• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Сурагч цалингийн ангилалыг ялган бичжээ. 1. Нэрлэсэн 2....................

Цэгийн оронд тохирох хэлбэрийг нөхөж бичнэ үү.

 • A. Хийсвэр

 • B. Тогтмол

 • C. Бодит

 • D. Хувьсах

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үүрэгт аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Ажиллах хүчийг бэлтгэнэ.

 • B. Орлогын боломжийг бий болгоно.

 • C. Хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулна.

 • D. Төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Оноо: 1

Арилжааны банкны үүргийг гүйцээн бичнэ үү. 1. Харилцагчдын төлбөр тооцоог дамжуулна. 2. .......................................... 3. Иргэдэд зээл олгоно.

 • A. Төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

 • B. Мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдлыг хангана.

 • C. Иргэдэд өдөр тутам санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

 • D. Гадаад валютын нөөцийг эзэмшинэ.

Оноо: 1

Эрэлт гэдэг нь.................................

 • A. Худалдан авах чадвараар баталгаажсан хэрэгцээ юм.

 • B. Хязгааргүй хэрэгцээ юм.

 • C. Хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээ юм.

 • D. Хүний худалдан авах хүсэл юм.

Оноо: 1

Үйлдвэрлэлийн нөөцийг дурдахдаа хамраалгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • A. Төр

 • B. Хөдөлмөр

 • C. Газар

 • D. Капитал

Оноо: 1

Газар, капитал, хөдөлмөр болон хүний ур чадвар нь эдийн засгийн аль ойлголтод хамаарах вэ?

 • A. Зах зээлийн нөөцөд

 • B. Эдийн засгийг эрэлт хэрэгцээг бүрдүүлэх хүчин зүйлсэд

 • C. Үйлдвэрлэлийн нөөцөд

 • D. Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд

Оноо: 1

Зах зээл дээр ямар тохиолдолд тэнцвэрт үнэ бий болох вэ?

 • A. Эрэлт давамгайлсан тохиолдолд

 • B. Нийлүүлэлт давамгайлсан тохиолдолд

 • C. Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрээр

 • D. Илүүдэл бий болсон тохиолдолд

Оноо: 1

Хуримтлалын ашиг тусыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Ирээдүйд хэрэглэх нөөц

 • B. Өнгөрсөнд хэрэглэх боломж

 • C. Алдагдсан боломжийн өртөг

 • D. Илүүдэл хөрөнгө

Оноо: 1

Сурагч хадгаламжийн төрлийг ангилан бичжээ. 1. Хугацаагүй 2.........................

Цэгийн оронд тохирох төрлийг нөхөж бичнэ үү.

 • A. Богино хугацаат

 • B. Хугацаатай

 • C. Бодит

 • D. Урт хугацааны

Оноо: 1

Оюуны хөдөлмөр хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Биеийн хүч давамгайлсан хөдөлмөр

 • B. Оюун ухааны үйл ажиллагаа давамгайлсан хөдөлмөр

 • C. Биологийн үйл ажиллагаа давамгайлсан хөдөлмөр

 • D. Дээрх бүгд хамаарна.

Оноо: 1

Инфляцийн түвшин тогтмол өсөж байгаа үед аль нь үнэн, зөв дүгнэлт вэ?

 • A. Бодит цалин нэрлэсэн цалингаас их

 • B. Нэрлэсэн цалин бодит цалингаас их

 • C. Нэрлэсэн болон бодит цалингийн тоон хэмжээ ижил

 • D. Бодит цалин ямагт их

Оноо: 1

Дараах хүмүүсийн аль нь ажиллах хүч гэдэг ойлголтод хамаарахгүй вэ?

 • A. Г төрийн байгууллагад ажилладаг.

 • B. С тэтгэвэрт гарсан бөгөөд ажил хийдэггүй.

 • C. Х хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлэн ажил хайж байгаа

 • D. Н хувийн байгууллагад ажилладаг.

Оноо: 1

Ажилгүйдэл ямар үед үүсэх вэ?

 • A. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний эрэлт нь нийлүүлэлтээс давсан үед

 • B. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний нийлүүлэлт нь эрэлтээс давсан үед

 • C. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт нь нийлүүлэлттэй тэнцсэн үед

 • D. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний хомсдол бий болсноор

Оноо: 1

Манай улсад уул уурхайн ашиглалтын технологийн инженерийн мэргэжил эрэлттэй байгаа тул энэхүү мэргэжлийг эзэмшихийн тулд ямар хичээлийг түлхүү судалж, эзэмших шаардлагатай вэ?

 • A. Нийгэм судлал

 • B. Хими

 • C. Физик

 • D. Газар зүй

Оноо: 1

Дараах байгууллагуудаас аль нь ашгийн төлөө байгууллага вэ?

 • A. Монголын сурагчдын холбоо

 • B. Нийслэлийн нэгдүгээр сургууль

 • C. Өгөөж ХХК

 • D. Дүүргийн тамгын газар

Оноо: 1

Дараах байгууллагуудаас аль нь ашгийн төлөө бус байгууллага вэ?

 • A. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах төв

 • B. Эрдэнэт үйлдвэр

 • C. Дархан нэхий ХХК

 • D. Талх чихэр ХХК

Оноо: 1

Нийлүүлэлт хэмээх ойлголтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Тухайн зах зээлд нийлүүлж чадах бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ

 • B. Тухайн зах зээлээс худалдан авч чадах хүсэл сонирхол

 • C. Худалдан авагчийн худалдан авах барааны тоо хэмжээ

 • D. Тухайн зах зээлд буй илүүдэл бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ

Оноо: 1

Хуримтлалын ач тусыг дурдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль вэ?

 • A. Хүн өвдөх, хөдөлмөрийн чадвараа алдахад хуримтлал хэрэгтэй.

 • B. Боловсрол эзэмших суралцахад хуримтлал хэрэгтэй.

 • C. Үр хүүхэддээ боловсрол эзэмшүүлэхэд хуримтлал хэрэгтэй.

 • D. Өнөөдрөөрөө амьдрахад хуримтлал хэрэгтэй.

Оноо: 1

Аль нь үнэн, зөв дүгнэлт вэ?

 • A. Нийлүүлэлт их бол барааны хомсдол бий болно.

 • B. Эрэлт их бол барааны илүүдэл бий болно.

 • C. Нийлүүлэлт их бол барааны үнэ өснө.

 • D. Эрэлт их бол барааны хомсдол үүснэ.

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийн аль нь худал вэ?

 • A. Эрэлт их бол барааны хомсдол үүснэ.

 • B. Нийлүүлэлт их бол барааны илүүдэл үүснэ.

 • C. Нийлүүлэлт бага бол хомсдол үүснэ.

 • D. Эрэлт бага бол хомсдол бий болно.

Нийт: 16693