Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Иод дутагдвал хүний биеийн ямар эрхтний хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? • A. Нойр булчирхай хэмжээ нэмэгдэх

 • B. Бамбай булчирхайн хэмжээ томрох

 • C. Ясны өсөлт нэмэгдэх

 • D. Цусны хэмжээ буурах

Оноо: 1

4 кг масстай ачааг хэвтээ чиглэлд 100 Н хүчээр үйлчлэн 5 м зайд шилжүүлэхэд хийгдэх хүндийн хүчний ажлыг олно уу?.

 • A. 20 Ж

 • B. 100 Ж

 • C. 2000 Ж

 • D. 0 Ж.

Оноо: 1

Соёлын үүднээс ангилсан бүс нутгийн ангилалд аль нь БАГТДАГГҮЙ вэ?

 • A. Сахараас урагших цөл

 • B. Дундад Ази

 • C. ОХУ ба Хөрш орнууд

 • D. Зүүн Өмнөд Ази ба Номхон далайн өмнөд хэсэг

Оноо: 1

Кальцийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Цусан дахь сахарын хэмжээ буурах

 • B. Бамбай булчирхайн дааврын ялгарлыг бууруулах

 • C. Булчингийн эдийн үйл ажиллагаа буурах

 • D. Мэдрэл дамжуулалт ихсэх

Оноо: 1

Did you prepare ____________to have for dinner?

 • A.anything

 • B.something

 • C.nothing

 • D.everything

Оноо: 1

Төмрийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Нойр булчирхайн энзимийн ялгаралт буурахад

 • B. Бамбай булчирхай дааврын хэмжээг буурахад

 • C. Ясны эдийн өсөлт саатах

 • D. Цусны улаан эсийн хэмжээ буурахад

Оноо: 1

A: Let’s play outside! B: I can’t. I’ve got ________homework to do.

 • A.few

 • B.a lot of

 • C.many

 • D.much

Оноо: 1

400 Н хүчний үйлчлэлээр ачааг ямар зайд шилжүүлбэл 0,08 кЖ ажил хийх вэ?

 • A. 2м

 • B. 0.2 м

 • C. 3м

 • D.1.2м

Оноо: 1

Магнийн дутагдал хүний биеийн ямар үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх вэ? • A. Хортой бодис хоргүйжүүлэх

 • B. Глюкозын зохицуулгад

 • C. Холестерин үүсэлтэд

 • D. Булчингийн агшилтад

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any

 • D. some

Оноо: 0

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийн хүч 2 А байвал 25 Ом эсэргүүцэл бүхий константан дамжуулагч дотор 5сек хугацаанд ямар хэмжээний дулааны энерги ялгарах вэ?

 • A. 500 Ж

 • B. 180 Ж

 • C. 50 кЖ

 • D. 1800 кЖ

Оноо: 1

Could I have_______more coffee please?

 • A.no

 • B.few

 • C. any

 • D. some

Оноо: 4

Ногооны агуулах бүх ногооныхоо\frac{2}{5}-ыг ба үлдсэн ногооны \frac{1}{3} - ийг худалдахад 120 кг ногоо үлдэв. Агуулахад анх хэдэн килограмм ногоо байсан бэ?

Бодлогоо хавтан эсвэл хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

His parents don’t allow him to eat________sweets.

 • A.much

 • B.any

 • C.none

 • D.some

Оноо: 4

Дэлгүүр бүх гурилынхаа\frac{2}{5}– ыг эхний өдөр, дараа нь үлдсэн гурилын\frac{1}{3}- ийг худалдаж 80 кг гурил үлдэв. Дэлгүүрт анх хэдэн килограмм гурил байсан бэ?

Бодлогоо хэрчмээр зураглал хийж бодоорой.

Оноо: 1

You should drink ________water after every meal.

 • A.lots

 • B.a little

 • C.a few

 • D.any

Оноо: 1

”Tuul” river is ______polluted to swim in.

 • A.too many

 • B.too much

 • C.enough

 • D. too

Оноо: 1

There are many strict rules in this park. One of them is you________smoke in here.

 • A.can’t

 • B.may not

 • C.mustn’t

 • D.shouldn’t

Оноо: 3

Хүснэгтэд өгсөн даалгаврыг гүйцэтгэж, дүгнэлтийг нөхөж бичээрэй.

а. Хүснэгтэд нийт үнийг тооцоолж бичээрэй.

б. Хүснэгтийг ажиглаад, дүгнэлт хийж, дараах үгсээс тохирохыг нөхөж бичээрэй. (үнэ, нийт үнэ)

Барааны ..............................нэмэгдэхэд /тоо ширхэг тогтмол үед/ түүнд төлөх нийт үнэ ихэснэ.

Тоо ширхэг

15

15

15

?

Үнэ

400төг

600төг

800 төг

?

Нийт үнэ

?

?

?

?

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. Сүрьеэ, салхин цэцэг, гахайн хавдар зэрэг бактериар үүсгэгддэг өвчний өвчлөл ихэссэн.

 • B. Бактериар үүсгэгдсэн өвчлөл буурч вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл ихэссэн.

 • C. Бактери болон вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл өмнөх жилийнхээс ихэссэн.

 • D. Вирусээр үүсгэгддэг өвчлөл өмнөх жилийнхээс буурсан.

Нийт: 15508