• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэн нь хууль санаачлах эрхгүй вэ?

 • A. УИХ-ын гишүүн Б

 • B. Засгийн газар

 • C. УИХ-ын дарга З

 • D. М-Си-Эс группын захирал О

Оноо: 1

Сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхийн хугацаа хэдэн жил байдаг вэ?

 • A. 3 жил

 • B. 2 жил

 • C. 4 жил

 • D. 5 жил

Оноо: 1

Сонин ашиглан өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа нь оролцооны аль хэлбэрийг ашиглаж байна вэ?

 • A. Сонирхлын бүлгээр дамжуулж оролцох

 • B. ИНХ болон ИТХ-д оролцох

 • C. Төлөөллөөр дамжуулан оролцох

 • D. Нийгмийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийг ашиглах

Оноо: 1

Иргэн Б Монгол улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч ........ийн төлөө саналаа өгөв. Энэ нь оролцооны аль хэлбэр вэ?

 • A. Төлөөллөөр дамжуулан оролцох

 • B. ИНХ болон ИТХ-д оролцох

 • C. Улс төрийн сонгуульд оролцох

 • D. Сонирхлын бүлгээр дамжуулан оролцох

Оноо: 1

Иргэдийн оролцооны хэлбэрийг ерөнхийд нь 2 хуваадаг билээ. ? оронд тохирох хариултыг нөхнө үү. 1. Нийцтэй 2. ?

 • A. Зөвшөөрөгдсөн

 • B. Зөвшөөрөлтэй

 • C. Хориглосон

 • D. Нийцгүй

Оноо: 1

Иргэн Л өөрийн тойргоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүнд төр засгийн үйл ажиллагааны талаар захидал бичив.Энэ нь иргэдийн оролцооны аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • A. Нийцгүй оролцоо

 • B. Зөвшөөрөлгүй оролцоо

 • C. Хориглосон оролцоо

 • D. Нийцтэй оролцоо

Оноо: 1

Баг, хорооны нутгийн өөрөө удирдах байгууллага аль нь вэ?

 • A. Улсын их хурал

 • B. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

 • C. Иргэдийн нийтийн хурал

 • D. Олон түмний хурал

Оноо: 1

Дараах зурагт иргэдийн оролцооны аль хэлбэрийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. сонгуульд оролцож саналаа өгөх

 • B.хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

 • C.ИНХ-д оролцох

 • D.сонирхлын бүлгээр дамжуулах

Оноо: 1

Иргэн Б хорооныхоо нутаг дэвсгэрийг тохижуулах талаар өөрийн гэсэн саналтай. Тэрээр энэхүү саналаа өөрийн биеэр шууд илэрхийлэх ямар боломж байна вэ?

 • A. Сонгуульд оролцож саналаа өгөх

 • B. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах

 • C. ИНХ-д оролцох

 • D. Сонирхлын бүлгээр дамжуулах

Оноо: 1

Иргэд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжих, нөлөөлөх арга замыг дурдахдаа буруу зүйл өгүүлсэн бол аль нь вэ?

 • A. Санал гаргах

 • B. Өргөдөл гаргах

 • C. Шаардлага хүргүүлэх

 • D. Шийдвэр гаргах

Оноо: 1

Тус улсад ганц л намтай бөгөөд тухайн нам төрийн эрхийг барина. Тухайн улсад сонгууль болдоггүй гэвэл энэ улс ямар дэглэмтэй улс вэ?

 • A. Ардчилсан

 • B. Ардчилсан бус

 • C. Хаант

 • D. Хэмжээгүй эрхт хаант

Оноо: 1

Ардчилсан бус дэглэмтэй улсын шинжийг аль нь илэрхийлэхгүй байна вэ?

 • A. Улсын тэргүүн ард түмнээс сонгогдохгүй эцгээс өвлөдөг.

 • B. Ард түмнээс сонгогдсон парламент хууль батална.

 • C. Тухайн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэг л хүн нэр дэвших бөгөөд түүнтэй хэн ч өрсөлддөггүй.

 • D. Тус улсад сонгууль болдоггүй.

Оноо: 1

Ардчилсан дэглэмтэй улсын шинжийг аль нь илэрхийлэхгүй байна вэ?

 • A. Хууль тогтоогчид ард иргэдийн саналыг сонсдог.

 • B. Иргэдийн санал болгосон хуулийн төслийг хэлэлцэнэ.

 • C. Тус улсад сонгууль болдоггүй бөгөөд ганц нам дангаар төр барина.

 • D. Ард түмнээс сонгогдсон парламент хууль батална.

Оноо: 1

"Улс төрийн сонгуульд оролцож саналаа өгөх" оролцооны хэлбэрт хамаарах жишээ аль нь вэ?

 • A. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч А-ийн төлөө саналаа өгөв.

 • B. Үндсэн хуулийг өөрчлөх тухай бүх нийтийн санал асуулгад оролцов.

 • C. Иргэн С зөвлөлдөх санал асуулгад оролцож хуулийн төсөлд саналаа өгөв.

 • D. О иргэний танхимаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцож саналаа хэлэв.

Оноо: 1

Иргэний оролцооны хэлбэр болох "төлөөллөөр дамжуулан оролцох" гэдгийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Иргэн Б тойргоосоо сонгогдсон гишүүнтэй уулзаж санаа бодлоо илэрхийлж, холбогдох хүмүүст уламжилхыг хүсэв.

 • B. Б эдийн засгийн хөгжлийн талаар телевизэд ярилцлага өгөв.

 • C. Иргэн С зөвлөлдөх санал асуулгад оролцож хуулийн төсөлд саналаа өгөв.

 • D. О иргэний танхимаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцов.

Оноо: 1

Иргэний оролцооны хэлбэр болох "нийгмийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах" гэдгийг аль нь илэрхийлж байна вэ?

 • A. Иргэн Б тойргоосоо сонгогдсон гишүүнтэй уулзаж санаа бодлоо солилцов.

 • B. Б эдийн засгийн хөгжлийн талаар телевизэд ярилцлага өгөв.

 • C. Иргэн С УИХ-ын сонгуульд оролцов.

 • D. О иргэний танхимаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт оролцов.

Оноо: 1

Иргэн Г Дарви сумын засаг даргаар сонгогдов. Засаг даргыг хэдэн жилийн хугацаатай сонгодог вэ?

 • A. 1 жил

 • B. 2 жил

 • C. 3 жил

 • D. 4 жил

Оноо: 1

Дараах тулгамдсан асуудлуудаас сургуульд холбогдох асуудал аль нь вэ?

 • A. Сурагчдын хүмүүжил төлөвшил

 • B. Үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх

 • C. Ан амьтдыг хайрлан хамгаалах

 • D. Сонгуульд оролцох

Оноо: 1

Дараах тохиолдлуудаас нийцгүй оролцоог сонгоно уу.

 • A. Иргэн Ц УИХ-ын сонгуульд оролцов.

 • B. Иргэн Э ИНХ-д оролцож үг хэлэв.

 • C. Иргэн П өлсгөлөн зарлав.

 • D. Иргэн Д телевизээр санал бодлоо илэрхийлэв.

Оноо: 1

Иргэн Д дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу газар эзэмшиж байв. Гэтэл уг газрыг давхцуулан иргэн Н-д олгосон учир Д захиргааны хэргийн шүүхэд хандав. Иргэн Д шүүх хуралдаанд аль талыг төлөөлөх вэ?

 • A. Шүүгч

 • B. Хариуцагч

 • C. Нэхэмжлэгч

 • D. Гэрч

Нийт: 16693