• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Соёлын хожимдолтыг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Цөлжилт

 • B. Шинэ технологи нээх

 • C. Байгалийн дулаарал

 • D. Байгаль орчинтой зүй бусаар харьцах

Оноо: 1

Ерөнхийлөгчийн гаргадаг хуульчилсан акт аль нь вэ?

 • A. Хууль

 • B. Зарлиг

 • C. Тогтоол

 • D. Тушаал

Оноо: 1

Дараах хүний эрхүүдээс иргэний болон улс төрийн эрхэд хамаарахыг сонгоно уу.

 • A. Хоол хүнсээр хангагдах эрх

 • B. Хөдөлмөрлөх эрх

 • C. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх

 • D. Сурч боловсрох эрх

Оноо: 1

Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхэд аль нь хамаарах вэ?

 • A. Сурч боловсрох

 • B. Төрийн удирдах хэрэгт оролцох

 • C. Жагсаал цуглаан хийх

 • D. Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө

Оноо: 1

13 настай “Д” гэр бүлээ тэжээхийн тулд сургуулиас гарч Нарантуул зах дээр тэрэг түрдэг гэвэл түүний ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх

 • B. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх

 • C. Сурч боловсрох эрх

 • D. Хөдөлмөрлөх эрх

Оноо: 1

Хүн бүр хуулийн өмнө эрх тэгш байх зарчмыг аль нь илэрхийлэхгүй байна вэ?

 • A. Хүн бүр хууль ёсыг сахих

 • B. Шударга бус шүүхээр шүүлгэх

 • C. Хууль бүх хүнд адил тэгш үйлчлэх

 • D. Ял зэм, үйлдсэн хэрэгт нь тохирсон байх

Оноо: 1

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний илрэх хэлбэр аль нь вэ?

 • A. Халдашгүй, чөлөөтэй байх

 • B. Нийгмийн хамгаалал хүртэх

 • C. Зохистой орон байраар хангагдах

 • D. Тайван жагсаал цуглаан хийх

Оноо: 1

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн үүргийг дурьдахдаа хамааралгүй зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • A. Мэдээлэл олгох

 • B. Иргэдийн санаа бодлыг төлөвшүүлэхэд туслах

 • C. Төрд хяналт тавих

 • D. Хэн нэгний нэр төрд халдсан мэдээлэл дамжуулах

Оноо: 1

“Г” УБ хотод амьдардаг ба түүний байгаа орчин маш их утаатай бөгөөд өглөө оройд урдах зам харагдахгүй амьсгалахад хүртэл хоолой хорсоно. Энд түүний ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Үзэл бодлоо илэрхийлэх

 • B. Сурч боловсрох

 • C. Хөдөлмөрлөх

 • D. Эрүүл байх

Оноо: 1

Иргэн “Г” амьдардаг хорооныхоо засаг даргыг сонгох сонгуульд оролцож чадсангүй. Учир нь тус сонгууль хэзээ болохыг иргэдэд зарлаагүй цөөн хүн оролцсон байна. Энд “Г”-ийн ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Эвлэлдэн нэгдэх

 • B. Жагсаал цуглаан хийх

 • C. Төрийг удирдах хэрэгт оролцох

 • D. Халдашгүй чөлөөтэй байх

Оноо: 1

13 настай “Х” эцэг эхийн хамт мал малладаг ба сургуульд суралцах хүсэлтэй боловч бүл муутай учир сургуулиас завсардсан. Энд түүний ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Хоол хүнсээр хангагдах эрх

 • B. Эрүүл байх эрх

 • C. Хөдөлмөрлөх эрх

 • D. Сурч боловсрох эрх

Оноо: 1

Захирамж хэмээх хуульчилсан актыг батлан гаргах эрх бүхий субьект аль нь вэ?

 • A. УИХ

 • B. Засгийн газар

 • C. Ерөнхийлөгч

 • D. Засаг дарга

Оноо: 1

Хууль батлан гаргах эрх бүхий байгууллага аль нь вэ?

 • A. УИХ

 • B. Засгийн газар

 • C. Ерөнхийлөгч

 • D. Засаг дарга

Оноо: 1

Иргэн “Г” ИНХ-д хорооны засаг даргын үйл ажиллагааны талаар өөрийн саналыг хэлэх гэсэн боловч түүнийг үг хэлүүлсэнгүй. Энд түүний ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Эвлэлдэн нэгдэх

 • B. Жагсаал цуглаан хийх

 • C. Үзэл бодлоо илэрхийлэх

 • D. Халдашгүй чөлөөтэй байх

Оноо: 1

Нэгэн улсад төрөөс сонирхлын бүлэг байгуулахыг хориглодог гэвэл энд иргэний ямар эрхийг зөрчиж байна вэ?

 • A. Хоол хүнсээр хангагдах эрх

 • B. Эрүүл байх эрх

 • C. Хөдөлмөрлөх эрх

 • D. Эвлэлдэн нэгдэх

Оноо: 1

Зурагт хүний ямар эрх зөрчигдсөнийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A.Эвлэлдэн нэгдэх

 • B. Жагсаал цуглаан хийх

 • C. Үзэл бодлоо илэрхийлэх

 • D. Халдашгүй чөлөөтэй байх

Оноо: 1

Зурагт хүний ямар эрх зөрчигдсөнийг дүрсэлсэн байна вэ?

 • A. эвлэлдэн нэгдэх

 • B.жагсаал цуглаан хийх

 • C.үзэл бодлоо илэрхийлэх

 • D.халдашгүй чөлөөтэй байх

Оноо: 1

Хэрвээ таны эрх зөрчигдсөн тохиолдолд төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гомдлоо ямар хэлбэрээр гаргах вэ?

 • A. Хууль гаргах

 • B. Захирамж гаргах

 • C. Өргөдөл гаргах

 • D. Мэдээлэл өгөх

Оноо: 1

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх арга хэлбэрүүдийг дурдахдаа хамааралгүй зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Үг хэлэх

 • B. Бичгээр буюу хэвлэн нийтлэх

 • C. Тайван жагсаал хийх

 • D. Өмчтэй болох

Оноо: 1

Ээж нь өсвөр насны охиндоо санаа зовдог тул түүний цахим шууданг шалгадаг. Энэ нь охины ямар эрх зөрчигдөж байна вэ?

 • A. Амьд явах эрх

 • B. Эвлэлдэн нэгдэх эрх

 • C. Халдашгүй чөлөөтэй байх

 • D. Эрүүл байх эрх

Нийт: 16693