• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийг холбогдох утгатай нь тохируулна уу

1. Үйлдвэрлэл 2. Үйлчилгээ 3. Худалдаа

А Б В

 • A. 1В 2Б 3А

 • B. 1А 2В 3Б

 • C. 1Б 2А 3В

 • D. 1Б 2В 3А

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийг холбогдох утгатай нь тохируулна уу.

 • A.1А 2Б 3В  

 • B.1В 2Б 3А

 • C.1Б 2А 3В 

 • D.1В 2А 3Б

Оноо: 1

Соёлын өвийг хэрхэн ангилдаг вэ?

 • A. Биет ба биет бус

 • B. Материаллаг ба биет

 • C. Оюуны ба материаллаг бус

 • D. Биеийн ба материаллаг

Оноо: 1

Биет бус соёлын өвд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Бүжиг

 • B. Наадам

 • C. Ёс заншил

 • D. Хадны зураг

Оноо: 1

Соёлын биет өвд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Хиргисүүр

 • B. Булш

 • C. Хадны зураг

 • D. Бий биелгээ

Оноо: 1

Цахим харилцаанд соёлтой оролцох хэм хэмжээг дурьдахдаа хамааралгүй зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Хэн нэгнийг санаатайгаар доромжлохгүй байх

 • B. Интернет тоглоомд хэт автахгүй байх

 • C. Мэдээллийг ямар ч хяналтгүйгээр ашиглах

 • D. Цахим хэрэглээгээр дамжиж буруу зүйлд уруу татагдахаас зайлсхийх

Оноо: 1

Нийтийн соёлын онцлогыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Мэргэжлийн уран бүтээлчид бүтээдэг.

 • B. Бүх насныханд хүртээмжтэй байдаг.

 • C. Уран зураг, уран барилга зэрэг түүний төрөл юм.

 • D. Ардын билиг авьяастнууд бүтээдэг.

Оноо: 1

Сонгодог соёлын онцлогт аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Түүнийг ойлгож хүлээн авахад зохих бэлтгэл хэрэгтэй.

 • B. Найрал хөгжим, дуурь зэрэг түүний нэг төрөл юм.

 • C. Соёлын бусад хэлбэрээс өмнө нь үүссэн.

 • D. Хүн амын боловсролын түвшин дээшлэхийн хэрээр хэрэглэгчийн хүрээ тэлдэг.

Оноо: 1

Соёлыг хэн бүтээсэн, ямар түвшний соёл вэ? гэдгээс хамааруулан хэрхэн ангилдаг вэ?

 • A. Ардын, нийгмийн, олон улсын

 • B. Нийтийн, улсын, олон улсын

 • C. Ардын, нийтийн, сонгодог

 • D. орон нутгийн, улсын, олон улсын

Оноо: 1

Дараах соёлын өвүүдээс аль нь биет соёлд хамаарах вэ?

 • A. Ингэ хөөслөх зан үйл

 • B. Эрийн гурван наадам

 • C. Бий биелгээ

 • D. Хэрлэн барс хотын суварга

Оноо: 1

 • A. урлагийн

 • B. хөгжмийн

 • C.сонгодог

 • D.үндэсний

Оноо: 1

Ардын соёлын жишээнд хамааралгүй зүйл өгүүлсэн бол аль вэ?

 • A. Шинэ жилийн баяр

 • B. Наадам

 • C. Цагаан сар

 • D. Үлгэр домог

Оноо: 1

Нийтийн соёлын онцлогт аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Шинэлэг байдлаа хурдан алддаг.

 • B. Хамгийн олон үзэгчтэй.

 • C. Бизнес, ашгийн нөлөөллөөс ангид хөгжиж байдаг.

 • D. ХХ зууны дунд үед үүссэн.

Оноо: 1

"Соёлыг хүний үйл ажиллагааны үр дүн" гэдэг утгаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?

 • A. Зонхилох ба сөрөг

 • B. Материаллаг ба оюуны

 • C. Ардын, сонгодог

 • D. Бүс нутгийн, үндэсний

Оноо: 1

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

Хэм хэмжээг хэрхэн ангилдаг вэ?

 • A. Албан ба хууль дүрэм

 • B. Зан заншил ба шударга ёс

 • C. Сайн ба муу

 • D. Албан ба албан бус

Оноо: 1

Монгол улсын үндсэн хууль болон бусад хууль аль хэм хэмжээнд хамаарах вэ?

 • A. Албан хэм хэмжээ

 • B. Албан бус хэм хэмжээ

 • C. Зан заншлын хэм хэмжээ

 • D. Ёс суртахууны хэм хэмжээ

Оноо: 1

Оюуны соёлын жишээнд аль хамаарахгүй вэ?

 • A. Уртын дуу

 • B. Үлгэр домог

 • C. Уран зураг

 • D. Хөшөө дурсгал

Оноо: 1

Дараах бодомжийн аль нь зөв бэ?

 • A. Зан заншил нь буруу зөв гэж хатуу үнэлэгддэггүй.

 • B. Зан заншил нь буруу зөв гэж хатуу үнэлэгддэг.

 • C. Зан заншил нь албан хэм хэмжээ юм.

 • D. Зан заншил нь хууль дүрэм юм.

Оноо: 1

Цахим хэрэглээний буруу үр дагаварыг дурдахдаа хамааралгүй зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Хуурамч мэдээлэл түгээх

 • B. Хэн нэгнийг санаатайгаар доромжлох

 • C. Бүдүүллэг үг хэллэг хэрэглэх

 • D. Хэн нэгний нэр төрд халдахгүй байх

Нийт: 16693