Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Doctors and nurses______listen to their patients.

 • A.must

 • B.need

 • C.can

 • D.may

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.

 • A. 10000 хүн ам тутам дахь сүрьеэгийн өвчлөл буурч бусад өвчний өвчлөл нэмэгдсэн

 • B. 10000 хүн ам тутам дахь улаанууд өвчний тархалт тогтвортой, харин бусад өвчний өвчлөл буурсан

 • C. 10000 хүн ам тутам дахь улаанууд өвчний тархалт тогтвортой, харин бусад өвчний өвчлөл нэмэгдсэн

 • D. 10000 хүн ам тутам дахь улаан бурхны өвчлөл эрс ихэсч бусад өвчний өвчлөл тогтвортой байна

Оноо: 3

Хүснэгтийг ажиглаад даалгаврыг гүйцэтгэж, дүгнэлтийг нөхөж бичээрэй.

а. Хүснэгтэд нийт үнийг тооцоолж бичээрэй.

б. Хүснэгтийг ажиглаад, дүгнэлт хийж, дараах үгсээс тохирохыг нөхөж бичээрэй. (тоо ширхэг, нийт үнэ)

Барааны үнэ тогтмол үед түүний .........................нэмэгдэхэд төлөх нийт үнэ ихэснэ.

Тоо ширхэг

10

15

20

?

Үнэ

500төг

500төг

500 төг

?

Нийт үнэ

?

?

?

?

Оноо: 1

Вместо точек вставьте слова в нужной форме.

Ребята успешно сдали экзамен по ........... языку.

 • A. русский

 • B. русскому

 • C. русского

 • D. русским

Оноо: 1

Хүний хөгжлийн индексийг хэмжих үзүүлэлтийн нэг аль нь вэ?

 • A. Өрхийн ахуйн хэрэглээнд зарцуулах зардал

 • B. Эмнэлгийн байгууллагын хүртээмж

 • C. Гар утастай иргэдийн тоо

 • D. Цахилгаан хэрэгслийн хэрэглээний төвшин

Оноо: 3

Барааны үнэ 100% нэмэгдэж, дараа нь 30%-иар буурсан бол анхны үнээсээ хэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Сүрьеэ, салхин цэцэг, гахайн хавдар зэрэг бактериар үүсгэгддэг өвчний өвчлөл ихэссэн

 • B. Бактериар үүсгэгдсэн өвчлөл ихэсч вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл буурсан

 • C. Бусад өвчлөлийг бодвол улаан бурхан өвчний гаралт ихэссэн

 • D. Вирусээр үүсгэгддэг өвчлөл өмнөх жилийнхээс буурсан

Оноо: 1

All children ________wash their hands before having a meal.

 • A.has to

 • B.needn’t to

 • C.shouldn’t

 • D.should

Оноо: 1

Вместо точек вставьте слова в нужной форме.

На ............... этаже нашего дома находится Интернет-кафе.

 • A. первому

 • B.первого

 • C. первый

 • D. первом

Оноо: 1

Хүний хөгжлийн индексээр тэргүүлэгч орнуудыг сонго.

 • A. АНУ, Казахстан, Япон, Ирланд, Энэтхэг

 • B. Норвеги, Швед, Австрали, Дани, Бельги

 • C. Өмнөд Солонгос, Тайвань, ӨАБНУ, Итали, Грек

 • D. Норвеги, ХБНГУ, Испани, Словак, Эстони

Оноо: 1

Вместо точек вставьте слова в нужной форме.

У ............... девушки красивая улыбка.

 • A. этой

 • B. эта

 • C. этого

 • D. этому

Оноо: 1

He _______go to the supermarket, because his wife had already done it.

 • A. didn’t need to

 • B.might not

 • C.can’t

 • D.ought to

Оноо: 1

В ................. году я закончу среднюю школу.

 • A. это

 • B. этого

 • C. этом

 • D. этот

Оноо: 3

Барааны үнэ 100% нэмэгдээд дараа нь 40%-иар буурсан бол анхны үнээсээ хэдэн хувиар нэмэгдэх вэ?

Оноо: 1

Монгол улсын 2015-2016 оны халдварт өвчний өвчилсөн байдлыг хүснэгтээр харуулжээ. Доорх хүснэгтийн тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • A. Сүрьеэ, салхин цэцэг, гахайн хавдар зэрэг бактериар үүсгэгддэг өвчний өвчлөл ихэссэн

 • B. Бактериар үүсгэгдсэн өвчлөл ихэсч вирусээр үүсгэгдсэн өвчлөл буурсан

 • C. Бусад өвчлөлийг бодвол сүрьеэгийн өвчлөл буурсан

 • D. Вирусээр үүсгэгддэг өвчлөл өмнөх жилийнхээс буурсан

Оноо: 1

.________we go for a walk?

 • A. Were

 • B.Shall

 • C.Will

 • D.Are

Оноо: 1

Эдгээрээс хүн амын тоогоор тэргүүлэх бүс нутаг аль нь вэ?

 • A. Өмнөд Ази

 • B. Баруун өмнөд Ази

 • C. Баруун Ази

 • D. Хойд Ази

Оноо: 1

Как зовут ................ папу?

 • A. твоего

 • B. твой

 • C. твоему

 • D. о твоём

Оноо: 3

Компанийн бүх ажилчдын 40% нь эрэгтэйчүүд. Энэ нь эмэгтэй ажилчдаас 120-аар цөөн бол компани нийт хэдэн ажилчинтай вэ?

Оноо: 1

Зимой дети …............ кататься на санках и коньках.

 • A. любит

 • B. любят

 • C. любить

 • D. люблю

Нийт: 15508