• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

sin8\alpha +sin10\alpha +sin12\alpha +sin14\alpha нийлбэрийг үржвэрээр соль.

Оноо: 6

cos(\frac{3\pi }{2}+2\alpha )+sin(3\pi -4\alpha )-sin(4\pi -6\alpha )=4cos\alpha cos2\alpha cos3\alphaадилтгалыг батал.

Оноо: 1

Odd one out.

COOKING:

 • A.fry

 • B. chop

 • C. grate

 • D. sweep

Оноо: 6

sin\alpha +sin(\alpha +\frac{14\pi }{3})+sin(\alpha -\frac{8\pi }{3})=0адилтгалыг батал.

Оноо: 6

(cos\alpha -cos\beta )^{2}+(sin\alpha -sin\beta )^{2}=4sin^{2}\frac{\alpha -\beta }{2}адилтгалыг батал.

Оноо: 1

Odd one out.

MATERIALS:

 • A. copper

 • B. ring

 • C. gold

 •   D. iron 

Оноо: 6

\frac{sin\alpha -sin\beta }{cos\alpha -cos\beta }=tg\frac{\alpha -\beta }{2}адилтгалыг батал.

Оноо: 4

sin2\alpha ctg\alpha -cos2\alpha =1 адилтгалыг батал.

Оноо: 4

cos2\alpha tg\alpha -sin2\alpha =-tg\alpha адилтгалыг батал.

Оноо: 4

sin^{2}\alpha -cos(\frac{\pi }{3}-\alpha )sin(\alpha -\frac{\pi }{6})=\frac{1}{4} адилтгалыг батал.

Оноо: 4

sin^{2}\alpha +cos(\frac{\pi }{3}-\alpha )cos(\frac{\pi }{3}+\alpha )=\frac{1}{4}адилтгалыг батал.

Оноо: 4

Хэрэв 90^{\circ}< \alpha < 180^{\circ} бол sin\alpha +\sqrt{1-sin^{2}\alpha }=?

Оноо: 4

Хэрэв 180^{\circ}< \alpha < 360^{\circ}бол sin\alpha +\sqrt{1-cos^{2}\alpha }=?

Оноо: 3

Хэрэв 90^{\circ}< \alpha < 270^{\circ}бол cos\alpha -\sqrt{1-sin^{2}\alpha }=?

Оноо: 3

Ах дүү гурав шинэ байшин барихаар төлөвлөж байна. Байшингууд зөвхөн дээврийн өндрөөрөө ялгаатай. Зураг нь хажуугаасдараах байдлаар харагдана.

а. Аль байшингийн дээвэр, туурганы харьцаа танд таалагдаж байна вэ?

б. Сонгосон байшингийнхаа дээврийн налалтын өнцгийг транспортироор хэмж.

в. Сонгосон байшингийнхаа дээврийн налалт(өнцгийн тангенс)-ыг ол. (Торон хуваарь ашигла.)

Оноо: 7

а.3sin(45^{\circ}-x)=sin(45^{\circ}+x) тэгшитгэлийг хялбарчланtgx=a хэлбэрт шилжүүл.

б.3sin(45^{\circ}-x)=sin(45^{\circ}+x) тэгшитгэлийн [0°, 90°] завсарт орших шийдийг ол.

Оноо: 9

а.cos(x+30^{\circ})-sin(x-60^{\circ})=\sqrt{3}cosx-sinx адилтгалыг батал.

б.cos(x+30^{\circ})-sin(x-60^{\circ})=sinx тэгшитгэлийн [0°, 360°] завсарт орших шийдийг ол.

Оноо: 10

Бодлого.

а.3+2sin2x-7cos^{2}x=3sin^{2}x+4sinxcosx-4cos^{2}x адилтгалыг батал.

б.3+2sin2x-7cos^{2}x=0 тэгшитгэлийн [0°, 360°] завсарт орших шийдийг ол.

Оноо: 7

а.sinx+sin5x=2sin3xcos2x адилтгалыг батал.

б.sinx+sin5x=0 тэгшитгэлийн [0°, 360°] завсарт орших шийдийг ол.

Оноо: 7

а.cos^{2}x+cos2x+2cosx=3cos^{2}x+2cosx-1 адилтгалыг батал.

б.cos^{2}x+cos2x+2cosx=0 тэгшитгэлийн [0°, 360°] завсарт орших шийдийг ол.

Нийт: 16693