• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

\frac{3cos^{3}x+2sin^{3}x}{3cosx+2sinx}=sinxcosx тэгшитгэл өгөгдөв.

а. Хуваариас чөлөөлж хялбарчил, тэнцүүгийн тэмдгийн нэг талд гарга.

б. Бүлэглэх аргаар үржигдэхүүн болгон задал.

в. Үүссэн тэгшитгэлийгtgx -ээс хамаарсан тэгшитгэл болго.

г.\frac{3cos^{3}x+2sin^{3}x}{3cosx+2sinx}=sinxcosx тэгшитгэлийн [0°, 90°] завсарт харьяалагдах шийдийг ол. M1

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=tg\frac{x}{3},x_{0}=\frac{3}{4}\pi

 • A. y=-\frac{2}{3}x+1-\frac{\pi }{2}             

 •   B. y=-\frac{2}{3}x-1+\frac{\pi }{2}              

 • C. y=-\frac{2}{3}x+1-\frac{\pi }{2}

 • D. y=\frac{2}{3}x-1+\frac{\pi }{2}

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=sinx-cosx, x_{0}=\frac{\pi }{2}

 • A. y=-x+\frac{\pi }{2}+1              

 • B. y=x-\frac{\pi }{2}+1              

 • C. y=x+\frac{\pi }{2}-1

 • D. y=-x+\frac{\pi }{2}-1

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=sinx+cosx, x_{0}=\frac{\pi }{2}

 •   A. y=-x+\frac{\pi }{2}+1    

 • B. y=x-\frac{\pi }{2}+1

 • C. y=x+\frac{\pi }{2}-1      

 • D. y=-x+\frac{\pi }{2}-1

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=-ln\left ( -2x-3 \right ), x_{0}=2

 • A. y=2x+4    

 • B. y=2x-4

 • C. y=\frac{1}{2}x-4     

 •   D. y=\frac{1}{2}x+4

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=-e^{2x},x_{0}=0

 • A. y=-2x-1    

 • B. y=-2x+1        

 • C. y=2x-1           

 • D. y=2x+1 

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=x^{4}-x^{3},x_{0}=2

 • A.  y=-x          

 • B.  y=2x+4          

 • C.  y=3x-3           

 • D.  y=31x+48

Оноо: 1

Дараах функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл аль нь вэ?

y=x\sqrt{x}+\sqrt{x},x_{0}=1


 • A. y=2x          

 • B. y=2x+1         

 •    C. y=2x-1         

 •    D. y=1-2x

Оноо: 1

Газарзүйн зургаас олон талын мэдээлэл авах боломжтой ба ингэхдээ тусгай “хэл” болох............ашиглана

 • A. Масштаб

 • B. Таних тэмдэг

 • C. Тусгаг

 • D. Солбицол

Оноо: 1

Хойд зүгээс цагийн зүүний дагуу хэмжсэн өнцгийг ............гэнэ.

 • A. Зүг чиг

 • B. Азимут

 • C. Луужин

 • D. Масштаб

Оноо: 1

Автомашин азимутын 3600-ийн өнцөгөөс азимутын 900 өнцөгрүү чиглэж явсан бол зүг чигийн тодорхойлно уу

 • A. Хойд зүгээс өмнө зүг рүү явсан

 • B. Хойд зүгээс зүүн зүгруу явсан

 • C. Өмнөд зүгээс хойд зүгрүү явсан

 • D. Өмнөд зүгээс зүүн зүгрүү явсан

Оноо: 1

1. 1:500000 тоон масштабыг нэрлэсэн масштабт зөв шилжүүлсэн хэлбэрийг сонгоно уу

 • A. 1см-т 5км

 • B. 1см-т 50км

 • C. 1см-т 500км

 • D. 1см-т 5000км

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст орших хамгийн том талбайтай эх газрыг сонгоно уу

 • A. Африк

 • B. Еврази

 • C. Хойд Америк

 • D. Австрали

Оноо: 1

Монгол улстай нэг уртрагт ОРШДОГГҮЙулсыг сонгоно уу

 • A. Вьетнам

 • B. Тайланд

 • C. Сингапур

 • D. Япон

Оноо: 1

Монгол орны газарзүйн төв цэг аль аймгийн нутагт оршдог вэ?

 • A. Баян-Өлгий

 • B. Дорнод

 • C. Өвөрхангай

 • D. Архангай

Оноо: 1

Монгол, Орос, Хятад 3 улсын хилийн зүүн талын уулзвар цэгийг сонгоно уу

 • A. Таванбогд уул

 • B. Тарваган дахын овоо

 • C. Соёлз уул

 • D. Мааньт уул

Оноо: 1

Чи гэр бүлийн хамтаар аялалд явахаар болвол тухайн газар орны талаар ямар масштабын зургийг ашиглавал тохиромжтой вэ?

 • A. 1:10000

 • B. 1:1000000

 • C. 1:10000000

 • D. 1:100000000

Оноо: 1

1:2000 масштабыг 2 дахин томруулж, 5 дахин багасгасан масштаб аль нь вэ?

 • A. 1: 4000, 1:400

 • B. 1:1000, 1:10000

 • C. 1:4000, 1:10000

 • D. 1:1000, 1:400

Оноо: 1

Увс, Өмнөговь, Архангай, Сүхбаатар аймгуудын хамгийн зүүн захын аймгийг сонгоно уу

 • A. Архангай

 • B. Өмнөговь

 • C. Сүхбаатар

 • D. Увс

Оноо: 1

Өргөргийн дагуу сунасан байрлалтай орнуудын газарзүйн зургийг ямар тусгаг ашиглан зурдаг вэ?

 • A. Хөндлөн азимут

 • B. Конус

 • C. Цилиндр

 • D. Туйлын азимут

Нийт: 16693