• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хар шороон хөрс байгалийн аль бүсэд тархсан байдаг вэ?

 • A. Туйлын бүс

 • B. Ойт хээрийн бүс

 • C. Хээрийн бүс

 • D. Говь, цөлийн бүс

Оноо: 1

Жилд дундажаар 100-200мм тунадас унадаг, харгана, заг зэрэг ургамал голлон тархсан байгалийн бүсийг сонгоно уу

 • A. Говь, цөлийн бүс

 • B. Хээрийн бүс

 • C. Ойт хээрийн бүс

 • D. Тундрын бүс

Оноо: 1

Хангайн бүсийн хамгийн том талбайтай аймгийг сонгоно уу

 • A. Баянхонгор

 • B. Хөвсгөл

 • C. Архангай

 • D. Өвөрхангай

Оноо: 1

Төвийн бүсийн хамгийн жижиг талбайтай аймгийг сонгоно уу

 • A. Дархан –Уул

 • B. Говьсүмбэр

 • C. Сэлэнгэ

 • D. Орхон

Оноо: 1

Тавантолгой, Оюутолгойн стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт матмалын орд газрууд аль бүсэд хамрагдах вэ?

 • A. Баруун бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

Хангайн бүсийн тулгуур төвүүдийг сонгоно уу

 • A. Эрдэнэт болон Хархорин хот

 • B. Цэцэрлэг болон Булган

 • C. Арвайхээр болон Баянхонгор

 • D. Мөрөн болон Булган

Оноо: 1

Нутаг дэвсгэрийн талбайн хэмжээгээр хамгийн том эдийн засгийн бүсийг сонгоно уу

 • A. Баруун бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

Эдийн засгийн зүүн бүсэд хамаарахгүй аймгийг сонгоно уу

 • A. Дорнод

 • B. Хэнтий

 • C. Сүхбаатар

 • D. Дорноговь

Оноо: 1

Улаанбаатарын бүсийн хамгийн алслагдсан дүүргийг сонгоно уу

 • A. Налайх

 • B. Багахангай

 • C. Багануур

 • D. Хан-Уул

Оноо: 1

Увс, Хяргас,Ачит зэрэг нуурууд эдийн засгийн ямар бүсэд хамрагдах вэ

 • A. Баруун бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

Нарны тусгалыг маш бага хүлээн авдаг, жилийн туршид өвөл, зуны улирал ээлжилдэг энэ газар нь уур амьсгалын ямар бүсэд орших вэ?

 • A. Халуун уур амьсгалын бүс

 • B. Тропикийн уур амьсгалын бүс

 • C. Сэрүүн уур амьсгалын бүс

 • D. Хүйтэн уур амьсгалын бүс

Оноо: 1

Эх газруудыг талбайн хэмжээгээр нь томоос нь багаруу зөв дараалалд оруулан бичсэн хувилбарыг сонгоно уу

 • A. Евроази, Австрали, Африк, Хойд Америк, Өмнөд Америк, Антарктид

 • B. Евроази, Африк, Хойд Америк, Өмнөд Америк, Антарктид

 • C. Евроази, Өмнөд Америк, Африк, Австрали, Антарктид

 • D. Евроази, Африк, Өмнөд Америк, Хойд Америк,  Австрали

Оноо: 1

Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст орших эх газруудыг сонгоно уу

 • A. Хойд Америк, Евроази

 • B. Хойд Америк, Африк

 • C. Хойд Америк, Өмнөд Америк

 • D. Хойд Америк, Австрали

Оноо: 1

Дэлхийн далайнуудыг талбайн хэмжээгээр нь багаас нь томруу нь зөв дараалалд оруулсан хувилбарыг сонгоно уу

 • A. Хойд Мөсөн далай, Энэтхэг, Номхон, Атлант

 • B. ХМД, Атлант, Энэтхэг, Номхон

 • C. ХМД, Номхон, Атлант, Энэтхэг,

 • D. ХМД, Энэтхэг, Атлант, Номхон

Оноо: 1

Монгол орны хамгийн хойд ба өмнөд хэсэгт орших аймгийг нэрлэнэ үү

 • A. Хөвсгөл, Өмнөговь

 • B. Баян-Өлгий, Дорнод

 • C. Баян-Өлгий, Хөвсгөл

 • D. Хөвсгөл, Дорнод

Оноо: 1

БНХАУ , ОХУ-тай хиллэдэггүй аймгуудыг сонгоно уу

 • A. Увс, Завхан, Ховд, Говь-Алтай

 • B. Архангай, Өвөрхангай, Дундговь, Говьсүмбэр

 • C. Өмнөговь, Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий

 • D. Говьсүмбэр, Архангай, Өмнөговь, Хөвсгөл

Оноо: 1

N- үсэг ямарзүгийг зааж байна вэ?

 • A. Хойд

 • B. Өмнөд

 • C. Зүүн

 • D. Баруун

Оноо: 1

Аялагчид арлын аль хэсгээр тойрон гарч эх газарлуу аялсан вэ

 • A. Хойд

 • B. Өмнөд

 • C. Зүүн

 • D. Өмнөд

Оноо: 1

Азимутын 210 өнцөг ямар зүгийг заадаг вэ?

 • A. Зүүн

 • B. Зүүн өмнөд

 • C. Зүүн хойд

 • D. Баруун өмнөд

Оноо: 1

Матар, мэлхийн зам орчмоос экваторын зүг байнга салхилдаг тогтмол салхийг сонгоно уу

 • A. Муссон

 • B. Пассат

 • C. Баруун зүгийн салхи

 • D. Зүүн зүгийн салхи

Нийт: 16693