• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Хэрэв OD=0.64 бол

а. sin\alpha-ийн утгыг 0.01 нарийвчлалтай ол. [2]

б. tg\alpha-ийг томьёогоор 0.01 нарийвчлалтай ол. [2]

в. AE хэрчмийн уртыг зургаас ол. [1]

г. tg\alpha-ийн ойролцоо утга ба AE хэрчмийн уртыг жиш. [1]

Оноо: 2

Зүй тогтлыг олж, дарааллыг хоёр тоогоор үргэлжлүүлээрэй.

А. 5.4; 10.8; 11; 22; 22.2 …. ; …..

Б. 186.3; 62.1; 20.7; 6.9; ..…; …..

Оноо: 3

Өгөгдсөн мөр, баганын нийлбэр тоог ашиглан дүрс бүрд харгалзах тоон утгыг олоорой.

Оноо: 1

Увс нуур 3 350 000 000 кв. м талбайтай. Хөвсгөл нуур 2 010 000 000 кв. м талбайтай. Харин Хяргас нуур 807 000 000 кв м талбайтай ажээ.

Хөвсгөл ба Хяргас нуурын талбайг жишээрэй.

Оноо: 4

Зурагт y=sinx, y=a функцуудын график дүрслэгджээ.

а. a-ийн утгыг зургаас ол.

б. Зургаас sinx=\alpha тэгшитгэлийн [\pi, 3\pi/2] завсар дахь шийдийг ойролцоогоор ол.

в. [0, 2\pi] завсарт sinx=\alpha тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ?

Оноо: 2

Өдрийн 13:00 цаг болж байв. 30 минутын дараа ямар байх вэ?

а. Цагийн ба минутын зүүний хооронд үүссэн өнцөг хэдэн градус вэ?

б. Ямар өнцөг үүсгэх вэ?

Оноо: 1

Odd one out.

Patterns:

 • A. checked

 • B. dotted

 • C. plain

 • D. purple

Оноо: 3

5 сурагчийн өндрийн харайлтын хэмжээг баганан диаграммаар үзүүлжээ.

а. Хэн хамгийн өндөр харайсан бэ?

б. Хамгийн өндөр ба хамгийн нам харайсан хүүхдийн харайлтын зөрөөг олоорой.

в. 5 сурагч дунджаар хэдэн см өндөрт харайсан бэ?

Оноо: 4

Зурагт y=cosx, y=a функцуудын график дүрслэгджээ.

а. a-ийн утгыг зургаас ол.

б. cosx=a тэгшитгэлийн [\pi/2, 2\pi] завсар дахь шийдийг ойролцоогоор ол.

в. [0;2\pi] завсарт cosx=a тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ?

Оноо: 3

5 сурагчийн 7 хоногт дугуйланд зарцуулсан хугацааг хүснэгтээр үзүүлжээ. “1 дугуй дүрс 3 цагтай тэнцүү” гэж үзээд хүүхэд тус бүрийн зарцуулсан хугацааг олоорой.

Оноо: 2

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан дараах алхмуудыг гүйцэтгээрэй.

А. Хамгийн өндөр, хамгийн намын ялгааг олоорой.

Б. Дундаж өндрийг олоорой

Оноо: 4

tg(\frac{\pi }{4}-\alpha )=\frac{1-tg\alpha }{1+tg\alpha } адилтгалыг батал.

Оноо: 1

1:1000000 масштабтай зураг дээр 18 км зайд урсах гол ямар урттай дүрслэгдэх вэ?

Оноо: 3

А(2; 0), B(4;0), C(0;2) цэгүүдийг координатын хавтгайд тэмдэглээд А; B; C цэгүүдийг холбоход үүсэх дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 4

\frac{sin(\frac{\pi }{2}-2\alpha )}{1+cos(\frac{\pi }{2}+2\alpha )}=\frac{cos\alpha +sin\alpha }{cos\alpha -sin\alpha } адилтгалыг батал.

Оноо: 3

А(2; 0), B(4;0), C(0;3) цэгүүдийг координатын хавтгайд тэмдэглээд А; B; C цэгүүдийг холбоход үүсэх дүрсийн талбайг ол.

Оноо: 4

\frac{sin(\frac{\pi }{2}-2\alpha )}{1+cos(\frac{\pi }{2}+2\alpha )}=tg(\frac{\pi }{4}+\alpha ) адилтгалыг батал.

Оноо: 5

cos2\alpha +cos4\alpha +cos12\alpha +cos14\alpha =4cos\alpha 5cos\alpha 8cos\alpha адилтгалыг батал.

Оноо: 5

cos2\alpha +cos4\alpha -cos12\alpha -cos14\alpha нийлбэрийг үржвэрээр соль.

Оноо: 5

sin8\alpha -sin10\alpha -sin12\alpha +sin14\alpha =-4sin\alpha sin2\alpha sin11\alpha адилтгалыг батал.

Нийт: 16693