• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Who is ____man over there?

 • A.this 

 • B.these

 • C.those

 • D. that

Оноо: 1

Ямар масстай ачааг 10 м өндөрт өргөхөд 0.1 кЖ ажил хийгдэх вэ?

 • A. 2 кг    

 • B. 100 кг    

 • C. 1 кг    

 • D. 10 кг

Оноо: 1

Хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсэд аль нь ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. Улс төрийн байдал

 • B. Зонхилох шашин

 • C. Газарзүйн байрлал

 • D. Цэвэр усны хангамж

Оноо: 1

Байгаль, цаг уурын нөхцөлөөс хамаарч шилжих бөгөөд таатай нөхцөл бүрдэхэд буцаж ирэхийг ...................гэнэ.

 • A. улс хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

 • B. сайн дурын шилжилт хөдөлгөөн

 • C. улирлын шилжилт хөдөлгөөн

 • D. байнгын шилжилт хөдөлгөөн

Оноо: 1

Иод дутагдвал хүний биеийн ямар эрхтний хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? • A. Нойр булчирхай хэмжээ нэмэгдэх

 • B. Бамбай булчирхайн хэмжээ томрох

 • C. Ясны өсөлт нэмэгдэх

 • D. Цусны хэмжээ буурах

Оноо: 1

4 кг масстай ачааг хэвтээ чиглэлд 100 Н хүчээр үйлчлэн 5 м зайд шилжүүлэхэдхүндийн хүчний хийх ажлыг олно уу?

 • A. 0 Ж 

 • B. 50 Ж

 • C. 500 Ж   

 • D. 2000 Ж

Оноо: 1

Соёлын үүднээс ангилсан бүс нутгийн ангилалд аль нь БАГТДАГГҮЙ вэ?

 • A. Сахараас урагших цөл

 • B. Дундад Ази

 • C. ОХУ ба Хөрш орнууд

 • D. Зүүн Өмнөд Ази ба Номхон далайн өмнөд хэсэг

Оноо: 1

Кальцийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Цусан дахь сахарын хэмжээ буурах

 • B. Бамбай  дааврыг бууруулах

 • C.  Яс сийрэгжих

 • D. Мэдрэл дамжуулалт ихсэх

Оноо: 1

Did you prepare ____________to have for dinner?

 • A.anything

 • B.something

 • C.nothing

 • D.everything

Оноо: 1

Төмрийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Нойр булчирхайн энзимийн ялгаралт буурахад

 • B. Бамбай булчирхай дааврын хэмжээг буурахад

 • C. Ясны эдийн өсөлт саатах

 • D. Цусны улаан эсийн хэмжээ буурахад

Оноо: 1

A: Let’s play outside! B: I can’t. I’ve got ________homework to do.

 • A.few

 • B.a lot of

 • C.many 

 • D.much

Оноо: 1

400 Н хүчний үйлчлэлээр ачааг ямар зайд шилжүүлбэл 0.08 кЖ ажил хийх вэ?

 • A. 2 м  

 • B. 0.2 м  

 • C. 3 м

 • D. 1.2 м

Оноо: 1

Магнийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Хортой бодис хоргүйжүүлэх

 • B. Глюкозын зохицуулгад

 • C. Судасны ханыг гэмтээх

 • D. Булчингийн агшилтад

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any 

 • D. some

Оноо: 1

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүч 2 А байвал 25 Ом эсэргүүцэл бүхий константан дамжуулагч дотор 5 секундын хугацаанд ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 500 Ж   

 • B. 180 Ж    

 • C. 50 кЖ

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any

 • D. some

Оноо: 4

Ногооны агуулах бүх ногооныхоо\frac{2}{5}-ыг ба үлдсэн ногооны \frac{1}{3} - ийг худалдахад 120 кг ногоо үлдэв. Агуулахад анх хэдэн килограмм ногоо байсан бэ?

Бодлогоо хавтан эсвэл хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

His parents don’t allow him to eat________sweets.

 • A.much

 • B.any

 • C.none   

 • D.some

Оноо: 4

Дэлгүүр бүх гурилынхаа\frac{2}{5}– ыг эхний өдөр, дараа нь үлдсэн гурилын\frac{1}{3}- ийг худалдаж 80 кг гурил үлдэв. Дэлгүүрт анх хэдэн килограмм гурил байсан бэ?

Бодлогоо хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

You should drink ________water after every meal.

 • A.lots

 • B.a little

 • C.a few    

 • D.any

Нийт: 16693