• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 3

Тоон шулуун дээр тэмдэглэсэн цэгүүдэд харгалзах тоог олж, бутархайгаар бичээрэй.

Оноо: 1

Дараах графикт шийдийн олонлог нь дүрслэгдсэн тэнцэтгэл бишийн системийг ол.

Оноо: 1

Аялагчид эхний өдөр бүх замын 50%-ыг, дараагийн өдөр \frac{1}{4}–ийг, гуравдахь өдөр үлдсэн 25 км-ыг замыг явсан бол бүх замыг ол.

 • А. 50 км    

 • В. 100 км    

 • С.75 км          

 • D. 25 км

Оноо: 1

200 л айрагны 60%-ыг худалдаж, үлдсэн айргаа өөрсдөө хэрэглэв. Хэдэн литр айраг өөрсдөө хэрэглэсэн бэ?

 • А. 24л       

 • В. 56 л       

 • С. 80 л   

 • D.120 л

Оноо: 1

Морьтой, дугуйчин хоёр хүн адил хугацаанд явлаа. Морьтой хүн цагт 16 км хурдтай 128 км, дугуйтай хүн түүнээс 1/2 дахин их хурдтай явав. Дугуйтай хүн хичнээн км зам явсан бэ?

 • А. 80 км  

 • В. 120 км   

 • С. 180 км    

 • D. 192 км

Оноо: 1

Odd one out.

WATER ANIMALS:

 • A. a dolphin

 • B. a fish

 • C. a. tiger

 • D. a whale

Оноо: 1

\left\{\begin{matrix} \left ( x-1 \right )^{2}+(y-1)^{2}\geq 4\\ y\geq 2 \end{matrix}\right.системийн шийдийг аль нь зөв дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Талхны үйлдвэрт 7650 ширхэг талх хийгджээ. Бүх талхны \frac{7}{10} –г дэлгүүрт тарааж, үлдсэний 80%-ийг өөрсдийн үйлдвэрийн дэлгүүрээр худалджээ. Хэдэн талх үлдсэн бэ?

 • А. 153    

 •   В. 459    

 • С. 1530 

 • D.1836

Оноо: 1

Их насны 232 морь уралдсаны \small \frac{3}{8} нь барианд оров. Хэдэн морь барианд ороогүй вэ?

 • А. 29     

 •  В. 87          

 •  С. 145     

 •  D.232

Оноо: 1

Тэгшитгэлийг бод.

0.3 × 0.8 = 0.552 ÷ а

 • А. 0.23        

 • В. 1.84  

 • С. 2.3       

 • D. 23

Оноо: 1

3,04 ×Х+8,176 = 10 тэгшитгэлийг бод.

 • А.0.06   

 • В. 0.6         

 • С. 0.006   

 • D. 6

Оноо: 1

Дараах тэгшитгэлийг бодоорой. ( 11× Х – 14 ) × 38=304 .

 • А. 1          

 •   В. 2        

 • С. 11   

 • D. 22

Оноо: 1

2 ажилчин нийт 180 дээл оёх болжээ. 1-р ажилчин ганцаараа 30 өдөрт, 2-р ажилчин 15 өдөрт тус тус оёно. Хэрэв тэд хамтарч ажиллавал хэдэн өдөрт бүх дээлийг оёж дуусгах вэ?

 • А. 4  

 •   В. 6

 • С. 10   

 • D. 12    

Оноо: 1

Бага сургуулийн эрэгтэй сурагчдын 6/8 –тай эмэгтэй сурагчдын тоо тэнцүү бөгөөд бага сургууль 162 эмэгтэй сурагчтай бол нийт сурагчдын тоог олоорой.

 • А. 216             

 •  В. 162          

 • С. 170       

 • D. 378

Оноо: 1

- 225)÷25= 50 Үл мэдэгдэх тоог олох үйлдлийн дараалал нь аль вэ?

 • А. 50÷25+225  

 •  В. 50×25+225       

 • С. 50×25-225   

 •  D. 225÷25-50

Оноо: 1

Хасагдагчийг 1208-аар ихэсгэж, хасагчийг 685-аар багасгав. Ялгавар хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. 523-аар ихэснэ.        

 • В. 523-аар багасна.     

 • С. 1893-аар багасна.

 • D.1893-аар ихэснэ.

Оноо: 3

1, 2, 3, 4, 0 цифрийг ашиглан цифр давтагдахгүй 3 оронтой тоо хэдийг бичиж болох вэ?

Оноо: 4

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээр B(cos\alpha, sin\alpha) цэг оршино.

а. B цэгийн координатуудыг зургаас ойролцоогоор ол.Тус бүрийн квадратыг ол.

б. Тэдгээрийн нийлбэрийг ол.

в. Хэрэв cos\alpha=0.96 байсан бол sin\alpha-ийг ол.

Оноо: 3

Даам баруун гар тийш 1 эсвэл 2 нүд нүүдэг бол хар нүдийг алгасах зам хэд байх вэ?

Оноо: 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тоонууд бичсэн 9 цаас байв. Охин 3 цаас сугалж аваад үржүүлэхэд 45 байв. Ямар тоонуудтай цааснууд үлдсэн бэ?

Нийт: 16693