• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эдгээрээс хүн амын тоогоор тэргүүлэх бүс нутаг аль нь вэ?

 • A. Өмнөд Ази

 • B. Баруун өмнөд Ази

 • C. Баруун Ази

 • D. Хойд Ази

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Как зовут ................ папу?

 • A. твоего

 • B. твой

 • C. твоему

 • D. о твоём

Оноо: 3

Компанийн бүх ажилчдын 40% нь эрэгтэйчүүд. Энэ нь эмэгтэй ажилчдаас 120-аар цөөн бол компани нийт хэдэн ажилчинтай вэ?

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Зимой дети …............ кататься на санках и коньках.

 • A. любит

 • B. любят

 • C. любить 

 • D. люблю

Оноо: 1

Bold can ski, and ________Tungalag.

 • A.so can

 • B. so does

 • C.so is

 • D.so has

Оноо: 3

Үйлдвэрийн бүх ажилчдын 40% нь эмэгтэйчүүд. Энэ нь эрэгтэй ажилчдаас 100-аар цөөн бол энэ үйлдвэр нийт хэдэн ажилчинтай вэ?

Оноо: 1

1960-аад оны дэлхийн хүн амын хэт тэсрэлтийн үе болоход ХАМААРАХГҮЙ хүчин зүйлийг ол

 • A. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ сайжирсан

 • B. Аж үйлдвэржилт хөгжсөн

 • C. Дэлхий нийтийг хамарсан дайн дууссан

 • D. Дэлхийн уур амьсгал дулаарч эхэлсэн

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

Сегодня у ................. сестрыхорошее настроение.

 • A. мой

 • B. моему

 • C. моего

 • D. моей

Оноо: 1

Munkhtuya cooks vegetarian food very well, and _______her mother.

 • A.neither does

 • B.neither is

 • C.so does

 • D.so is

Оноо: 1

Гиббериллины нөлөөллийг зөв илэрхийлсэн өгөгдөл аль нь вэ?

 • A. Жимс боловсролтыг түргэсгэснээр үргүй жимс үүснэ.

 • B. Амилазаг идэвхижүүлэн үрийн соёололтыг түргэсгэнэ.

 • C. Ургамлын өсөлтөд нөлөөлөн гэрэл рүү тэмүүлэх хөдөлгөөн.

 • D. Шавж идэхээс хамгаална.

Оноо: 4

Хоёр аялагч ижил хурдтай явав. Нэг аялагч 4 цаг, нөгөө нь 6 цаг явахдаа нэг нь нөгөөгөөсөө 100 км илүү зам туулсан.

а. Бодлогын нөхцөлд тохирох асуулт бичээрэй.

б. Бодлогоо бодох төлөвлөгөөг бичээрэй.

в. Төлөвлөгөөний дагуу бодлогоо бодоорой.

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

В комнату .............. молодой человек.

 • A. вошли   

 • B. вошёл

 • C. вошла 

 • D. войти

Оноо: 1

You haven’t heard a weather forecast, ___________?

 • A.don’t you

 • B.haven’t you

 • C.have you

 • D.do you

Оноо: 1

Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр хэв шинжийн орнуудад тулгамдаж буй асуудал аль нь вэ?

 • A. Хүн амын дунд төрөлт хэт их

 • B. Хүн амын дундаж наслалт бага

 • C. Хүн амын дунд төрөлт бага

 • D. Хүн амын дунд нас баралт их

Оноо: 1

Выберите правильный вариант:

До ................. города осталось всего 10 километров.

 • A. нашего

 • B. наш

 • C. нашему

 • D. нашим

Оноо: 1

Ауксин ургамлын ямар үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх вэ?

 • A. Ургамал  гэрэл рүү тэмүүлэх ургах

 • B. Үрийн соёололт нэмэгдүүлэх

 • C. Жимс үүсэлтийг нэмэгдүүлэх

 • D. Хажуугийн нахианы ургалтыг дэмжих

Оноо: 4

Хоёр жуулчин цагт ижил хурдтай явав. Нэг аялагч 2 цаг, нөгөө нь 5 цаг явахдаа нэг нь нөгөөгөөсөө 60 км илүү зам туулсан.

а. Бодлогын нөхцөлд тохирох асуулт бичээрэй.

б. Бодлогоо бодох төлөвлөгөөг бичээрэй

в. Төлөвлөгөөний дагуу бодлогоо бодоорой.

Оноо: 1

Энерги устаж үгүй болдоггүй нэг хэлбэрээс нөгөө хэлбэрт шилждэг. Тэгвэл ангид ярьсан дуу авианы энерги ямар энергийн хэлбэрт шилждэг вэ?

 • A. Устаж үгүй болдог

 • B. Дууны энерги  

 • C. Дотоод энергид  

 • D. Гэрлийн энергид

Оноо: 1

These children can swim, _________?

 • A.can’t they

 • B.can they

 • C.do they   

 • D.don’t they

Оноо: 1

Хүн амын суварга гэж юу вэ?

 • A. Хүн амыг нас хүйсийн бүтцээр харуулсан диаграмм

 • B. Хүн амын насыг харуулсан шугаман график

 • C. Хүн амын дунд шашны үүднээс босгосон суварга

 • D. Аз жаргалын индексийг илэрхийлэх арга

Нийт: 16693