: 1

Конденсаторын багтаамжийн нэгж аль нь вэ?

 • A. Генри

 • B. Тесла  

 • C. Ом

 • D. Фарад

Оноо: 1

Физик хэмжигдэхүүнийг нэгжтэй нь ЗӨВ харгалзуулна уу.

1. Индукцлэл a. тесла

2. Соронзон урсгал b. генри/ метр

3. Соронзон индукц c.генри

4. Соронзон тогтмол d. вебер

 • A. 1c 2b 3a 4d

 • B. 1a 2b 3c 4d   

 • C. 1c 2c 3a 4b   

 • D. 1c 2a 3d 4b

Оноо: 1

Соронзон орон басоронзон шинжтэй ХОЛБООГҮЙ хэмжигдэхүүний нэгж аль нь вэ?

 • A.  фарад

 • B. тесла   

 • C. генри 

 • D. вебер

Оноо: 1

Цахилгаан орныг илэрхийлэх хэмжигдэхүүний нэгжийг ол.

 • A. В 

 • B. В/м   

 • C. В∙м  

 • D. Ж/Кл

Оноо: 1

Odd one out.

Land animals:

 •  A. a bear

 • B. a dolphin 

 • C. a giraffe

 • D. a lion

Оноо: 1

Тоонуудыг буурах эрэмбээр байрлуулаарай.

4\tfrac{5}{10}; 4.8; 1\tfrac{3}{10}; 3\tfrac{4}{10}; 0.5, 0.66, \frac{3}{10}

 • A.  4.8; 4\frac{5}{10}; 3\frac{4}{10};1\frac{3}{10};\frac{3}{10}; 0.66; 0.5

 • B.  4\frac{5}{10}; 4.8;3\frac{4}{10}; 1\frac{3}{10};0.66;0.5;\frac{3}{10}

 • C. 4.8;4\frac{5}{10};3\frac{4}{10};1\frac{3}{10};0.66;0.5;\frac{3}{10}

 • D. 4\frac{5}{10};4.8;1\frac{3}{10};3\frac{4}{10};0.5;0.66;\frac{3}{10}

Оноо: 1

Соронзон орны хүчлэгийн нэгж аль нь вэ?

 • A. А/м        

 • B. Тл/м       

 • C. Тл∙м

 • D. Гн/м

Оноо: 1

ε0 -гэж юуг тэмдэглэдэг вэ?

 • A. Цахилгаан орны тогтмол

 • B. Цахилгаан тогтмол

 • C. Вакумын диэлектрик нэвтрүүлэх чадвар 

 • D. Соронзон тогтмол

Оноо: 2

Нэг айлын адуу нь үхрээс 180-аар олон буюу 4 дахин их юм. Адуу үхэр тус бүрийн тоог олоорой.

Оноо: 1

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 2

Сэргэлэн 18 карттай. Тэр бүх картныхаа хагасыг Энхээд, үлдсэний \frac{1}{3} –ийг Анхаад өгөв. Сэргэлэнд хэдэн карт үлдсэн бэ?

Оноо: 1

μ0 -гэж юуг тэмдэглэдэг вэ?

 • A. Соронзон тогтмол    

 • B. Цахилгаан тогтмол 

 • C. Вакумын соронзон нэвтрэлт  

 • D. Соронзон нэвтрэлт

Оноо: 2

\frac{5}{16} бутархайг процентоор илэрхийлээрэй.

Оноо: 2

64%-ийг энгийн бутархайгаар илэрхийлээрэй.

Оноо: 2

Дараах тоонуудыг

а. 2.76128 бутархайг зууны хэсгээр

б. 6\tfrac{4}{9} бутархайг бүхлээр тус тус тоймлоорой.

Оноо: 1

 • А. \frac{2}{3}             

 • B. \frac{1}{2}            

 • C. \frac{3}{4}               

 • D. \frac{2}{5}       

Оноо: 2

32% нь 16 м даавуу байв. Бүх даавууны хэмжээг ол.

Нийт: 16693